Укр

«Використання сучасних педагогічних технологій у Новій українській школі»

Полягає у формуванні компетентностей учителів початкових класів і вихователів ГПД закладів загальної середньої освіти, необхідних для досягнення мети та виконання завдань, визначених Державним стандартом початкової освіти та Державним стандартом базової середньої освіти.

Subscribe
Developers / Program Developments: Мусієнко В. С., к.п.н., старша викладачка кафедри теорії й методики дошкільної, початкової освіти та мовних комунікацій, завідувачка навчально-методичної лабораторії корекційної педагогіки і психології
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Qualification form:
 • інституційна (очна/денна)
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Вихователь
 • Вчитель
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Підприємницька компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Початкова школа
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.5. Здатність надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Зміст

ВЛСП
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний    
1.1.

Основні аспекти трудового законодавства для

працівників освіти

22  
Модуль 2. Професійно-діяльнісний    
2.1.Сучасні пріоритети виховання особистості2  2
2.2.

Особливості використання ігрової технології

Клауса Фопеля в умовах інклюзивного навчання

2  2
2.3.

Розвиток громадянських компетентностей учнів

(вихованців) Нової української школи в умовах

дистанційної освіти

42 2
2.4.

Емоційний інтелект як основа психологічної

безпеки дітей і дорослих в екстремальних

умовах життя

22  
2.5.

Особливості організації інклюзивного

освітнього середовища

42 2
2.6.

Особливості готовності дитини молодшого

шкільного віку до навчання. Мовленнєвий

аспект

42 2
2.7.

Атестація педагогічних працівників в умовах

воєнного стану

22  
2.8.

Майбутнє освіти: які навички формуємо в дітей

та підлітків?

42 2
2.9.

Інтерактивні форми просвітницько-

профілактичної роботи в освітньому закладі

22  
 Разом:2614 12
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний    
3.1Тестування2 2 
 Разом: 3016212

Знати зміст основних державних та нормативно-інструктивних документів, що регламентують роботу учителів початкових
класів і вихователів груп подовженого дня.

Розуміти ключові поняття виховної роботи; володіти науково
обґрунтованими методами та сучасними технологіями щодо організації власної професійної діяльності з урахуванням особливостей і вимог Нової української школи; організовувати
освітній процес, спираючись на використання теоретичних
знань і практичних умінь, набутих під час вивчення програми курсів.

Виявлення рівня засвоєння відомостей іпрактичних навичок щодо
сучасних педагогічних технологій, методики виховної роботи,
організації вільного часу тих, що навчаються, вихованців