Eng

Підвищення кваліфікації заступників директорів з виховної роботи «Розвиток професійної компетентності заступників директорів з виховної роботи»

Метою проведення курсів є вдосконалення інтелектуально-пізнавальної, мотиваційно-ціннісної та практично-діяльністної сфер особистості слухачів, підвищення їх професійної компетентності та культури, формування компетентностей заступників директорів з виховної роботи закладів загальної середньої освіти, необхідних для ефективної роботи відповідно до існуючого нормативно-правового забезпечення

Подати заявку
Розробники / розробниці програми: Гусь Т.Й., завідувачка навчально-методичної лабораторії виховної роботи та позашкільної освіти
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (очна/денна)
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Заступник директора
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Розвиток професійної компетентності заступників директорів з виховної роботи
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

(очно-дистанційна форма навчання)

                                                                                                                                                                                                                                                               Назви теоретичних розділівКількість годин
Лек.Практ.Усього
Модуль 1Інформаційно-мотиваційний   
-Сучасна педагогічна психологія   
-Психологічні особливості роботи вчителя з дітьми дошкільного, молодшого шкільного та підліткового віку224
-Нормативно-правове забезпечення виховного процесу    
-Шляхи захисту інтересів педагогічних працівників2 2
Разом:  426
Модуль 2.Професійно-діяльнісний   
2.1Наукові основи виховної діяльності   
-Громадянське виховання здобувачів освіти: методологічні аспекти2 2
-Розвиток життєвої компетентності учнів Нової української школи2 2
-Особливості виховання дітей в умовах інклюзивного навчання2 2
-Розвиток громадянських компетентностей учнів Нової українські школи 22
-Безпечне освітнє середовище 22
2.2Наукові основи управління    
-Управління виховною системою закладу освіти2 2
-Ділове українське мовлення 22
-Управління превентивним середовищем закладу освіти2 2
-Внутрішкільний менеджмент   
-Внутрішкільна діяльність заступника директора з виховної роботи 44
-Контроль і керівництво виховним процесом 22
Разом: 101222
Модуль 3Рефлексино-аналітичний   
3.1.Підсумковий контроль. Тестування 22
  Разом: 22
  Усього:141630

Сформованість  знань, що визначають в освітньому процесі вікові та індивідуальні особливості учнів

Обізнаність нормативно-правового забезпечення виховного процесу в закладі загальної середньої освіти, захисту інтересів педагогічних працівників

Сформованість знань про сутність психолого-педагогічної категорії «Громадянське виховання здобувачів освіти». Систему роботи закладу загальної середньої освіти щодо забезпечення організації означеного виховного процесу

Обізнаність с пріоритетними завданнями Нової української школи, сформованість умінь будувати освітній процес на засадах компетентнісного підходу

Вміння організувати діяльність дітей і комунікацію з дітьми з особливими освітніми потребами

Розуміння місця громадянських компетентностей у Концепції Нової української школи. Здатність використовувати модель компетентностей для культури демократії в освітньому процесі сучасної школи

Сформованість розуміння ключових понять; способи реагування на ситуації насилля

Сформованість розуміння управління виховною системою закладу освіти. Рівень організації виховної системи, розроблення і удосконалення виховної системи. Використання перспективного досвіду виховної роботи

Сформованість понять «Превентивна педагогіка»,  «Превентивне виховання» Методи управління діяльністю педагогічним колективом щодо підготовки батьків до превентивного виховання. Алгоритм формування превентивного середовища

Розуміти і знати модель професійної компетентності заступника директора з виховної роботи. Вміти планувати роботу навчального закладу. Знати технологію діяльності заступника директора з виховної роботи

Розуміти критерії ефективності виховної роботи; методику контролю за станом роботи; алгоритм аналізу виховного процесу закладу. Рівень вихованості учнів, готовності до життя

Знати основні види документів та їх мовні і технічні особливості. Вміти складати та оформляти документи

Рефлексія успішності засвоєння  знань слухачами протягом періоду навчання