Eng

«Нова українська школа: реалізація компетентнісного підходу в початковій школі за науково-педагогічним проєктом «Інтелект України»

Мета Програми — опанування вчителями проєктних класів науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» теоретико-методологічних, методичних та практичних основ імплементації в практиці роботи початкової школи основних положень компетентнісного підходу.

Подати заявку
Розробники / розробниці програми: Слободенюк Лідія Іванівна, доцентка кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти, кандидат психологічних наук
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (очна/денна)
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Вчитель
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Початкова школа
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(очна/дистанційна форма навчання)

 

Модулі, 

теми занять

 

Викладач

 (ПІБ, науковий ступінь, вчене звання)

ЛекціїПрактичніСемінарськіВсього
Модуль 1. Інформаційно-аналітичний 
1.1. Аксіологічні імперативи розвитку національної системи освіти. Нормативна база функціонування науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в національному освітньому просторі 4  4Слободенюк Л.І., к.психолог.н., доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти
1.2. Психологічні основи освіти академічно здібних учнів початкової школи22 4Слободенюк Л.І., к.психолог.н., доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти
Всього передбачено годин за планом62 8 
Модуль 2. Професійно-діяльнісний
2.1. Методика викладання навчальних предметів «Читання» та «Письмо» на другому (генетичному) та третьому (алфавітному) етапах формування в першокласників первинних умінь і навичок читання та письма як складових мовленнєвої компетентності   22 4

Вовченко Л.П., тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради,

Харинюк О.В.

тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради

2.2. Особливості викладання навчальних предметів «Я пізнаю світ» і «Українська мова» на етапі формування в здобувачів освіти умінь і навичок читання та письма як складових мовленнєвої компетентності 4 4

Вовченко Л.П., тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради,

Харинюк О.В.

тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради

2.3. Теоретико-методологічні та методичні основи викладання математики за науково-педагогічним проектом «Інтелект України»22 4

Вовченко Л.П., тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради,

Харинюк О.В.

тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради

2.4. Методика роботи і організація ранкових зустрічей за науково-педагогічним проєктом  «Інтелект України 2 2

Вовченко Л.П., тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради,

Харинюк О.В.

тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради

2.5. Формування в учнів проєктних класів компетентності в галузі природничих наук, техніки і технологій на уроках «Я пізнаю світ»22 4

Вовченко Л.П., тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради,

Харинюк О.В.

тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради

Разом годин на модуль612 18 
Модуль 3. Діагностико-аналітичний
3.1. Захист індивідуального/групового проєкту «Мій урок у проєктному класі»  44

Слободенюк Л.І., к.психолог.н., доцент кафедри теорії й методики виховання, психології та інклюзивної освіти;

Вовченко Л.П., тренер, учитель Херсонської гімназії №1 Херсонської міської ради.

Разом годин на модуль  44 
Разом по модулях1214430 
 • знання і розуміння сучасних тенденцій розвитку освіти; соціально-правових основ, законодавчих актів у сфері освіти; основних механізмів реалізації компетентнісного підходу в освіті; способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні учнів початкової школи; особливостей освітньої програми науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» як однієї з 10 освітніх програм, що пройшли передбачену чинним законодавством експертизу на відповідність Державному стандарту базової освіти та визнані такими, що можуть реалізовуватися в ЗЗСО України; педагогічних технологій, що застосовуються в освітньому процесі початкової школи Проєкту.
 • уміння презентувати освітню програму Проєкту, розкривати її особливості як однієї з 10 освітніх програм, що реалізують Концепцію «Нова українська школа»;
 • здатність здійснювати професійну діяльність на засадах компетентнісного, особистісно орієнтованого, інноваційного та інтегрованого підходів;
 • уміння узагальнювати, оформлювати та презентувати результати діяльності щодо удосконалення освітнього процесу за програмою науково-педагогічного проєкту «Інтелект України» в початковій школі.