Eng

«Теоретичні та практичні основи управління»

Мета програми - професійний розвиток керівників закладів освіти відповідно до державної політики у галузі освіти; оновлення, доповнення, розширення, розвиток загальних і фахових компетентностей.

Подати заявку
Розробники / розробниці програми: Ізотова Г.М.., завідувачка навчально-методичної лабораторії управління розвитку регіональної освіти
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (очна/денна)
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Керівник
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Підприємницька компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Теоретичні та практичні основи управління
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

курсів підвищення кваліфікації керівників закладів освіти

«Теоретичні та практичні основи управління»

(очна/дистанційно форма навчання, 30 год.)

ЗМІСТ РОБОТИЛПСВ 
Модуль 1. «Інформаційно-мотиваційний»
 Стратегічні напрями розвитку освітньої галузі України у ХХІ столітті України2  2 
 

Нові вимоги до компетентностей керівників шкіл в  Україні у контексті НУШ. Створення освітньої програми закладу. 

 

2  2 
Усього:4  4
Модуль 2. Професійно-діяльнісний
 Внутрішня система забезпечення якості освіти: від розробки до запровадження 2  2 
 Оцінювання управлінських процесів: методика, інструментарій та методи збору інформації2  2 
 Маркетинг в освіті2  2 
 Методи розвитку критично - конструктивного мислення педагога Нової української  школи2  2 
 Інноваційні засоби моніторингу результатів навчальної діяльності учнів 2 2 
 Педагогічний моніторинг у системі управління закладами загальної середньої освіти 2 2 
 Сучасні освітні  технології 2 2 
 

Інформаційні технології в управлінській діяльності

 

 2 2 
 Інклюзивна освіта – концепти та актуальні тенденції   22 4 
 Застосування трудового законодавства   у сфері освіти 2  2 
 Мотивація професійного розвитку педагогів: сутність, форми та прийоми2  2 
 Розвиток емоційної компетентності – ключової навички ХХІ ст 2 2 
 

Тайм-менеджмент сучасного педагога

 

     
 Основи самоменеджменту. Інноваційний менеджмент як умова ефективної роботи закладу освіти     
Усього:148 22
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний
3.1.

Інформаційно-мотиваційне заняття.

Вхідне діагностування

 2 2 
3.2Фідбек (тестування). Вихідне діагностування 2 2 
 Усього: 4 4 
 Разом: 1812 30 

Знає:

Основні документи щодо розвитку освіти; систему самомоніторингу, тайм менеджменту

Розуміє:

 Основні вимоги до педагогічного працівника нової української школи та процеси реформування освіти.

Знає: 

змістовні параметри освітнього менеджменту, психолого-педагогічні аспекти взаємодії з колективом 

Розуміє:

стратегію і тактику управління колективом та  особливості керування самоосвітою; мотиваційні процеси самоосвіти формальної та інформальної освіти

Вміє:

використовувати  хмарні сервіси Microsoft та Google в управлінському  процесі, організації роботи з педагогами й учнями; моделювати перспективу свого творчого розвитку.

Організаційні питання проведення  курсів підвищення кваліфікації.

Виявлення рівня засвоєння основних тем і практичних навичок щодо самоосвіти як засобу розвитку педагогічного колективу й особистості.