Укр

Професійна діяльність учителя в умовах цифрового освітнього середовища

Attractiveness:

star icon
Оцінювання та рефлексія
star icon
Актуальність теми
star icon
Якість матеріалів
star icon
Практико-орієнтованість
star icon
Доступність матеріалів
star icon
Якість викладання
star icon
Відповідність змісту та обсягу
star icon
Організація процесу
star icon
Змістовність програми
star icon
Відповідність профстандарту
star icon
Злагодженість комунікації
star icon
Гнучкість навчання
star icon

Розвиток загальних і професійних компетентностей вчителів 5- 11-х класів, визначених професійним стандартом та необхідних для організації навчання, виховання і розвитку учнів відповідно до Концепції реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти “Нова українська школа”, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 р. № 988- р., у тому числі в умовах дистанційного та / чи змішаного навчання.

Subscribe
Developers / Program Developments: Державна установа «Український інститут розвитку освіти»
Person (s) executing the program:
Main train directions:
  • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
  • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
Qualification form:
  • дистанційна
Qualification types:
  • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
  • Усі
List of common competencies:
  • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
  • Інформаційно-комунікаційна компетентність
  • Навчання впродовж життя
List of professional competencies:
  • Other: предметно-методична (А2), інформаційно-цифрова (АЗ), інклюзивна (В1), організаційна (Г2), оцінювально-аналітична (ГЗ), рефлексивна (ДЗ).

Інформаційна та технічна підтримка курсу - uiro.vso@gmail.com

 

ВАЖЛИВО! Для отримання сертифікату необхідно виконати всі вправи і завдання в курсі. Виконання вправ не оцінюється, лише зараховується. Пройти підсумковий тест з успішністю не менше 70%. Водночас звертаємо увагу, що якісне виконання всіх вправ і завдань (а не лише підсумкового тесту) є обов’язковим!

 

Зміст програми втілюється в 5 темах (опис подано нижче).

Розпочати навчання: Перейти за покликанням

Інструкція як отримати сертифікат про підвищення кваліфікації: Перейти за покликанням  

                                                      Зміст програми
Тема 1. Компетентнісний підхід у Новій українській школі

Концепція Нової української школи та зміни в системі освіти. Формула Нової української школи. Ключові компетентності. Навчання спрямоване на формування наскрізних умінь. Інтегративний підхід як тенденція до об’єднання змісту. Використання професійного стандарту вчителя за професіями “Вчитель початкових класів закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель закладу загальної середньої освіти”, “Вчитель з початкової освіти (з дипломом молодшого спеціаліста)” для професійного зростання.


Тема 2. Вчитель у цифровому суспільстві

Сервіси для професійного розвитку. Медіаграмотність, академічна доброчесність в інформаційному просторі. Вебплатформа дистанційного навчання “Всеукраїнська школа онлайн” (далі - ВШО) як безпечне цифрове освітнє середовище. Використання онлайн-ресурсів для компетентнісного навчання. Структура навчальних матеріалів на ВШО. Формати та приклади навчального контенту. Кабінет учителя як інструмент для налаштування курсу відповідно до навчальних потреб учнів.


Тема 3. Використання цифрових технологій та технологій дистанційного навчання в освітньому процесі

Організація освітнього процесу з використанням цифрових технологій та електронних (цифрових) освітніх ресурсів (у тому числі під час дистанційного навчання). Переваги та особливості змішаного навчання. Реалізація змішаного навчання з допомогою платформи ВШО. Приклад реалізації технології “Перевернутий клас”. Ротаційна та гнучка моделі. Добір і критичне оцінювання достовірності, надійності та навчальної ефективності електронних (цифрових) освітніх ресурсів. Відкриті електронні (цифрові) освітні ресурси: ВШО та інші. Інструменти, необхідні для організації дистанційного або змішаного навчання. Відстеження навчального поступу. Інструменти для комунікації. Кібербезпека. Сучасні підходи, які використовуються в дистанційному навчанні. Учитель як фасилітатор під час дистанційного навчання.


