Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Живи безпечно!

Формування у здобувачів освіти основ соціокультурної та безпечної поведінки під час дорожнього руху, виховання почуття відповідальності за збереження життя і здоров'я, готовності до життя у сучасному технологічному світі.

Живи безпечно!

Subject of advanced training:

Ганна Кравченко

Developers / Program Developments:

Ганна Кравченко

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Педагог-організатор

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Екологічна компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Лідерська компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Основи здоров’я

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.5. Здатність надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)

Безпека дорожнього руху на сьогодні є ключовим елементом розвитку суспільства. Велика кількість транспортних засобів є невід’ємною частиною економіки країн, але водночас транспортні засоби несуть небезпеку життю громадян. 

Основним політичним документом у галузі безпеки дорожнього руху є політична заява, прийнята Організацією Обʼєднаних Націй 10 жовтня 2019 р., щодо концентрації дій та досягнень в галузі безпеки дорожнього руху в рамках наступного десятиліття до 2030 року та скорочення смертності на дорогах на 50 відсотків.

     На жаль, на теренах нашої держави рівень смертності та травматизму внаслідок ДТП є одним із найвищих у європейському регіоні. ДТП – перша за поширеністю причина смерті молоді віком від 15 до 29 років та друга причина загибелі дітей віком від 5 до 14 років. Понад 43% загиблих є пішоходами й велосипедистами. За останній  6-річний період на дорогах України загинуло 1,4 тис. дітей віком до 18 років.

     У сучасній освітній системі питання охорони життя, збереження і зміцнення здоров’я дітей, формування в них умінь, навичок безпечної поведінки у соціальному, природному довкіллі є одним із пріоритетних. Важливою складовою безпеки життєдіяльності людини є правила поведінки під час дорожнього руху, недотримання яких призводить до катастрофічних наслідків.

    Проведення роботи зазначеного спрямування потребує розроблення відповідного програмно-методичного супроводу, який би допоміг педагогам, батькам визначити орієнтовний обсяг знань, умінь із безпеки дорожнього руху, а відтак дібрати ефективні методи, прийоми освітнього впливу.

На жаль, в навчальних програмах не приділяється достатньо уваги цій темі. Викладання основ безпечного руху відбувається тільки на уроках основ здоров’я (наприклад в 5,6,7 класах відведено всього по 2 - 3 години), цього катастрофічно не вистачає для формування безпечної поведінки на дорозі.

     Програма розрахована на річний період навчання. Програма адаптована для 5-7 класів. Заняття проводяться один раз на тиждень. Загальна кількість годин – 34 ( з них 22 год. -лекційні заняття, 12 – практичні заняття).     Програма побудована на основі особистісно-орієнтованого, діяльністного та компетентнісного підходів. Програма передбачає проведення уроків, тренінгів, практичних занять, співпраця з громадою та батьками. Формами контролю за результативністю навчання є залікові заняття, опитування, контрольні вправи.

    Програма охоплює  4 модулі:

1 модуль – Вступ ( 7 год.)

2 модуль – Я пішохід (10 год.)

3 модуль – Я пасажир (5 год.)

4 модуль – Я водій (8 год.)

     Кожен модуль передбачає творчі, інтерактивні, проєктні завдання з обовов’язковим  практичним відпрацюванням та залученням батьків і громади.

Результати навчання (відповідно до вікової категорії):

 • обов'язки учасників дорожнього руху (водіїв, пішоходів, пасажирів) і осіб уповноважених регулювати рух;
 • обов'язки пішоходів та пасажирів по забезпеченню  безпеки руху і особистого життя; заборони для пішоходів, пасажирів;
 • правила безпеки і порядок руху транспортних засобів на перехресті, пішохідних переходах, через залізничий переїзд;
 • значення дорожньої розмітки, знаків дорожнього руху;
 • порядок руху, місця зупинки і стоянки транспортних засобів;
 • вимоги до руху велосипедів, мотоциклів, скейтів, роликів, самокатів, гіроскутерів;
 • прийоми першої  домедичної допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді.