Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Тренінг. Проєкти на уроках української. 1 семестр

Мета: допомогти педагогам у впровадженні проєктного навчання на уроках української мови та читання у початковій школі або на уроках української мови у середній школі.

Тренінг. Проєкти на уроках української. 1 семестр

Subject of advanced training:

Методична служба "Світич"

Developers / Program Developments:

Ганна Остапенко - авторка підручників для НУШ, співавторка курсу "Навчання суспільної доброчесності в початоковій школі", методистка альтернативної школи "Соняшник", головна редакторка журналу "Джміль", тьютор.

Main train directions:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник гуртка
 • Керівник навчально-виробничої (навчальної) майстерні
 • Керівник секції
 • Керівник студії
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Культорганізатор
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Педагог професійного навчання

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа
 • Професійна (професійно-технічна) освіта
 • Українська література
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Якщо вас надихає проєктне навчання, долучайтеся до практикуму, а також тренінгів у 2 семестрі:

Перейти за покликанням

Перейти за покликанням

Тренінг “Проєкти на уроках української”

Модуль 1. 

10.11.2021 (середа)

16:00-17:00 Проєкт “Відеоблог”

17:00-18:00 Сесія: запитання-відповідь

Модуль 2.

17.11.2021 (середа)

16:00-17:00 Проєкт “Театральна вистава”

17:00-18:00 Сесія: запитання-відповідь

Модуль 3.

24.11.2021 (середа)

16:00-17:00 Проєкт “Моя книжка”

17:00-18:00 Сесія: запитання-відповідь

Тренінг “Проєкти на уроках української” є середнім етапом усього курсу, який складається із вебінару та практикуму. 

Але може бути пройдений окремо.

Також є продовження тренінгів у 2 семестрі. 

Вчителі проведуть кілька проєктів протягом 1 семетру та матимуть методичну підтримку під час цього періоду.