Укр

Крок до майстерності: виробляємо модель педагога Нової української школи

Сприяти готовності педагогів до змін у професійній діяльності та впровадження Концепції Нової української школи в освітній процес учнівства середнього та старшого шкільного віку; формування та / або удосконалення компетентностей, умінь та навичок, необхідних для вибудови власної траєкторії професійного розвитку та навчання впродовж життя; позитивне підкріплення мотивації до креативного та сталого самовдосконалення.

Subscribe
Subject of advanced training: EdCamp-академія
Developers / Program Developments: Коленченко Олена Анатоліївна, викладач вищої категорії, викладач-методист КЗ "Новгород-Сіверський фаховий медичний коледж" Чернігівської обласної ради
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей вмінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Qualification form:
 • онлайн-навчання
Qualification types:
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Методист
List of common competencies:
 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: моделювання траєкторії професійного розвитку
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Модель педагога Нової української школи (2 год.)

Тема 1.1.  Встигати за світом: чому важливо навчатись упродовж життя і як відповідати професійним стандартам. Вимоги та очікування щодо сучасного педагога. Час змін - час для розбудови Нової української школи. Педагогічна майстерність і професійна компетентність.

Тема 1.2. Власна модель професійного зростання. Професіограма вчителя: завдання та функції, права та обо'язки.

Тема 1.3. Нові ролі вчителя: інноватор, фасилітатор, ментор, тьютор, коуч. 

Модуль 2. Ключові компоненти професійної компетентності вчителя (2 год.)

Тема 2.1. Професійні компетентності: знання, уміння, навички, досвід та ставлення.

Тема 2.2. Рівні професійної компетентності через призму власної моделі сучасного педагога.

Модуль 3. Самооцінювання власної професійної майстерності та вибудова траєкторії професійного розвитку (4 год.)

Тема 3.1. Пізнавальна, проєктувальна, організаційна, конструктивна, комунікативна та рефлексивна компоненти професійної майстерності. Визначення зон зростання для успішної професійної діяльності.

Тема 3.2. Креативність як основа  продуктивної діяльності. 

Тема 3.3. Онлайнові інструменти для натхненного вчительства. 

Сертифікація (1 год.)

Презентація власної траєкторії професійного розвитку. Тестування.

 • набуде подальшого розвитку готовність педагогів до змін у професійній діяльності та впровадження Концепції Нової української школи в освітній процес учнівства середнього та старшого шкільного віку;  
 • буде побудована власна модель сучасного педагога;
 • сформуються та / або удосконаляться професійні компетентності для вибудови власної траєкторії професійного розвитку та навчання впродовж життя; 
 • зросте мотивація до креативного та сталого самовдосконалення.