Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Школа в умовах змішаного навчання

Підготувати педагогічних працівників до ефективної роботи з учнями в умовах змішаного навчання у воєнний та післявоєнний час

Школа в умовах змішаного навчання

Developers / Program Developments:

Олена Ліннік, доктор педагогічних наук, експерт ініціативи «Система забезпечення якості освіти» проєкту «Супровід урядових реформ в Україні» Юрій Гайдученко, експерт проєкту “Навчаємось разом”, методист, учитель української мови та літератури НВК “Новопечерська школа”

Main train directions:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • Other: Змішана

Qualification types:

 • практичний курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист

List of common competencies:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)

List of professional competencies:

 • Астрономія
 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Болгарська мова
 • Гагаузька мова
 • Географія
 • Громадянська освіта
 • Екологія
 • Економіка
 • Зарубіжна література
 • Захист України
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (іспанська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Іноземна мова (французька)
 • Інформатика
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Креслення
 • Кримськотатарська мова
 • Математика
 • Математика (Алгебра і початки аналізу)
 • Математика (Геометрія)
 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Мистецтво (музичне)
 • Мова іврит
 • Молдовська мова
 • Новогрецька мова
 • Основи здоров’я
 • Польська мова
 • Початкова школа
 • Правознавство
 • Природничі науки
 • Природознавство
 • Ромська мова
 • Російська мова
 • Румунська мова
 • Словацька мова
 • Технології
 • Трудове навчання
 • Угорська мова
 • Українська література
 • Українська мова
 • Фізика
 • Фізика і астрономія
 • Хімія

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів

Зміст програми «Школа в умовах змішаного навчання»

Модуль 1

Як організувати змішане навчання 

Моделі змішаного навчання. 

Цифрові освітні середовища, платформи для створення дистанційних курсів. Керування навчальним процесом за допомогою смартфона.

Потенціал ІКТ у процесі змішаного навчання. Конструювання власного дистанційного курсу із використанням сучасних цифрових технологій. Створення та використання креативного мультимедійного контенту для дистанційних уроків (інтерактивні вправи, дидактичні ігри, ментальні карти, електронні посібники, інфографіка).

Гнучке календарно-тематичне планування. Адаптація календарного плану. Вибір стратегій адаптації календарного плану. Як модель навчання, вхідне діагностування може впливати на календарне планування.

Моделі уроків в умовах змішаного навчання. Структура уроку: новий погляд. Поєднання синхронного та асинхронного режиму під час організації уроків в умовах змішаного навчання. Інструменти дистанційного навчання. Особливості дистанційного уроку.

Конструювання навчального контенту для різних моделей змішаного навчання: навчальне відео. Функції навчального відео у процесі змішаного навчання. Створення та використання інтерактивного навчального відео. Особливості інтерактивних онлайн-платформи для створення навчального відео.

Практична робота. Створення шаблону онлайн-курсу для змішаного навчання. Використання креативного мультимедійного онлайн-контенту для різних моделей змішаного навчання. Розроблення навчального відео за допомогою однієї з інтерактивних онлайн-платформ. 

 

Модуль 2

Взаємодія вчителя та учня в умовах змішаного навчання 

Особливості комунікації у процесі змішаного навчання: покрокові інструкції (батьки, учні, учителі). Розроблення  та використання алгоритмів комунікації у процесі віддаленого навчання. Використання платформи HUMAN для активної взаємодії з батьками, учнями, вчителями. 

Лайфхаки для вчителя: включення в роботу, активізація уваги, емоційна підтримка. Прийоми, практичні вправи. Покрокові інструкції для самостійної роботи: чому це важливо. Дозування матеріалу. Завдання для опрацювання текстів. Прийоми роботи з навчальними текстами. Перетворення текстів в інші форми: графічну, матричну, художньо-образну.

Як адаптувати діяльнісні методи до умов змішаного навчання. Дослідження та проєкти: умови їх застосування під час дистанційного навчання. Моделювання, види моделей. Підходи до їх створення.

Оцінювання в умовах змішаного навчання: критерії, чек-листи та зворотний зв'язок. Компетентнісний підхід до оцінювання в умовах дистанційного навчання. Компетентнісні завдання. Таксономія Блума у розробленні компетентнісних завдань. Критерії оцінювання завдань. Формувальне оцінювання. Способи надання зворотного зв’язку на дистанційному навчанні.

Організація підсумкового та формувального оцінювання за допомогою онлайн-сервісів. Використання сервісів для швидкого зворотного зв’язку. Організація підсумкового оцінювання з використанням онлайн-сервісів інтерактивного тестування.

Практична робота. Розроблення та подальший аналіз дослідницьких та творчих завдань в умовах змішаного навчання. Аналіз розроблених покрокових інструкцій для самостійної роботи. Розроблення критеріїв оцінювання завдань в умовах змішаного навчання. Створення різних видів оцінювання з використання онлайн-сервісів. 

Самостійна робота. Розроблення дослідницьких та творчих завдань для різних навчальних предметів з використанням ресурсів для моделювання та симуляції дослідів. 

 

Орієнтовний розподіл годин за видами навчальної діяльності

Назва розділів і темКількість годин
Всього у тому числі
Лекційні заняттяПрактичні заняттяТестуванняСамостійна робота
Модуль 1. Як організувати змішане навчання1468  
 1. Моделі змішаного навчання
22   
1.2. Цифрові освітні середовища, платформи для створення дистанційних курсів. Керування навчальним процесом за допомогою смартфона4 4  
1.3. Гнучке календарно-тематичне планування22   
1.4. Моделі уроків в умовах змішаного навчання22   
1.5. Конструювання навчального контенту для різних моделей змішаного навчання: навчальне відео4 4  
Модуль 2. Взаємодія вчителя та учня в умовах змішаного навчання1448 2
2.1 Особливості комунікації у процесі змішаного навчання: покрокові інструкції (батьки, учні, учителі)22   
2.2. Лайфхаки для вчителя: включення в роботу, активізація уваги, емоційна підтримка22   
2.3. Як адаптувати діяльнісні методи до умов змішаного навчання6 4 2
2.4. Оцінювання в умовах змішаного навчання: критерії, чек-листи та зворотний зв'язок2 2  
2.5. Організація підсумкового та формувального оцінювання за допомогою онлайн-сервісів2 2  
Підсумкове тестування2  2 
Всього годин30101622

 

Учасники тренінгу зможуть:

 • розрізняти моделі змішаного навчання, особливості організації дистанційного навчання;
 • розробляти моделі змішаного навчання відповідно до умов роботи школи
 • моделювати навчальні заняття в умовах змішаного навчання;
 • застосовувати техніки активізації уваги, підвищення мотивації, гармонізації емоційного стану учнів;
 • застосовувати діяльнісні методи навчання в умовах змішаного навчання;
 • здійснювати гнучке планування освітнього процесу;
 • здійснювати оцінювання навчальних досягнень учнів в умовах змішаного навчання.
 • конструювати власний дистанційний курс із використанням сучасних цифрових технологій;
 • створювати креативний мультимедійний контент для дистанційних уроків (інтерактивні вправи, дидактичні ігри, ментальні карти, електронні посібники, навчальне відео, інфографіка);
 • розроблювати та використовувати інструменти для швидких опитувань і тестувань).