Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

НУШ: коуч-компетентний педагог

Оволодіння освітянами коуч-компетентним підходом до організації освітньої діяльності: формування та розвиток навичок застосування коучингових компетентностей для професійного розвитку та мотивації учнівства до навчання та саморозвитку; удосконалення навичок ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу; застовування коучингового підходу для створення ситуації успіху; отримання знань та первинних навичок застосування інструментів коучингового підходу у межах реалізації парадигми, закладеної в Концепції Нової української школи.

НУШ: коуч-компетентний педагог

Developers / Program Developments:

Дегтярьова Оксана Анатоліївна, учитель, магістр державного управління, професійний коуч; Орловська Руслана Володимирівна, засновниця і керівниця Академії коучингової компетентності, PCC ICF

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • Other: коучингова компетентність

Qualification form:

 • Other: Онлайн

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Заступник директора
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Прогностична компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: методика викладання навчальних дисциплін

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Можливість продовження навчання за іншими програмами Академії коучингової компетентності.
 • Індивідуальне консультування з питань практичного втілення набутих знань, умінь та навичок.
 • Коучинговий супровід за замовленням.

Програма передбачає відвідування учасницями і учасниками онлайн-зустрічей:

 • лекцій (Л);
 • практичних занять (П);
 • самостійну роботу, спрямовану на відпрацювання навичок коучингового підходу (С).

Тематичний план передбачає опанування таких тем у межах програми:

 


 

Зміст програми

ЛекціїПрактичні заняттяСамостійна робота

Тема 1. Вступ. Виклики сучасного педагога та нові можливості.

Знайомство учасників навчання. Очікування. 

Запит на коло проблемних питань. 

Концепція НУШ через призму коучингового підходу, основні принципи НУШ і їх трактування через коучингові компетенції.

2 год. 1 год.

Тема 2. Засади коучингового підходу в НУШ: огляд компетенцій. Компетентністний підхід = коучинговий підхід?

Порівняльний аналіз засад компетентнісного і коучингового підходів.

Педагогічні інструменти коучингового підходу для забезпечення якості освітнього процесу.

2 год.2 год.1 год.

Тема 3. Траєкторія професійного зростання педагога у філософії НУШ на засадах коучингового підходу.

Самооцінювання зон професійного зростання. Виклики. Визначення цілей професійного розвитку. 

Можливості професійного розвитку та побудова траєкторії професійного зростання.

2 год.2 год.1 год.

Тема 4. Навички коуч-компетентних педагогів.

Створення довіри і партнерства.

Домовленості і їх реалізація.

Активне слухання і повна присутність.

Безоціночна позиція і психологія успішності.

Знецінювання та піднесення.

2 год.2 год.1 год.

Тема 5. Мотивація учнівства до навчання.

Педагогічне спостереження як підґрунтя для супроводу розвитку учнівства.

Особистий інтерес до навчання та саморозвитку і його позитивне підкріплення.

Практико-орієнтована спрямованість освітнього процесу.

2 год.2 год.1 год.

Тема 6. Кейси коуч-компетентних педагогів на щодень.

Вправи і завдання, що забезпечують особистісний розвиток учнівства.

Діалог як основа ефективної комунікації.

 2 год.1 год.
Тема 7. Узагальнення та систематизація отриманих знань, підготовка до підсумкового заняття.  1 год. 

Open Space: Педагог НУШ - коуч-компетентний педагог?

Підсумкове заняття з теми курсу

 1 год. 
Разом10146

 

 • отримані знання про коучиновий підхід в освітній діяльності;
 • сформоване розуміння застосування коучингових компетентностей в організації освітнього процесу для професійного розвитку та мотивації учнівства до навчання та саморозвитку;
 • удосконалено навички ефективної комунікації між учасниками освітнього процесу;
 • опановані кейси для застовування в професійній діяльності для створення ситуації успіху, підвищення відповідальності учнівства за результати навчання, налагодження партнерських стосунків з батьківством;
 • отримані знання та первинні навички застосування інструментів коучингового підходу у межах реалізації парадигми, закладеної в Концепції Нової української школи.
 • Реалізація програми побудована на засадах проблемного навчання та кейс-методу. 
 • Співвідношення теорії та практики за змістом програми - 30% до 70%. 
 • З боку викладацького складу програми здійснюється індивідуальний супровід кожного/-ої учасника/-иці  навчання шляхом спільного аналізу результатів самостійної роботи за робочими аркушами, надання зворотного зв'язку та, за запитом, індивідуальних консультацій.

 Програма проводиться у період весняних канікул за графіком:

заняття проходять з 28.03 до 01.04 щоденно з 09.30 до 16.30; 

перерва з 12.30 до 13.30

Заняття проходять у форматі онлайн (живого спілкування)
6 годин самостійної роботи за індивідуальним графіком, який самостійно визначають особи, що навчаються.

 

 


 

Зміст програми

ЛекціїПрактичні заняттяСамостійна робота
28.03

Тема 1. Вступ. Виклики сучасного педагога та нові можливості.

Знайомство учасників навчання. Очікування. 

Запит на коло проблемних питань. 

Концепція НУШ через призму коучингового підходу, основні принципи НУШ і їх трактування через коучингові компетенції.

2 год. 1 год.
28.03

Тема 2. Засади коучингового підходу в НУШ: огляд компетенцій. Компетентністний підхід = коучинговий підхід?

Порівняльний аналіз засад компетентнісного і коучингового підходів.

Педагогічні інструменти коучингового підходу для забезпечення якості освітнього процесу.

2 год.2 год.1 год.
29.03

Тема 3. Траєкторія професійного зростання педагога у філософії НУШ на засадах коучингового підходу.

Самооцінювання зон професійного зростання. Виклики. Визначення цілей професійного розвитку. 

Можливості професійного розвитку та побудова траєкторії професійного зростання.

2 год.2 год.1 год.

29.03

30.03

Тема 4. Навички коуч-компетентних педагогів.

Створення довіри і партнерства.

Домовленості і їх реалізація.

Активне слухання і повна присутність.

Безоціночна позиція і психологія успішності.

Знецінювання та піднесення.

2 год.2 год.1 год.
30.03

Тема 5. Мотивація учнівства до навчання.

Педагогічне спостереження як підґрунтя для супроводу розвитку учнівства.

Особистий інтерес до навчання та саморозвитку і його позитивне підкріплення.

Практико-орієнтована спрямованість освітнього процесу.

2 год.2 год.1 год.
01.04

Тема 6. Кейси коуч-компетентних педагогів на щодень.

Вправи і завдання, що забезпечують особистісний розвиток учнівства.

Діалог як основа ефективної комунікації.

 2 год.1 год.
01.04Тема 7. Узагальнення та систематизація отриманих знань, підготовка до підсумкового заняття.  1 год. 
01.04

Open Space: Педагог НУШ - коуч-компетентний педагог?

Підсумкове заняття з теми курсу

 1 год. 
 Разом10146