Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Підготовка експертного кола до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу

Підготовка експертів/-ок з питань проведення інституційного аудиту для ефективного оцінювання якості освітньої діяльності ЗЗСО та вироблення рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти, приведення освітнього та управлінського процесів у відповідність до вимог законодавства, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті.

Підготовка експертного кола до проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна», Управління Державної служби якості освіти, Фонд ім. Гайнріха Бьолля, Бюро Київ — Україна

Main train directions:

 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Other: Експертна спільнота Державної служби якості освіти

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Проведення інституційного аудиту в закладах загальної середньої освіти з урахуванням недискримінаційного підходу

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність

Модуль 1. Недискримінаційний підхід як складова забезпечення внутрішньої системи якості освіти

Тема 1.1. Сутність недискримінаційного підходу в освіті.
1.1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті. Поняття «дискримінація», «утиск», «дискримінаційні ознаки».
1.1.2. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу. Поняття прихованого навчального плану.
1.1.3. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у закладі загальної середньої освіти. Реалізація «прихованого навчального плану» через: а) організаційно-нормативну структуру закладу освіти (розподіл посад і предметних профілів, система ритуалів і норм, виховні заходи, фізичний простір закладу, візуально-інформаційний простір тощо); б) зміст освіти; в) стиль викладання й комунікації.

1.1.4. Антидискримінаційна експертиза як інструмент підвищення якості освіти. Критерії дискримінації в освітньому контенті. Ознаки, на які варто звертати увагу, оцінюючи освітні процеси закладу загальної середньої освіти: «непомітність», сегрегація й поляризація, дискримінація за зовнішнім виглядом (лукізм), андроцентризм та центризми, дискримінаційна мова.

Тема 4.2. Процедури, інструменти, об’єкти антидискримінаційної експертизи у ЗЗСО.
1.2.1. Простір закладу освіти. Приписаний і створюваний рівні функціонування простору. Розмежування простору на внутрішній і зовнішній. Настінний простір закладу, його дискримінаційні матеріали. Перетворення фізичного простору закладу на недискримінаційний.
1.2.2. Організація управлінських процесів у закладі освіти. Антидискримінаційний аудит закладу освіти як інноваційна методика оцінки забезпечення якості освітніх і управлінських процесів навчального закладу.

1.2.3. Недискримінаційна мова як чинник створення безпечного і здорового освітнього середовища. Андроцентризми та гендерна асиметрія в мові. Використання одночасно паралельних форм і жіночого, і чоловічого роду. Дискримінаційна мова.

1.2.4. Педагогічна комунікація під час уроку. Типові дискримінаційні практики у стилі роботи педагога. Шляхи і технології недискримінаційної чутливості викладача / викладачки.

Модуль 2. Діагностичний 

Оцінювання результатів навчання проводиться з метою перевірки набутих знань, сформованих умінь і навичок слухачів/-ок, встановлення відповідності набутих компетентностей вимогам освітньої програми, мотивації слухачів до реалізації державної політики щодо забезпечення якості освіти з урахуванням недискримінаційного підходу, корегування змісту та методів проведення інституційного аудиту. Оцінювання результатів навчання слухачів ґрунтується на принципах науковості, систематичності, об’єктивності, прозорості та рівності вимог.

Оцінювання результатів навчання слухачів-ок відбувається під час проведення контрольних заходів, передбачених діагностичним модулем освітньої програми.

Програма модуля передбачає вихідне діагностування, яке дає змогу встановити ефективність підготовки експертів.


Вихідне діагностування. Визначення рівня знань слухачів за результатами засвоєння змісту освітньої програми. Слухачі/-ки демонструють розуміння вимог законодавства у сфері забезпечення якості освіти та практичних умінь вирішувати конкретні практичні завдання: застосовувати методи збору та узагальнення інформації, оцінювати якість освітньої діяльності ЗЗСО та виробляти рекомендації щодо підвищення якості освітньої діяльності та вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти тощо. За необхідністю слухачі можуть звернутись за консультацією до розробників програми.

Учасниці/-ки отримають спеціальні знання та вміння з питань проведення інституційного аудиту й інтерпретації його результатів, у тому числі з урахуванням недискримінаційного та інклюзивного підходів в освіті; ознайомляться з вимогами законодавства у сфері забезпечення якості освіти у контексті недискримінаційного підходу; оволодіють методичним інструментарієм для проведення інституційного аудиту в рамках забезпечення недискримінації в освіті (оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу освіти та внутрішньої системи забезпечення якості освіти); підвищать рівень умінь щодо застосовування методів аналізу освітнього контенту, середовища закладу освіти, особливостей педагогічної комунікації з точки зору, оформлення документації за результатами інституційного аудиту.

СТРУКТУРА ОСВІТНЬОЇ ПРОГРАМИ

підготовки експертного кола із здійснення інституційного аудиту 

Назви модулів і тем

 

Підтеми / навчальні теми

Форма навчанняУсього
Інтерактивна лекціяСамостійне опрацювання матеріалу
Модуль 1. Недискримінаційний підхід як складова забезпечення внутрішньої системи якості освіти

Тема 1.1. 

Сутність недискримінацій-ного підходу в освіті

18.11.2022 (18.00)

1.1.1. Нормативне підґрунтя недискримінаційного підходу в освіті

1.1.2. «Прихований навчальний план» і його вплив на результат освітнього процесу

1.1.3. Сфери вияву та впливу «прихованого навчального плану» у закладі загальної середньої освіти

1.2.4. Антидискримінаційна експертиза як інструмент підвищення якості освіти.

3

1

 

4

Тема 1.2

Процедури, інструменти, об’єкти антидискри-мінаційної експертизи у ЗЗСО

21.11.2022 (18.00)

 

1.2.1. Приписаний і створюваний рівні функціонування простору ЗЗСО. 

1.2.2. Антидискримінаційний аудит закладу освіти – інноваційна методика оцінки рівня забезпечення якості освітніх і управлінських процесів ЗЗСО.

1.2.3. Недискримінаційна мова як чинник створення безпечного і здорового освітнього середовища.

1.2.4. Педагогічна комунікація як об’єкт антидискримінаційної експертизи. Типові дискримінаційні практики у стилі педагогічної комунікації

314
Усього за модулем 628
Модуль 2. Діагностичний
Вихідне діагностування-11
Усього за модулем -11
Разом 9