Eng

STEAM підхід в інклюзивному просторі

Ознайомити з прикладами і видами реалізації STEAM-проєктів в сучасному навчальному закладі, використовуючи досвід міжнародних експертів. Поглибити знання у використанні інструментів ефективної взаємодії в інклюзивному просторі. Ознайомити з основними етапами проектної STEAM діяльності, сприяти формуванню і розвитку інформаційно-цифрової та проєктної компетентності учительства. Продемонструвати переваги проєктної STEAM діяльності в соціалізації і адаптації дітей з ООП

Подати заявку
STEAM підхід в інклюзивному просторі
Суб’єкт підвищення кваліфікації: EdCamp-академія
Розробники / розробниці програми: Олена Ковальова, керівниця, тренерка «STEAM- Club#Together», дефектологиня вищої категорії ОЗЗСО імені Василя Стуса, експертка «STEM-майстерні»
Особа (особи), які виконують програму:
Напрями підвищення кваліфікації:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • дистанційна
Види підвищення кваліфікації:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Керівник гуртка
 • Керівник студії
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Консультант
 • Методист
Перелік загальних компетентностей:
 • Вільне володіння державною мовою
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Математична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Інформатика
 • Математика
 • Мистецтво
 • Позашкільна освіта
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська мова
 • Фізика і астрономія
 • Хімія
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.2. Здатність до педагогічної підтримки осіб з особливими освітніми потребами
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності

 

МодуліГодини
1

Міждисциплінарний підхід у навчанні

1.1. Актуальність STEAM освіти у сучасному світі.

1.2. Варіанти і приклади інтегрованого навчання.

2
2

Інструменти формування STEAM мислення.

2.1. Організація освітнього середовища, в якому

діти відчувають себе дослідниками.

2.2. Простір що спонукає до інтегрованого мислення.

2.4. Використання AR, VR в STEAM підході.

2.3. Досвід міжнародних STEAM експертів.

5
3

Мотивація до дослідницької діяльності в STEAM проєктах.

3.1. Мотивація педагогів до створення STEAM проєктів.

3.2. Засоби мотивації дітей до STEAM діяльності.

4
4

Основні етапи проектної STEAM діяльності.

4.1. Навчальна мета проєкту

4.2. Продукт проєктної діяльності.

4
5

Особливості проєктної діяльності в інклюзивному просторі.

5.1. Загальне поняття інклюзивного простору, особливості взаємодії.

5.2. Переваги проєктної діяльності в соціалізації і адаптації дітей з ООП. Розвиток комунікативних, соціальних навичок.

5.3. Важливість творчої самореалізації учнів, шляхи досягнення.

5.4. Основні правила організації проєктної STEAM

5
6

Консультації.

 

2
7

Сертифікація. Заповнення підсумкової онлайн-форми.

 

2

 

 

 

 

 • ознайомляться з прикладами і видами ефективної реалізації STEAM-проєктів у сучасному навчальному закладі;   
 • ознайомляться з  досвідом міжнародних STEAM експертів; 
 • поглиблять знання у використанні інструментів ефективної взаємодії в інклюзивному просторі;
 • ознайомляться  з основними етапами проектної STEAM діяльності;
 • отримають  навички інформаційно-цифрової та проєктної компетентності; 
 • оволодіють  навичками організації проєктної STEAM діяльності й успішної соціалізації дітей з ООП.

Кожна особа, яка планує взяти участь у цій програмі, має пройти реєстрацію, або заповнити форму за покликанням

Перейти за покликанням

 

Для отримання сертифікату про підвищення кваліфікації усі особи, які завершили програму, повинні пройти сертифікацію у вигляді заповнення підсумкової онлайн-форми.

Комунікація між учасниками програми здійснюється через Telegram-канал.