Укр

«Діджиталізація освітнього процесу в початковій школі»

Метою програми підвищення кваліфікації вчителів початкових класів «Діджиталізація освітнього процесу в початковій школі» є підвищення цифрової компетентності вчителів початкових класів, підготовка освітян до подальшої роботи в сучасних умовах організації освітнього процесу в закладах освіти з урахуванням основних напрямів державної політики в галузі науки і освіти, зокрема її діджиталізації та європейського вектору розвитку

Subscribe
Developers / Program Developments: Стребна О.В, к.п.н., методистка навчально-методичної лабораторії очаткової освіти. Клюєва Т.М., завідувачка навчально-методичної лабораторії початкової освіти
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність
Qualification form:
 • інституційна (очна/денна)
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Вчитель
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Початкова школа
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

НАВЧАЛЬНО – ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Зміст

ВЛПС
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний    
1.1.Сучасний урок у початковій школі422 
1.2..

Інформаційно-цифрова компетентність педагога:

розвиваємо себе й учнів

2 2 
Модуль 2. Професійно-діяльнісний    
2.1.Використання он-лайн сервісів в освітньому процесі початкової школи422 
2.2.Нові інструменти створення навчальних відео та презентації до уроків2 2 
2.3.Використання ігрових технологій в освітньому процесі: цифрові інструменти гейміфікації422 
2.4.

Цифрові інструменти як засіб формувального

оцінювання учнів початкової школи

2 2 
2.5.Цифровий сторітелінг у початковій школі 4 2 2422 
2.6.Візуалізація навчального матеріалу як засіб підвищення цифрової компетентності здобувачів освіти2 2 
2.7.Он-лайни інструменти для створення віртуальних  екскурсій на уроках мистецтва в початковій школі22  
2.8.

Використання освітніх цифрових технологій в умовах

інклюзивного навчання

22  
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний    
3.1Тестування2 2 
 Разом 3012 18 

 

 

Усвідомлення структури, змісту та значущості сучасного уроку в НУШ

Усвідомлення важливості цифрової компетентності педагога для
впровадження цінностей Нової української школи

Застосування онлайн-ресурсів під час освітнього процесу в початковій школі

Ознайомлення з новими інструментами створення навчальних
відео та презентацій до уроків у початковій школі

Усвідомлення сутності поняття «гейміфікація», уміння використовувати цифровий інструментарій для створення
ігрових моделей в освітньому процесі

Поглиблення розуміння важливості постійного, формувального
оцінювання у процесі навчання молодших школярів. Знання
цифрового інструментарію для здійснення оцінювання навчальних
досягнень учнів

Усвідомлення сутності поняття «цифровий сторітелінг», розуміння
видів, функцій, прийомів сторітелінгу, осмислення
практичного застосування сторітелінгу в освітньому процесі початкової школи

Розуміння сутності та сучасних форм технології візуалізації навчального матеріалу. Розвиток уміння використовувати різновиди
візуалізації навчального матеріалу на уроках у початковій школі

Ознайомлення з цифровими інструментами: інструменти,
пристрої та ресурси. Створення віртуальних екскурсій як засобу
мотивації та розвитку учнів (Google Cultural Institute, Google
Arts&Culture), що забезпечують доступність, наочність, можливість
відвідати колекцію музеїв, побачити пам'ятки архітектури

Усвідомлення переваг та труднощів застосування цифрових технологій в інклюзивному процесі. Ознайомлення зі шляхами і
можливостями використання цифрових технологій в умовах
інклюзивного навчання

Рефлексія. Зворотний зв’язок. Виявлення рівня сформованості
компетентностей. Планування власної освітньої траєкторії