Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА»

Мета програми полягає у формуванні компетентностей вчителів образотворчого мистецтва закладів загальної середньої освіти, необхідних для досягнення мети та виконання завдань, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти; формування та розвиток інформаційно-комунікаційних навичок, медійної грамотності; удосконалити професійні компетентності вчителів мистецької освітньої галузі щодо сучасної стратегії методики викладання образотворчого мистецтва у контексті Концепції «Нова українська школа».

«РОЗВИТОК ПРОФЕСІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА»

Developers / Program Developments:

Шамбір Н.В., завідувачка навчально-методичної лабораторії мистецтвознавчих дисциплін

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • інституційна (очна/денна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Мистецтво (образотворче)

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів

 

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

курсів підвищення кваліфікації вчителів

ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

 

 

Зміст

Кількість годин
ВЛСП
         МОДУЛЬ І. ІНФОРМАЦІЙНО-МОТИВАЦІЙНИЙ  
1.1Атестація педагогічних кадрів: сучасний стан та перспективи22  
1.2Діти з особливими освітніми потребами: специфіка навчання та виховання 22  
1.3Ділове українське мовлення2  2
  64 2
         МОДУЛЬ II.  ПРОФЕСІЙНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ 
2.1Формування ключових компетентностей у контексті положень Нової української школи42 2
2.2Програмно-методичне забезпечення викладання предметів мистецької освітньої галузі в закладах загальної середньої освіти22  
2.3Методика викладання сучасного уроку образотворчого мистецтва42 2
2.4Художньо-педагогічні технології при викладанні мистецьких дисциплін42 2
2.5Використання інформаційно-комунікаційних технологій навчання: онлайн-сервіси на уроках мистецьких дисциплін. 42 2
2.6Використання технологій web 2.0 та web 3.0 у процесі викладання шкільних предметів42 2
  2212 10
         МОДУЛЬ ІII. РЕФЛЕКСИВНО-ДІЯЛЬНІСНИЙ 
3.1

Тестування

 

2  2
  2  2
                                                         Разом:3016 14
  

Здатність до творчого пошуку й реалізації нових ідей, до самопрезентації та результатів своєї професійної діяльності; здатність до керування власним життям і кар`єрою;

здатність до забезпечення сприятливих умов в освітньому середовищі для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів;

здатність до спілкування державною мовою та розвиток мовно- комунікативної компетентності;

знання концептуальних засад реформування мистецької освітньої галузі;

готовність до ефективного використання в практичній діяльності основних принципів, методів та підходів до навчання мистецтву;

 формування загальнокультурної, естетичної та предметної мистецької компетентності у здобувачів освіти;

володіння прикладними інструментами, необхідними для того, щоб розвинути креативне мислення у здобувачів освіти; здатність створювати естетичне середовище в закладі освіти;

здатність орієнтуватися в інформаційному просторі;

здатність до використання інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі;

виявлення рівня засвоєння теоретичних і практичних знань щодо сучасної методики викладання образотворчого мистецтва.