Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

НЕЙРОПЕДАГОГІКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ: ЯК НАВЧАТИ ДИТИНУ ЗГІДНО ЗАКОНІВ РОБОТИ МОЗКУ

МЕТА КУРСУ ознайомлення з теоретичними та практичними аспектами організації навчання з позиції законів роботи мозку окремо взятого учня; розвиток професійної компетентності педагогічних кадрів з нейродинамічної організації освітнього простору; ознайомлення з принципами нейропедагогіки, спрямованими на інтенсифікацію навчання відповідно до закономірностей функціонування мозку

НЕЙРОПЕДАГОГІКА ДЛЯ ВЧИТЕЛІВ: ЯК НАВЧАТИ ДИТИНУ ЗГІДНО ЗАКОНІВ РОБОТИ МОЗКУ

Developers / Program Developments:

ЦЕНТР ПРОФЕСІЙНОГО РОЗВИТКУ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ВОЗНЕСЕНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Main train directions:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • Other: Флешкурс

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Рефлексивна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Усі освітні галузі

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Постійний доступ до навчальних матеріалів 

Шановні колеги!

Для успішного опанування змісту  заняття вам необхідно:

1.Ознайомитись із навчальним  відео 

2. Ознайомитись та використати матеріали для додаткового опрацювання 

3. Пройти тестування за результатами опрацювання теоретичного матеріалу 

4.Виконати практичну роботу «5 вправ для тренування мозку , а саме: пам'яті та уваги» 

Режим доступу до курсу:  Перейти за покликанням  

Бажаємо успіхів!

ОЧІКУВАНІ НАВЧАЛЬНІ РЕЗУЛЬТАТИ

 • знання:
 • теоретичних основ нейропедагогіки і педагогічної нейропсихології;
 • завдань нейропедагогіки узгоджених з можливостями дітей та викликами сучасності;
 • принципів навчання від нейропедагогів;
 • уміння:
 • поєднувати учіння та пізнання як природні механізми мозку;
 • розвивати навички встановлення закономірностей, використання емоцій як необхідних чинників продуктивної діяльності мозку
 • організовувати освітній процес з урахуванням двох систем пам’яті: візуально-просторової та системи «зубріння».;

Програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення фахових знань, умінь, навичок педагогів шляхом самоосвітньої діяльності та участі в інших програмах підвищення кваліфікації.

Успішне виконання заходів за програмою дає можливість педагогічному працівнику пройти чергову (позачергову) атестацію, за умови визнання Сертифіката педагогічною радою закладу