Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Креативні технології навчання в НУШ

Формувати навички практичного впровадження та реалізації технологій креативного навчання у професійну діяльність.

Креативні технології навчання в НУШ

Developers / Program Developments:

Словік Оксана Миколаївна

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Інформатика
 • Початкова школа
 • Українська література
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • В1. Інклюзивна компетентність
 • В1.1. Здатність створювати умови, що забезпечують функціонування інклюзивного освітнього середовища
 • В1.3. Здатність забезпечувати в освітньому середовищі сприятливі умови для кожного учня, залежно від його індивідуальних потреб, можливостей, здібностей та інтересів
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Спільнота у Viber або Telegram

Модуль 1. Практичний “Як впроваджувати в освітній процес технологію креативного навчання”

 • Що таке креативне мислення і для чого воно потрібне.
 • З чого розпочинати впровадження в освітній процес технології креативного навчання.
 • Моделювання уроку на практиці

Модуль 2. Технологічний “Як добирати методи та інструменти для організації  креативності учнів”

 • Нестандартні уроки у НУШ.
 • Технологія проєктного навчання для розвитку креативності учнів.
 • Досвід реалізації відеопроєктів у початковій школі.
 • Практика впровадження проблемного навчання.

Модуль 3. Тренінговий "Як знаходити натхнення, щоб креативити разом з учнями”

 • Все починається з ідеї. Де черпати ідеї та натхнення.
 • Розвиток комунікативності та креативності за допомогою авторської методики “Буква до Букви”.
 • Сторітелінг в дії. Мистецтво творити власну історію.
 • Уроки-дискусії у початковій школі.

Модуль 4. Проєктний “Проєктування уроку з елементами розвитку креативного мислення”

 • Як поєднати нове з уже існуючим.
 • Інтеракція і розвиток креативності у практиці.
 • Моделювання фрагментів уроків, покроковий розбір застосування методів розвитку креативного мислення.

Модуль 5. Партнерський “Креативимо разом з усіма учасниками освітнього процесу”

 • Креативимо разом з батьками. 
 • Позакласні заходи нового формату.
 • Як залучити до позакласної роботи всіх.

Випускники курсу зможуть застосовувати технології креативного навчання у професійній діяльності; обирати доцільні методи та прийоми розвитку креативного мислення; моделювати урок чи його елементи із застосуванням технологій креативного навчання.

Сертифікат підвищення кваліфікації видається після презентації власної розробки за матеріалами курсу.

Навчання розпочинається після формування групи