Укр

Навчальний курс з підготовки до конкурсу на зайняття посад керівників закладів освіти

Допомога директорам/майбутнім директорам якісно підготуватися до участі у конкурсі на зайняття посад керівників закладів освіти

Subscribe
Навчальний курс з підготовки до конкурсу на зайняття посад керівників закладів освіти
Developers / Program Developments: Клуб інтегрального лідерства освітян А.Багінська, магістр, директор гімназії "Либідь" м. Київ; С.Редько, к.псих.н., доцент; І.Линьова, к пед.н., доцент.
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
Qualification form:
 • Інше
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Педагог-організатор
 • Інше
List of common competencies:
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Other: Розвиток управлінської компетентності
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Тема 1. Приймаємо рішення: бути чи не бути керівником закладу освіти?

(психологічна діагностика)

Тема 2. Нормативно-правове регулювання обрання, призначення на посаду 

керівника закладу освіти

Тема 3. Підготовка до презентація перспективного плану розвитку 

закладу освіти

Тема 4. Підготовка до перевірки знання законодавства у сфері освіти

Тема5. Підготовка до перевірки професійних компетентностей конкурсантів 

шляхом письмового виконання ситуаційного завдання

Самостійна робота, виконання домашніх завдань, створення презентацій тощо
Круглий стіл (заключний). Обговорення та відповіді на запитання

Результати навчання:

-теоретичні знання та практичні уміння щодо підготовки до конкурсу (оформлення і процес подання документів, підготовка презентації перспективного плану розвитку ЗО, знання нормативно-правової бази тощо);

-розвиток особистісних компетентностей учасників навчального курсу (критичне мислення, системне мислення, вміння презентувати і захищати перспективний план розвитку ЗО тощо)