Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Мій освітній стартап

Надати теоретичну, методологічну та практичну підтримку фізичним особам з розробки і впровадження ефективних послуг професійного зростання для освітян; формування та вдосконалення загальних і професійних компетентностей, необхідних для діяльності у сфері підвищення кваліфікації педагогічних та / або науково-педагогічних працівників; розширення особистісного та професійного світогляду педагогічних працівників на основі професійно-педагогічної, управлінської, підприємницької, інформаційно-цифрової компетентності; мотивувати до розробки власної програми з підвищення кваліфікації та супроводити процес розміщення інформації про суб’єкт підвищення кваліфікації на національній платформі професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay»; самооцінювання та визначення зон зростання, планування індивідуальної траєкторії професійного розвитку освітян.

Мій освітній стартап

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна», видавнича група «Шкільний Світ», Посольство США в Україні, МФ Відродження.

Main train directions:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Qualification form:

 • Інше

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Основи андрагогіки
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Предметно-методична компетентність

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Етапи програми підвищення кваліфікації «Мій освітній стартап»

1 етап програми 19.06.2021 – 10.07.2021 (навчальний блок): практичні сесії двічі на тиждень (щосереди і щосуботи).

2 етап програми 11.07.2021 – 01.08.2021 (самостійна робота): створення концепції програми підвищення кваліфікації (освітнього стартапу) з урахуванням отриманих знань за планом і галочковими списками.

3 етап програми 02.08.2021 – 27.08.2021 (навчальний блок)

 • практичні сесії двічі на тиждень (щосереди і щосуботи), 
 • фіналізація власного освітнього продукту і подача власної справи 
  на розгляд (до 21.08.2021),
 • експертна оцінка освітніх стартапів (21.08.2021 – 26.08.2021).

4 етап програми 28.08.2021:

 • урочисте закриття програми, 
 • вечірка з нагоди завершення освітніх курсів, 
 • видача сертифікатів про підвищення кваліфікації.

5 етап програми 01.09.2021:

 • запуск власної ініціативи на Національній платформі професійного розвитку педагогічних працівників «EdWay», 
 • грантова підтримка стартапів-переможців, 
 • запис документальних фільмів про історії успіху. 
 • учасниці/-ки ознайомляться з можливостями фізичних осіб і закладів освіти для старту підприємницької діяльності з надання послуг з підвищення кваліфікації педагогів за п’ятьма модулями: стратегувальний, методологічний, технологічний, фінансово-юридичний, маркетингово-комунікаційний;
 • учасниці/-ки навчаться формулювати бізнес-ідею, визначати SMART-мету освітньої ініціативи; отримають знання для розробки стратегічного плану, опанують особливості навчання дорослих на засадах андрагогіки; опанують принципи побудови освітніх курсів, створять освітній продукт на основі перевірених та сучасних наукових і методологічних підходів; удосконалять цифрову компетентність через оволодіння сучасними технологіями і реалізацію як офлайнового, так і онлайнового та змішаного форматів навчання дорослих; навчаться працювати на EdWay; дізнаються про особливості просування та реклами освітнього продукту відповідно до потреб цільової авдиторії; зануряться у питання брендингу та управління освітнім бізнесом; поглиблять навички налагодження партнерських взаємин; засвоять законодавство України, трудове та цивільне право, підприємницьке право; навчаться оформлювати кошториси витрат для старту; отримають знання про договірні відносини, оподаткування, звітність, фінансову політику та фандрейзинг; систематизують отримані знання й навички та побудують індивідуальну перспективну траєкторію професійного та особистісного розвитку відповідно до самостійно визначеними пріоритетними напрямками;
 • учасниці/-ки отримають методичну підтримку «peer-to-peer» (рівний рівному) у розвитку загальних і професійних компетентностей у межах концепції навчання впродовж життя, у плануванні та організації процесу самоосвіти, професійного та особистісного розвитку; зокрема, покращать навички організації групової комунікації в умовах дистанційної взаємодії; удосконалять навички самопрезентації у нових сучасних форматах, підвищать рівень інформаційної грамотності, апробують нові форми ефективної комунікації та співпраці.

За результатами проходження програми підвищення кваліфікації «Мій освітній стартап» ГО «ЕдКемп Україна» видає 2 типи документів: (1) посвідка про участь, (2) сертифікат про підвищення кваліфікації.

Посвідка про участь  документ, що встановлює факт участі педагогічного / науково-педагогічного працівника у програмі підвищення кваліфікації, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання), видається усім учасникам й учасницям без сертифікаційного внеску та містить таку інформацію: прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; назва програми підвищення кваліфікації (події); організатори програми підвищення кваліфікації (події); дата та місце видачі.

Сертифікат про підвищення кваліфікації – документ, що засвідчує результати навчання педагогічного / науково-педагогічного працівника за програмою підвищення кваліфікації, має унікальний реєстраційний номер, засвідчується підписом / підписами уповноважених осіб і печаткою (за використання) та видається тільки тим учасникам й учасницям, які заповнили підсумкову рефлексійну форму, направили відділу управління якістю організації підтвердження про надання сертифікаційного внеску та аналіз чиїх відповідей засвідчив високий рівень. Сертифікат про підвищення кваліфікації містить таку інформацію: унікальний реєстраційний номер (обліковий запис), прізвище, ім’я та по батькові (у разі наявності) особи, яка брала участь; тема (напрям, найменування), обсяг (тривалість) підвищення кваліфікації у годинах та кредитах ЄКТС; дата та місце видачі; опис досягнутих результатів навчання; повне найменування суб’єкта підвищення кваліфікації – ГО «ЕдКемп Україна». Невід’ємною частиною сертифіката про підвищення кваліфікації є додаток «Персональний перелік активностей», до якого педагогічним / науково-педагогічним працівником вноситься перелік відвіданих ним / неюсесій / елементів програми підвищення кваліфікації. Без цього додатка сертифікат про підвищення кваліфікації недійсний. Додаток без сертифіката про підвищення кваліфікації недійсний. Реєстр виданих за програмою сертифікатів оприлюднюється на сайті ГО «ЕдКемп Україна» не пізніше ніж через 15 календарних днів з дня події та із зазначенням інформації, визначеної Постановою КМУ від 21 серпня 2019 р. № 800.