Тема 4. Оцінювання результатів навчання учнів в умовах цифрового освітнього середовища

Компетентнісний підхід до оцінювання результатів навчання учнів. Особливості оцінювання в умовах цифрового освітнього середовища. Поняття про формувальне, поточне та підсумкове оцінювання. Практика оцінювання на ВШО. Переваги та приклади застосування тестів. Правила роботи з тестами. Формувальне оцінювання на платформі ВШО. Зворотний зв'язок. Методи отримання вчителем зворотного зв’язку щодо сприймання та розуміння учнями навчального матеріалу. Письмовий коментар та його складники. Ознайомлення учнів із критеріями оцінювання різних видів навчальної діяльності. Формування в учнів уміння аналізувати власну діяльність (рефлексія). Самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів. Коригування підходів до навчання з урахуванням результатів оцінювання.


Тема 5. Цифрові технології для розбудови інклюзивного освітнього середовища

Сутність понять “інклюзивне навчання”, “інклюзивне освітнє середовище”, “учні з особливими освітніми потребами”. Інструменти, які допомагають зробити онлайн-навчання доступнішим для різних учнів. Цифрові технології для формування інклюзивності освітнього середовища. Поради для вчителів, які розробляють власні онлайн-матеріали до уроків.
Універсальний дизайн та розумне пристосування. Поняття про додаткову підтримку. Приклади додаткової підтримки для учнів з особливими освітніми потребами в умовах цифрового освітнього середовища. Застосування технік легкого читання та додаткового коментування.

Уміння:
- розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентостей; формувати готовність до їх застосування у позанавчальній діяльності; впроваджувати технології та методики особистісно зорієнтованого, компетентнісного та інтегрованого навчання, виховання і розвитку учнів (А2.1.У1; А2.2.У1; А2.4.УЗ);
- добирати доцільні форми, методи та засоби навчання відповідно до мети і завдань навчального заняття, вікових та інших індивідуальних особливостей учнів; застосовувати інноваційні технології навчання освітньої галузі/предметів (інтегрованих курсів) (А2.4.У1; А2.4.У2; А2.5.У2);
- оцінювати результати навчання учнів і здійснювати їх моніторинг на засадах компетентнісного підходу (А2.6.У1);
- критично оцінювати достовірність, надійність інформаційних джерел, вплив інформації на свідомість і розвиток учнів, на прийняття рішень; добирати електронні (цифрові) освітні ресурси, оцінювати їх ефективність для досягнення навчальних цілей відповідно до умов навчання, вікових особливостей, рівня підготовки та потреб учнів; (А3.1.У2; А3.2.У1);
- модифікувати, редагувати, комбінувати існуючі електронні (цифрові) освітні ресурси; створювати (за потреби) особисто або спільно з іншими особами нові електронні (цифрові) освітні ресурси; впорядковувати ресурси і надавати до них доступ учасникам освітнього процесу; дотримуватися академічної доброчесності під час створення та використання електронних (цифрових) освітніх ресурсів, вимог законодавства щодо охорони авторського права (А3.2.У2; АЗ.2.УЗ);
- використовувати безпечне освітнє електронне (цифрове) середовище для організації та управління освітнім процесом (у тому числі під час дистанційного навчання), організації групової взаємодії, зворотного зв’язку, спільного створення електронних (цифрових) освітніх ресурсів; аналізувати та інтерпретувати в електронному (цифровому) середовищі інформацію про активність і ефективність навчальної діяльності учнів; реалізовувати стратегії оцінювання за допомогою цифрових сервісів; добирати цифрові інструменти оцінювання, критично аналізувати доцільність їх використання (АЗ.З.У 1; АЗ.З.У2);
- застосовувати для забезпечення суб'єкт-суб’єктного підходу в педагогічній діяльності навички координації та стимулювання навчально-пізнавальної діяльності учнів, підтримування їх прагнення до саморозвитку, розкриття їх здібностей і пізнавальних можливостей (Б3.1.У2); 

- застосовувати принципи і стратегії універсального дизайну в сфері освіти і розумного пристосування для забезпечення доступності (фізичної, інформаційної тощо) здобуття освіти; забезпечувати педагогічну підтримку осіб з особливими освітніми потребами; здійснювати необхідні адаптації та/ чи модифікації в освітньому процесі відповідно до особливих освітніх потреб учнів (В 1.1 .У2; В1.2.У1; В1.2.У2);
- застосовувати різні види оцінювання результатів навчання учнів (Г3.1.У1);
- розвивати в учнів уміння здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання (ГЗ.З.У1; Г3.2.У1).