Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Підготовка експертного кола до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу

Підготовка експертів/-ок з питань проведення інституційного аудиту для ефективного оцінювання якості освітньої діяльності ЗЗСО та вироблення рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

Підготовка експертного кола до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна», Управління Державної служби якості освіти у Кіровоградській області, Представництво в Україні Фонду імені Гайнріха Бьолля

Main train directions:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Other: Експертна спільнота Державної служби якості освіти

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

За необхідністю слухачі можуть звернутись за консультацією до розробників програми. 

Модуль 1. Система забезпечення якості освіти

Тема 1.1. Державна політика щодо забезпечення якості освіти у ЗЗСО

1.1.1. Якість освіти та якість освітньої діяльності, їх забезпечення – ключовий аспект державної політики у сфері освіти. Система забезпечення якості освіти в Україні. Нормативно-правові документи з питань створення й розбудови системи забезпечення якості освіти та державного нагляду (контролю) у закладах загальної середньої освіти. 

1.1.2. Ключові аспекти функціонування системи забезпечення якості освіти; формування довіри суспільства до системи та закладів освіти, органів управління освітою; постійне та послідовне підвищення якості освіти; допомога закладам освіти та іншим суб’єктам освітньої діяльності у підвищенні якості освіти. Складові системи забезпечення якості освіти: система забезпечення якості в закладах освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти); система зовнішнього забезпечення якості освіти; система забезпечення якості в діяльності органів управління та установ, що здійснюють зовнішнє забезпечення якості освіти. Повноваження Державної служби якості освіти та її територіальних органів.

1.1.3. Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності. Правові та організаційні засади, основні принципи й порядок здійснення державного нагляду (контролю) у закладі загальної середньої освіти, повноваження Державної служби якості освіти України та її територіальних органів, їх посадових осіб. Права, обов'язки та відповідальність суб'єктів господарювання під час здійснення державного нагляду (контролю). Форми заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності.

1.1.4. Забезпечення академічної доброчесності у ЗЗСО. Сутність і фундаментальні цінності академічної доброчесності. Законодавче поле академічної доброчесності. Основні види порушень академічної доброчесності (плагіат, самоплагіат, фабрикація, фальсифікація, списування, обман, хабарництво, необ’єктивне оцінювання). Особливості дотримання академічної доброчесності педагогічними працівниками та здобувачами освіти; види академічної відповідальності педагогічних працівників та здобувачів освіти; права осіб, стосовно яких порушено питання про недотримання ними принципів академічної доброчесності. Кодекс академічної доброчесності школи. Організаційна структура системи забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти, що передбачає дотримання академічної доброчесності працівниками закладів освіти та здобувачами освіти.

Тема 1.2. Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1.1. Сутність понять «якість освіти» та «якість освітньої діяльності». Орієнтовні виміри якісної освіти: здобувачі освіти, середовище, зміст, процес та результати навчання. Самооцінювання закладів освіти як системний і комплексний підхід до аналізу діяльності. Якість освітньої діяльності як рівень організації, забезпечення та реалізації освітнього процесу, що забезпечує здобуття особами якісної освіти та відповідає вимогам, встановленим законодавством.

Внутрішня система забезпечення якості освіти. Сутність поняття «система». Чотири напрями внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності: освітнє середовище, система оцінювання здобувачів освіти, педагогічна діяльність педагогічних працівників та управлінські процеси. «Абетка для директора» – рекомендації до побудови та функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти в закладі загальної середньої освіти.

2.1.2. Алгоритм розбудови. Послідовність кроків і дій у розбудові внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти закладу. Політики і процедури. Вимоги, критерії, індикатори для самооцінювання якості освітньої діяльності. Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації. Оприлюднення документу (положення/порядку) про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності та якості освітньої діяльності закладу.

Особливості функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Варіанти самооцінювання діяльності ЗЗСО. Самооцінювання як інструмент для розбудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Узагальнення результатів вивчення освітньої діяльності закладу та визначення рівня її якості.

Модуль 2. Зовнішня система забезпечення якості освіти. Інституційний аудит

Тема 2.1. Інституційний аудит як комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх й управлінських процесів ЗЗСО

2.1.1. Законодавча основа проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти.

Перспективний та річний плани проведення інституційного аудиту. Плановий та позаплановий інституційний аудит. Напрями оцінювання освітніх й управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Строки та особливості проведення. 

