Укр

Організація роботи з батьками на засадах Гуманної педагогіки

Усвідомити себе, Дитину як унікальну особистість, навчитися аналізувати умови виховання в родині та визначати їх уплив на Дитину; розвивати вміння вибудовувати відносини на цінностях, виховувати повагу до людської гідності

Subscribe
Subject of advanced training: Матвійчук Олена Борисівна
Developers / Program Developments: Олена Матвійчук
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Other: Інноваційність; навчання впродовж життя; громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини; культурна компетентність
Qualification forms:
 • інституційна (очна/денна)
Qualification types:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Усі
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Громадянська освіта
 • Основи здоров’я
 • Other: Психологія
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Участь в обласних, всеукраїнських, міжнародних Читаннях з Гуманної педагогіки; 
 • у щомісячному  Всеукраїнському круглому столі "Гуманна Педагогіка в школі" у форматі онлайн;
 • членство у Всеукраїнській  культурно-освітній асоціації Гуманної Педагогіки

   

 1. Методика вивчення особистості. Значення умов виховання для формування морального типу (2 год.) Класифікація моральних типів. Моральні типи   залежно від характеру виховання.  (2 год.)  Основні прояви Дитини та їх значення. Як за умовами виховання Дитини передбачити її майбутній моральний тип і спрогнозувати поведінку.  (2 год.)
 2. Людина в людині.   2.1. Чи потрібне  виховання серця?  (2 год.)  2.2. Виховання духу. (2 год.)  2.2.Навіщо потрібне виховання розуму?  (2 год.)
 3. Людина і людина. 3.1. Виховання спілкуванням. (2 год.)  3.2. Виховання співпрацею. (2 год.)  3.3. Чому важлива внутрішня свобода?  (2 год.) 3.4.Виховання співтворчістю. (2 год.) 

Опанувати закони внутрішнього світу Дитини, навчитися розуміти її  глибинні етичні основи, без знання яких виховання неможливе; знати класифікацію  моральних типів, уміти розрізняти моральні типи залежно від характеру виховання (ставлення до себе, до людей, до правди, до справи); уміти використовувати набуті знання в роботі з батьківською громадськістю та в процесі освітньої діяльності.

26,10.2021 - тренінг - три заняття  по 2 години

27.10.2021 -  тренінг - чотири заняття  по 2 години 

28,10.2021 -  тренінг - три заняття  по 2 години

 

 • Участь у  проєктах з реалізації засад Гуманної педагогіки (фестивалі, семінари, дослідницькі лабораторії тощо)
 • Розробка громадських ініціатив з родинно-сімейного виховання щодо  упровадження засад Гуманної педагогіки
 • Інтеграція Гуманної педагогіки  в освітню діяльність закладу освіти 
 • Здійснення власних досліджень
 • Створення осередків для популяризації знань з Гуманної педагогіки в громаді