Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Система оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу в контексті реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти

Ознайомити з основними видами оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу, з техніками формувального оцінювання, цифровими інструментами для оцінювання результатів навчання учнів; підвищити професійні компетентності щодо планування освітнього процесу та здійснення оцінювання результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу.

Система оцінювання навчальних досягнень учнів 5 класу в контексті реалізації нового Державного стандарту базової середньої освіти

Developers / Program Developments:

Комунальна установа "Сарненський центр професійного розвитку педагогічних працівників"

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Інформатика
 • Математика
 • Природознавство

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 1. Види оцінювання навчальних досягнень учнів у 5 класі.
 2. Свідоцтво досягнень учнів.
 3. Інструменти формувального оцінювання.
 4. Критерії оцінювання результатів навчання учнів.
 5. Заповнення класного журналу.
 6. Зошит спостереження навчальних досягнень учнів.
 7. Цифрові інструменти для оцінювання навчальних досягнень учнів.
 1. Знання видів оцінювання навчальних досягнень учнів у 5 класі.
 2. Вміння заповнювати свідоцтво досягнень учнів.
 3. Вміння застосовувати техніки формувального оцінювання на різних етапах уроку.
 4. Знання загальних критеріїв оцінювання результатів навчання учнів та вміння разом з учнями розробляти критерії оцінювання.
 5. Вміння заповнювати електронний та паперовий класний журнал.
 6. Здатність створювати освітні цифрові ресурси для формувального та підсумкового оцінювання.
 7. Вміння вести зошит спостереження навчальних досягнень учнів за поданим орієнтовним алгоритмом