2.1.2. Права та обов’язки членів експертної групи, керівника закладу освіти.

Тема 2.2. Порядок проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

2.2.1. Етапи проведення інституційного аудиту. Особливості формування експертних груп, розподілу доручень та роботи експертної групи в закладі освіти.

2.2.2. Документи за результатами інституційного аудиту та особливості їх оформлення: 

акт перевірки – документ, який складається під час інституційного аудиту за результатами проведення перевірки додержання закладом освіти вимог законодавства у сфері освіти; 

аналітична довідка – письмовий обґрунтований висновок, що складається членом експертної групи під час інституційного аудиту за результатами оцінювання ним освітніх і управлінських процесів закладу освіти, внутрішньої системи забезпечення якості освіти; 

звіт про проведення інституційного аудиту - документ, що складається з метою узагальнення та систематизації інформації, отриманої під час проведення інституційного аудиту; 

висновок про якість освітньої діяльності закладу освіти, внутрішню систему забезпечення якості освіти – документ, який містить підсумкові результати оцінювання якості освітньої діяльності закладу освіти; 

рекомендації щодо вдосконалення діяльності закладу освіти – документ, який містить пропозиції щодо підвищення якості освітньої діяльності закладу освіти та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти.

Тема 2.3. Інституційний аудит закладу загальної середньої освіти: особливості проведення

2.3.1. Методика оцінювання освітніх і управлінських процесів ЗЗСО під час інституційного аудиту (загальні положення) та інструментарій.

Кількісний розподіл вимог/правил, критеріїв, індикаторів за напрямами оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти. Взаємозв’язок напрямів оцінювання, вимог/правил, критеріїв, індикаторів, методів збору інформації та інструментарію. Збір та узагальнення інформації, отриманої під час спостереження, опитування та вивчення документації. Оцінювання, його особливості.

Основні методи збору інформації: опитування учасників освітнього процесу (анкетування та інтерв’ю); спостереження (за освітнім середовищем та проведенням навчальних занять); вивчення документації. Інструменти, їх використання, зокрема: форма вивчення документації; форма спостереження за проведенням навчального заняття; форма спостереження за освітнім середовищем. Особливості проведення опитування (інтерв’ю та анкетування). Обробка результатів анкетування учнів, батьків, педагогічних працівників.

Послідовність кроків і дій у вивченні системи забезпечення якості освіти закладу за напрямами: освітнє середовище закладу освіти, оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників, оцінювання здобувачів освіти, оцінювання управлінських процесів. Вимоги, критерії, індикатори для оцінювання якості освітньої діяльності за напрямами. Методи збору інформації, інструменти та джерела отримання інформації.

Модуль 3. 
Інституційний аудит у закладах загальної середньої освіти. Оцінювання за напрямами

Тема 3.1. Система оцінювання освітнього середовища закладу освіти

3.1.1. Освітнє середовище закладу освіти. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. Створення освітнього середовища, вільного від будь-яких форм насильства та дискримінації. Формування інклюзивного, розвивального та мотивуючого до навчання освітнього простору. 

3.1.2. Форма спостереження за освітнім середовищем. Практичне опрацювання методів збору інформації та інструментарію, що використовуються для оцінювання напряму. Заповнення форми спостереження за освітнім середовищем.

Тема 3.2. Система оцінювання здобувачів освіти

3.2.1. Забезпечення комфортних і безпечних умов навчання та праці. Система оцінювання здобувачів освіти. Наявність відкритої, прозорої і зрозумілої для здобувачів освіти системи оцінювання їх навчальних досягнень. Застосування моніторингу, що передбачає систематичне відстеження та коригування результатів навчання кожного здобувача освіти. Спрямованість системи оцінювання на формування у здобувачів освіти відповідальності за результати свого навчання, здатності до самооцінювання. Методи збору інформації та інструментарій, що використовується для оцінювання.

Опрацювання методики та інструментарію для проведення анкетування учасників освітнього процесу.

Тема 3.3. Система оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

3.3.1. Оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників. Ефективність планування педагогічними працівниками своєї діяльності, використання сучасних освітніх підходів до організації освітнього процесу з метою формування ключових компетентностей здобувачів освіти. Постійне підвищення професійного рівня й педагогічної майстерності педагогічних працівників. Налагодження співпраці зі здобувачами освіти, їх батьками, працівниками закладу освіти. Організація педагогічної діяльності та навчання здобувачів освіти на засадах академічної доброчесності. Практичне опрацювання методів збору інформації та інструментарій, що використовуються для оцінювання напряму. Форма спостереження за навчальним заняттям.

