Укр

«Види та методи організації читацької діяльності на уроках зарубіжної літератури. Як традиційний урок зробити інноваційним?»

Ознайомити учителів із сучасними стратегіями читання художніх творів, сучасними методами навчання учнів зарубіжної літератури через залучення до практичної діяльності, продемонструвати особливості організації освітнього середовища на засадах компетентнісного, діяльнісного підходів та принципів «педагогіки партнерства».

Subscribe
Developers / Program Developments: Левандовська О.І., завідувачка навчально-методичної лабораторії зарубіжної літератури та мов національних меншин
Person (s) executing the program:
Main train directions:
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
Qualification form:
 • інституційна (очна/денна)
Qualification types:
 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
Target audiences:
 • Вчитель
List of common competencies:
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність
Common competencies of teachers according to the professional standard:
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)
List of professional competencies:
 • Зарубіжна література
Professional competencies of teachers according to the professional standard:
 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • A1.2. Здатність забезпечувати (за потреби) здобуття учнями освіти з урахуванням особливостей мовного середовища в закладі освіти (мова відповідного корінного народу або національної меншини України)
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 

Тема модуля

Лекції Семінар Практичні Усього
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний    
1.1.Новий Державний стандарт базової середньої освіти2  2
1.2.

Культура професійного мовлення педагога як ознака 

його професійної компетентності

2 24
 Усього:4 26
Модуль 2. Професійно-діяльнісний    
2.1.Мета та компетентнісний  мовно[1]літературної освітньої галузі 2 2
2.2.

Види та методи організації читацької діяльності на 

уроках літератури в основній і старшій школі. Як 

традиційний урок зробити інноваційним

2 24
2.3.

Стратегії читання художніх творів у школі. Види та 

принципи аналізу художнього твору

 2 2
2.4.

Інтегрований урок: від теорії до практики. Методика 

розроблення кейс-уроків

2 24
2.5.

Формування компетентного читача в умовах 

реформування мовно[1]літературної галуз

1 12
2.6.WEB-інструменти для навчання базових дисциплін  44
2.7.

Сучасний урок літератури на засадах педагогіки 

партнерства

1 12
2.8.

Методологічні орієнтири проєктування освітнього 

процесу при вивченні навчальної дисципліни 

«Зарубіжна література»

  22
 Усього:641222
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний    
3.1Тестування  22
 Разом 101630

Предметна компетентність, знання нормативних документів, навчальних програм, принципів їх побудови, структур; основних положень пояснювальної записки, основних вимог до навчальних досягнень школярів

Мовно-комунікативна компетентність (здатність до спілкування державною мовою, здатність розвивати мовнокомунікативну компетентність в учнів) Предметно-методична компетентність (здатність до використання предметних знань в освітньому процесі, до інтеграції предметних знань з різних освітніх галузей,до добору й застосування доцільних форм, методів, технологій та засобів навчання)

Застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій; безперервний професійний розвиток

Практичне ознайомлення з особливостями використання методичного інструментарію сучасного уроку 

Прогностична компетентність: здатність до прогнозування результатів освітнього процессу, до його планування

Інноваційна компетентність. Здатність до застосування наукових методів пізнання в освітньому процесі Здатність до використання освітніх інновацій у професійній діяльності 

Практичне ознайомлення з особливостями використання методичного інструментарію сучасного уроку

Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності, здатність до використання відкритих ресурсів, інформаційнокомунікаційних та цифрових технологій в освітньому процесі

Застосування сучасних змісту освіти, методик і технологій; безперервний професійний розвиток

Інноваційна компетентність. Здатність до застосування наукових методів пізнання в освітньому процесі Здатність до використання освітніх інновацій у професійній діяльності