Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

ЕдМандри-Швеція: вивчення та впровадження через інструмент амбасади шведського освітнього досвіду

Розширення особистісного та професійного світогляду педагогічних працівників на основі компетентнісного, інтернаціоналізійного та недискримінаційного підходів; формування та вдосконалення загальних і професійних компетентностей, необхідних для ефективної роботи в умовах очного (денного) та дистанційного навчання на основі кращих міжнародних практик та інновацій; мотивація до обміну досвідом, дослідницької діяльності; самооцінювання та визначення зон зростання, планування індивідуальної траєкторії професійного розвитку освітян.

ЕдМандри-Швеція: вивчення та впровадження через інструмент амбасади шведського освітнього досвіду

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна», Видавнича група «Шкільний Світ», Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, UNFPA, Відділ співпраці з реформами Посольства Швеції в Україні

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • Інше

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Емоційно-етична компетентність
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Предметно-професійна компетентність

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність

Програма підвищення кваліфікації «ЕдМандри-Швеція» містить 2 модулі і блок самостійної творчої роботи. 

Модуль 1. Інструктивно-методичний – 20 годин інтерактивних онлайн-лекцій.

Модуль 2. Бенчмаркінг та проєктування освітньої амбасади – 70 годин самостійної творчої роботи. 

(1) учасниці/-ки ознайомляться з особливостями системи освіти Швеції, зокрема здійснять порівняльний аналіз систем освіти Швеції та України, удосконалять навички застосування практик недискримінаційного підходу та емпатійного навчання, дізнаються про основами екопедагогіки та особливості формування гармонійного освітнього середовища у Швеції, сформують власний комплект освітньої амбасади; (2) систематизують отримані знання й навички, за методикою бенчмаркінгу та побудують індивідуальну перспективну траєкторію професійного та особистісного зростання відповідно до самостійно визначених пріоритетних напрямків та спираючись на поради від шведських експертів і експерток щодо освіти впродовж життя; (3) учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і професійних компетентностей у межах концепції навчання впродовж життя, у плануванні та організації процесу самоосвіти, професійного та особистісного розвитку; зокрема, покращать навички організації групової комунікації в умовах дистанційної взаємодії; підвищать рівень цифрової грамотності, опанують проєктний підхід та підхід інтернаціоналізації.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «ЕдМандри-Швеція» ГО «ЕдКемп Україна» видає 2 типи документів: (1) посвідка про участь, (2) сертифікат про підвищення кваліфікації.

Посвідка про участь – документ, що встановлює факт участі педагогічного / науково-педагогічного працівника у програмі підвищення кваліфікації, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання), видається усім учасникам й учасницям без сертифікаційного внеску та містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; назва програми підвищення кваліфікації (події); організатори програми підвищення кваліфікації (події); дата та місце видачі.

Сертифікат про підвищення кваліфікації – документ, що засвідчує результати навчання педагогічного / науково- педагогічного працівника за програмою підвищення кваліфікації, має унікальний реєстраційний номер, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання) та видається тільки тим учасникам й учасницям, які заповнили підсумкову рефлексійну форму, направили відділу управління якістю організації підтвердження про надання сертифікаційного внеску та аналіз чиїх відповідей засвідчив високий рівень. Сертифікат про підвищення кваліфікації містить таку інформацію: унікальний реєстраційний номер (обліковий запис), прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС; дата та місце видачі; опис досягнутих результатів навчання; повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації – ГО «ЕдКемп Україна».

Невід’ємною частиною сертифіката про підвищення кваліфікації є додаток «Персональний перелік активностей», до якого педагогічним / науково-педагогічним працівником вноситься перелік відвіданих ним / нею сесій / елементів програми підвищення кваліфікації. Без цього додатка сертифікат про підвищення кваліфікації недійсний. Додаток без сертифіката про підвищення кваліфікації недійсний. Реєстр виданих за програмою сертифікатів оприлюднюється на сайті ГО «ЕдКемп Україна» не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. No 800.

Теміни проведення навчання: квітень — червень 2021 року.

Модуль 1. Інструктивно-методичний – 20 годин інтерактивних онлайн-лекцій.

1Урочисте відкриття програми, презентація путівника, нові знайомства, сюрпризи 
і можливості
Команда EdCamp, запрошені гості 
2

Культурне занурення

Педагогічна онлайн-екскурсія «Стокгольм педагогічний, або Як навчатися 
та навчати по-шведськи»

Тетяна Соболєва,

Людмила Бєлявська

3Вебінар та сесія запитань-відповідей «Знайомство із системою освіти Швеції»Шаштін Люндман
4

Культурне занурення

Педагогічна онлайн-екскурсія «Особливості гармонійного освітнього середовища Швеції»

Тетяна Соболєва,

Людмила Бєлявська

5Вебінар та сесія запитань-відповідей про освіту впродовж життя із представництвом Національного агентства Швеції 
з питань освіти
Хелен Мислек 
6Вебінар та сесія запитань-відповідей про інтерна-ціоналізацію 
в школах (фокус на підготовці майбутніх учительок і вчителів в університетах Швеції)
Катя Хвенмарк Нільссон
7Вебінар та сесія запитань-відповідей про емпатичне навчання і недискри-мінаційний підхід у дошкільних установах ШвеціїКатаріна Спардал 
8Вебінар та сесія запитань-відповідей про проєктний підхід у школах Швеції

Марія Віман 

 

9

Культурне занурення.

Педагогічна онлайн-екскурсія «Екокраїна 
і екопедагогіка»

Тетяна Соболєва,

Людмила Бєлявська

10

Із Днем Європи! 

Інтернаціональна вечірка, таємна гостина

Команда EdCamp, запрошені гості

Модуль 2. Бенчмаркінг та проєктування освітньої амбасади – 70 годин самостійної творчої роботи. 

1

Творче завдання № 1

Що забираю із шведської системи освіти у власну систему роботи?

2

Творче завдання № 2

Розробляємо ідеї

3

Творче завдання № 3

Рівний рівному

4

Творче завдання № 4

ЕдМапа професійного зростання