Тема 3.4. Система оцінювання управлінських процесів

3.4.1. Управлінські процеси закладу освіти. Наявність стратегії розвитку та системи планування діяльності закладу, моніторинг виконання поставлених цілей і завдань. Формування відносин довіри, прозорості, дотримання етичних норм. Ефективність кадрової політики та забезпечення можливостей для професійного розвитку педагогічних працівників. Організація освітнього процесу на засадах людиноцентризму, прийняття управлінських рішень на основі конструктивної співпраці учасників освітнього процесу, взаємодії закладу освіти з місцевою громадою. Формування та забезпечення реалізації політики академічної доброчесності. 

3.4.2. Критерії, індикатори оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти. Практичне опрацювання методів збору інформації та інструментарію, що використовуються для оцінювання напряму.

Особливості вивчення документації, заповнення форми вивчення документації.

Модуль 4. Недискримінаційний підхід як складова забезпечення внутрішньої системи якості освіти

Тема 4.1. Сутність недискримінаційного підходу в освіті. 

4.1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті. Поняття «дискримінація», «утиск», «дискримінаційні ознаки». 

4.1.2. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Поняття прихованого навчального плану. 

4.1.3. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у закладі загальної середньої освіти. Реалізація «прихованого навчального плану» через: а) організаційно-нормативну структуру закладу освіти (розподіл посад і предметних профілів, система ритуалів і норм, виховні заходи, фізичний простір закладу, візуально-інформаційний простір тощо); б) зміст освіти; в) стиль викладання й комунікації. 

4.1.4. Антидискримінаційна експертиза як інструмент підвищення якості освіти. Критерії дискримінації в освітньому контенті. Ознаки,  на які варто звертати увагу, оцінюючи освітні процеси закладу загальної середньої освіти: «непомітність», сегрегація й поляризація, дискримінація за зовнішнім виглядом (лукізм), андроцентризм та центризми, дискримінаційна мова.

Тема 4.2. Процедури, інструменти, об’єкти антидискримінаційної експертизи у ЗЗСО. 

4.2.1. Простір закладу освіти. Приписаний і створюваний рівні функціонування простору. Розмежування простору на внутрішній     і зовнішній. Настінний простір закладу, його дискримінаційні матеріали. Перетворення фізичного простору закладу на недискримінаційний.

4.2.2. Організація управлінських процесів у закладі освіти. Антидискримінаційний аудит закладу освіти як інноваційна методика оцінки забезпечення якості освітніх і управлінських процесів навчального закладу.

4.2.3. Недискримінаційна мова як чинник створення безпечного і здорового освітнього середовища. Андроцентризми та гендерна асиметрія в мові. Використання одночасно паралельних форм і жіночого, і чоловічого роду. Дискримінаційна мова.

4.2.4. Педагогічна комунікація під час уроку. Типові дискримінаційні практики у стилі роботи педагога. Шляхи і технології недискримінаційної чутливості викладача / викладачки. 

Модуль 5. Діагностичний 

Оцінювання результатів навчання проводиться з метою перевірки набутих знань, сформованих умінь і навичок слухачів/-ок, встановлення відповідності набутих компетентностей вимогам освітньої програми, мотивації слухачів до реалізації державної політики щодо забезпечення якості освіти з урахуванням недискримінаційного підходу, корегування змісту та методів проведення інституційного аудиту. Оцінювання результатів навчання слухачів ґрунтується на принципах науковості, систематичності, об’єктивності, прозорості та рівності вимог.

Оцінювання результатів навчання слухачів-ок відбувається під час проведення контрольних заходів, передбачених діагностичним модулем освітньої програми.

Програма передбачає вихідне діагностування, яке дає змогу встановити ефективність підготовки експертів.

Вихідне діагностування. Визначення рівня знань слухачів за результатами засвоєння змісту освітньої програми. 

