Eng

Підвищення кваліфікації заступники керівників закладів освіти «Самоосвіта як засіб розвитку педагогічного колективу й особистості»

Метою програми підвищення кваліфікації є спеціалізоване вдосконалення професійної підготовки заступників директорів з навчально-виховної роботи шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь, навичок і компетенцій з самоосвітньої діяльності

Подати заявку
Розробники / розробниці програми: Ізотова Г.М., завідувач навчально-методичної лабораторії координації методичної діяльності
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
Форма підвищення кваліфікації:
 • інституційна (очна/денна)
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
Перелік загальних компетентностей:
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Підприємницька компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Інше: Самоосвіта як засіб розвитку педагогічного колективу й особистості
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

курсів підвищення кваліфікації заступників керівників закладів освіти

«Самоосвіта як засіб розвитку педагогічного колективу й особистості»

(очна/дистанційно форма навчання, 30 год.)

ЗМІСТ РОБОТИЛПСВ 
Модуль 1. «Інформаційно-мотиваційний»
1.1.Стратегічні напрями розвитку освітньої галузі України у ХХІ столітті України2  2 
Усього:2  2
 
Модуль 2. Професійно-діяльнісний
2.1.Розвиток мотивації навчальної діяльності педагогів і учнів4  4 
2.2Інформальна освіта сучасного педагога. Управління безперервною освітою педагога 2  2 
2.5.Актуальність “HARDSKILLS” та “SOFTSKILLS” в освітній траєкторії професійного вдосконалення педагога22 4 
2.6Самоосвіта як безперервний процес саморозвитку та самовдосконалення професійної компетентності педагога22 4 
2.7Soft Skills сучасного педагога22 4 
2.8Методи розвитку критично - конструктивного мислення педагога Нової української  школи2  2 
2.9

Тайм-менеджмент сучасного педагога

 

2  2 
2.10.Управління безперервною освітою педагога: форми, методи, прийоми 2  2 
2.11Міжнародне дослідження  PISA як орієнтир формування освітньої компетентності школярів2  2 
Усього:188 26
 
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний 
3.1.Настановне заняття 1 1 
3.2Тестування. Зворотний зв'язок від слухачів 1 1 
 Усього: 2 2 
 Разом: 2010 30 

Знає: основні документи щодо розвитку освіти; систему самомоніторингу, тайм менеджменту

Розуміє:  основні вимоги до педагогічного працівника нової української школи та процеси реформування освіти.

Знає:  змістовні параметри освітнього менеджменту, психолого-педагогічні аспекти взаємодії з колективом

Розуміє: стратегію і тактику управління колективом та  особливості керування самоосвітою; мотиваційні процеси самоосвіти формальної та інформальної освіти

Вміє: використовувати хмарні сервіси Microsoft та Google у процесі організації роботи педагогами й учнями; моделювати

Організаційні питання проведення  курсів підвищення кваліфікації.

Виявлення рівня засвоєння основних тем і практичних навичок щодо самоосвіти як засобу розвитку педагогічного колективу й особистості.