Укр

«Ефективне оцінювання на уроках мистецької освітньої галузі»

Мета полягає у формуванні цифрової компетентності педагогічних кадрів щодо різних видів оцінювання; ознайомити слухачів з основними принципами використання ІКТ в професійній діяльності вчителя та реалізації за їх допомогою різного виду оцінювання; із техніками формувального оцінювання, а також ознайомлення та використання інтерактивних онлайнових вправ у навчанні, технічних можливостей окремих Google-сервісів, персональних освітніх веб-ресурсів, робота з сучасними онлайн-інструментами. Удосконалення педагогічної гнучкості, мобільность та творчості щодо організації більш змістовного освітнього процесу

Subscribe
Developers / Program Developments: Шамбір Н.В., завідувачка навчально-методичної лабораторії мистецтвознавчих дисциплін
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
Qualification form:
 • інституційна (очна/денна)
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Вчитель
List of common competencies:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
List of professional competencies:
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 ЗмістУсьогоЛекціїСемінарськіПрактичніСамос тійна робота
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний 
1.1.Оцінювання результатів навчання учнів у Новій українській школі22   
1.2.Чому вчителю предметнику важко працювати з дітьми із ООП? Що робити? 42 2 
                                                                      Усього:64-2-
Модуль 2. Професійно-діяльнісний 
2.1.Цифрові інструменти для створення тестових завдань на уроках мистецької освітньої галузі.104 6 
2.2.Сервіси створення інтерактивних вправ для реалізації формувального оцінювання.104 6 
2.3.Рефлексія як ефективний інструмент для аналізу, оцінювання та зворотного зв'язку2  2 
 Усього:228-14-
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний 
3.1.Зворотний зв'язок. Тестування2  2 
 Усього:2--2-
 Разом:3012-18-
 • уміти визначати предметний зміст і послідовність його опрацювання з урахуванням вимог державного стандарту загальної середньої освіти, типових освітніх програм, попередніх результатів навчання учнів їх освітніх потреб;
 • застосовувати різні види і форми організації навчально-пізнавальної діяльності учнів;
 • оцінювати результати навчання учнів і здійснювати їх моніторинг на основі засадах компетентнісного підходу;
 • застосовувати різні види оцінювання результатів навчання учнів (формувальне, поточне, підсумкове тощо) з використання відповідних методик і критеріїв оцінювання;
 • дотримуватися визначених законодавством критеріїв оцінювання результатів навчання учнів;
 • дотримуватись академічної доброчесності під час оцінювання результатів навчання учнів;
 • розвивати в учнів уміння здійснювати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання;
 • організовувати освітній процес відповідно до вимог законодавства;
 • працювати  з онлайн-сервісами, застосунками, файлами, мережею Інтернет;
 • добирати цифрові освітні ресурси,  оцінювати їх ефективність  для досягнення навчальний цілей;
 • модифікувати, редагувати, комбінувати існуючі електронні освітні ресурси за наявності відповідного дозволу; створювати особисто або спільно з іншими особами нові електронні освітні ресурси; впорядковувати ресурси і надавати до них доступ учасникам освітнього процесу;
 • використовувати безпечне освітнє електронне (цифрове) освітнє середовище для організації та управління освітнім процесом та/або під час дистанційного навчання;
 • використовувати інструменти забезпечення інклюзивного навчання в освітньому процесі;
 • забезпечувати педагогічну підтримку осіб з особливими освітніми потребами.