Учасниці/-ки отримають спеціальні знання та вміння з питань проведення інституційного аудиту й інтерпретації його результатів, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів 
в освіті; ознайомляться з вимогами законодавства у сфері забезпечення якості освіти у контексті недискримінаційного підходу; оволодіють методичним інструментарієм для проведення інституційного аудиту в рамках забезпечення недискримінації в освіті (оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти); підвищать рівень умінь щодо застосовування методів аналізу освітнього контенту, середовища закладу освіти, особливостей педагогічної комунікації з точки зору, оформлення документації за результатами інституційного аудиту.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

підготовки експертного кола із здійснення інституційного аудиту 

 

Назви модулів і тем

 

Підтеми / навчальні теми

Форма навчанняУсього
Інтерактивна лекціяТематична дискусіяПрактичне заняттяСамостійне опрацювання матеріалу
Модуль 1 Система забезпечення якості освіти

Тема 1.1.

Державна політика щодо забезпечення якості освіти у ЗЗСО

1.1.1. Нормативно-правові документи з питань створення й розбудови системи забезпечення якості освіти та державного нагляду (контролю) у закладах загальної середньої освіти. Повноваження Державної служби якості освіти та її територіальних органів3   3
1.1.2. Ключові аспекти функціонування системи забезпечення якості освіти
1.1.3. Державний нагляд (контроль) у сфері господарської діяльності
1.1.4. Забезпечення академічної доброчесності у ЗЗСО

Тема 1.2. 

Розбудова внутрішньої системи забезпечення якості освіти

2.1.1. Рекомендації до побудови внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО

2.1.2. Алгоритм розбудови та особливості функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти у ЗЗСО

 2  2
Усього за модулем 32  

5

 

Модуль 2. Зовнішня система забезпечення якості освіти. Інституційний аудит
Тема 2.1. Інституційний аудит як комплексна зовнішня перевірка та оцінювання освітніх й управлінських процесів ЗЗСО

2.1.1. Нормативно-правове забезпечення проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти. 

2.1.2. Права та обов’язки експертів та керівника закладу освіти

1   1
Тема 2.2. Порядок проведення інституційного аудиту ЗЗСО

2.2.1. Етапи проведення інституційного аудиту

2.2.2. Документи, що формуються під час проведення інституційного аудиту

1   1
Тема 2.3. Інституційний аудит у закладі загальної середньої освіти: особливості проведення

2.3.1. Методика    оцінювання  освітніх       й       управлінських процесів закладу загальної середньої освіти

2.3.2. Методи збору інформації та інструментарій

2   2
Усього за модулем 4   4
Модуль 3. Інституційний аудит. Оцінювання за напрямами

Тема 3.1.

Система оцінювання освітнього середовища ЗО

3.1.1. Оцінювання освітнього середовища: методи збору інформації та інструментарій. 

3.1.2. Заповнення форми спостереження за освітнім середовищем

  4 4

Тема 3.2.

Система оцінювання здобувачів освіти

3.2.1. Оцінювання  діяльності здобувачів освіти: методи збору інформації та інструментарій. Особливості анкетування учасників освітнього процесу  4 4

Тема 3.3.

Система оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників

3.3.1. Методи збору інформації та інструментарій, що використовується для оцінювання діяльності педагогічних працівників. Заповнення форми спостереження за навчальним заняттям  6 6

Тема 3.4.

Система оцінювання управлінських процесів

3.4.1. Оцінювання управлінських процесів: методи збору інформації та інструментарій. 

3.4.2. Вивчення документації, заповнення форми вивчення документації

  6 6
Усього за модулем   20 20
Модуль 4. Недискримінаційний підхід як складова забезпечення внутрішньої системи якості освіти

Тема 4.1. 

Сутність недискримінацій-ного підходу в освіті

4.1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті

4.1.2. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу

4.1.3. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у закладі загальної середньої освіти

4.1.4. Антидискримінаційна експертиза як інструмент підвищення якості освіти.

3  

1

 

4

Тема 4.2

Процедури, інструменти, об’єкти антидискри-мінаційної експертизи у ЗЗСО

 

4.2.1. Приписаний і створюваний рівні функціонування простору ЗЗСО. 

4.2.2. Антидискримінаційний аудит закладу освіти – інноваційна методика оцінки рівня забезпечення якості освітніх і управлінських процесів ЗЗСО.

4.2.3. Недискримінаційна мова як чинник створення безпечного і здорового освітнього середовища.

4.2.4. Педагогічна комунікація як об’єкт антидискримінаційної експертизи. Типові дискримінаційні практики у стилі педагогічної комунікації

3  14
Усього за модулем 6  2

8

 

 

Модуль 5. Діагностичний

Вихідне діагностування та індивідуальні консультації з розробниками/-цями програми (за необхідності)   22
Усього за модулем    22
Разом 39