Eng

SMART TEACH. Інтерактивне робоче місце вчителя

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, удосконалення їхніх професійних компетентностей, актуалізація й поглиблення знань та вмінь, розвиток творчого мислення, формування загальної культури, сучасних підходів до професійної діяльності; орієнтація на глибокий аналіз і узагальнення практики¸ що здійснюються на основі поєднання різних форм і методів активного навчання, урахування індивідуальних особливостей мислення слухачів, вироблення в них творчого підходу до забезпечення освітнього процесу в сучасних умовах розвитку освіти, уміння навчатися впродовж життя і застосовувати здобуті знання в практичній діяльності, самостійно удосконалювати власний фаховий рівень шляхом пошуку, опанування та впровадження в освітній процес новітніх досягнень науки й технологій, перспективного педагогічного досвіду; використання сучасних технічних засобів навчання

Подати заявку
SMART TEACH. Інтерактивне робоче місце вчителя
Суб’єкт підвищення кваліфікації: ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"
Розробники / розробниці програми: Назім Денис Володимирович, викладач (методи навчання), ТОВ "ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ТА БАТЬКІВ "РОЗУМНИКИ"
Напрями підвищення кваліфікації:
 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність
Форма підвищення кваліфікації:
 • очна
Види підвищення кваліфікації:
 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • семінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Цільові авдиторії:
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності
 • Методист
 • Педагог професійного навчання
 • Старший викладач
Перелік загальних компетентностей:
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Математична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Проєктувальна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
Перелік професійних компетентностей:
 • Біологія
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Дошкільна освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист Вітчизни
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Креслення
 • Математика
 • Мистецтво
 • Основи здоров’я
 • Позашкільна освіта
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Українська мова
 • Фізика і астрономія
 • Фізична культура
 • Хімія
Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Програма курсу передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь і навичок педагогічних працівників.

Зміст навчання за модулями/темами

Модуль 1. Функції, деталі й обслуговування інтерактивного проєктора.

Тема 1. Матеріально-технічне забезпечення інтерактивного робочого місця вчителя.

Зміст навчання. Ознайомлення з технічними засобами, що входять до складу інтерактивного робочого місця вчителя; налаштування основних параметрів проєктора і використання його функцій: вмикання і вимикання проєктора, ознайомлення з елементами панелі керування, кнопками пульта дистанційного керування і їхнім призначенням, можливостями використання інтерактивного пера.

Тема 2. Обслуговування інтерактивного проєктора та заходи безпеки під час роботи з ним.

Зміст навчання. Ознайомлення з вимогами охорони праці та заходами безпеки при роботі з інтерактивним проєктором, порядком дій при виникненні аварійних ситуацій; відпрацювання практичних навичок з базового технічного обслуговування інтерактивного проєктора.

Модуль ІІ. Налаштування основних параметрів інтерактивного проєктора і використання його функцій.

Тема 1. Налаштування основних параметрів інтерактивного проєктора.

Зміст навчання. Налаштування і регулювання основних робочих параметрів інтерактивного проєктора: меню керування проєктором, вибір мови, фокусування зображення, збільшення/зменшення зображення, вибір зображення і налаштування його форми, робота з режимом кольору зображення, регулювання яскравості, керування гучністю.

Тема 2. Інструктивно-методичне заняття з використання основних функцій інтерактивного проєктора.

Зміст навчання. Налаштування й регулювання основних функцій інтерактивного проєктора: калібрування, виконання операцій за допомогою дотику пальцем, тимчасове вимкнення зображення та звуку, тимчасове припинення передавання відеосигналу; взаємодія з екраном.

Модуль ІІІ. Використання спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з інтерактивним проєктором.

Тема 1. Комп’ютерна програма «Flow!Works Pro» і її практичне застосування на уроках у початковій, середній і старшій школі.

Зміст навчання. Встановлення програми, огляд головного інтерфейсу, характеристика складових меню й робота з ними, використання інструментів: транспортира, лінійки, циркуля тощо; створення фрагмента уроку з використанням освітнього ресурсу «PhET Interactive Simulations» (Перейти за покликанням ).

Тема 2. Самостійна робота.

Зміст навчання. Самостійне створення фрагмента уроку за допомогою комп’ютерної програми «Flow!Works Pro» та освітнього ресурсу «PhET Interactive Simulations».

 1. Уміння планувати освітній процес; 
 2. ведення освітнього процесу відповідно до сучасних вимог; 
 3. контроль якості освітньої діяльності; 
 4. налагодження співпраці й підтримка співтворчості між учасниками освітнього процесу; 
 5. створення безпечного, психологічно комфортного, розвивального освітнього середовища; 
 6. упровадження інклюзивного навчання;
 7. планування та забезпечення безперервної освіти й фахового розвитку вчителів

SMART TEACH – сучасне робоче місце вчителя, що включає набір базових мультимедійних засобів для організації інтерактивної роботи на уроці: потужний комп’ютер, короткофокусний або ультракороткофокусний проєктор з інтерактивними функціями, спеціалізовану дошку-екран та електронні освітні ресурси. Інтерактивний короткофокусний мультимедійний проєктор з використанням touch-технології робить будь-яку поверхню сенсорною. За допомогою одного дотику можна запускати навчальні програми, малювати чи переміщати об’єкти, як на сенсорному екрані планшета або смартфона.

Вчитель може використовувати під час заняття інтерактивний навчальний контент, залучаючи при цьому не лише аудіальний та візуальний, а й кінестетичний канали сприйняття, що відкриває для навчання принципово нові можливості.

Під час тренінгу ви дізнаєтесь про:

-        матеріально-технічне забезпечення інтерактивного робочого місця вчителя;

-        обслуговування інтерактивного проєктора та заходи безпеки під час роботи з ним;

-        налаштування проєктора;

-        використання основних функцій інтерактивного проєктора;

-        використання спеціалізованого програмного забезпечення для роботи з інтерактивним проєктором.

SMART TEACH – коли вчитель працює із задоволенням!