Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Митці згоди

Розвиток соціально-емоційно-партнерських компетенцій освітян задля трансформації шкільного середовища на більш мирне та підтримуюче. Підсилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників

Митці згоди

Developers / Program Developments:

Громадська організація "Дніпропетровське обласне об'єднання "Сила майбутнього"

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • тренінги (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Практичний психолог
 • Психолог
 • Соціальний педагог

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Основи андрагогіки
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Мистецтво

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3. Рефлексивна компетентність

Тренінг 1: 

Тема: Хто такий Митець Згоди? Місія та цінності. Базові знання. 

Опис: Тренінг присвячений знайомству учасників один з одним та надбаннями проекту. Учасники знайомляться з переліком компетенцій вчителя та теорією Чотирьох Крил та аналізують ситуацію у власних коллективах за допомогою інструмента Навігатор. Також отримують базові навички зі стрес-менеджменту та емоційного відновлення. 

 Тренінг 2: 

Тема: «Початок власного проекту. Розвиток СЕП компетенцій вчителя для створення початкової довіри в групі»

Опис: На тренінгу досліджуються та розвиваються СЕП компетенції, які необхідні учасникам для створення підтримуючих груп для вчителів у власних колективах. Учасники дізнаються про стадії розвитку групи та основні потреби та ситуації, які виникають на початку діяльності групи. Також учасники обмінялись досвідом та власними практиками для знайомства та об'єднання колективів. Учасники діляться на пари для взаємопідтримки між тренінгами.

Тренінг 3:

 Тема: Розвиток власної рольової моделі Митець Згоди - цінності, місія, дії. Кризове реагування на основі ролі Митець Згоди. 

 Опис: Учасники вибудовують внутрішню сталість, пов'язану з діяльністю Митців Згоди, оформуючи її у нову роль. Як, спираючись на цю роль, допомогати собі та оточуючим в кризових станах. Теорія чотирьох крил для оцінки власних станів. Аспект “Співтворчість” з теорії Чотирьох Крил як ресурс для ефективного реагування на кризові події. Практики самопідтримки та розвиток психологічної гнучкості учасників. 

 Тренінг 4: 

 Тема: Розширений інструментарій Митця Згоди. Як створювати нові техніки та адаптувати нові на основі теорії Чотирьох Крил. 

 Опис: Учасники заглиблюються у знання Теорії Чотирьох Крил. Починають швидко знаходити відповіді в ситуації невизначеності під час ведення груп. Знаходять чи створюють адаптивні практики для зміни шкільного середовища. Аспект “Атмосфера” з теорії Чотирьох Крил  як база для створення трансформуючих технік та практик відновлення. Систематизація наявного інструментарія учасників, як ведучих груп. 

 Тренінг 5

 Тема: Педагогіка миру та конфліктологія. Митець згоди як агент творчої трансформації конфліктів. 

 Опис: Учасники отримають знання з конфліктології (стратегії поводження в конфлікті Томаса Кілмана, трикутники насилля Йохана Галтунга), також ознайомляться з практикою Ненасильницької комунікації Маршала Розенберга. Практики зміни ставлення до конфлікту  як творчого виклику. Розвинуть навичку глибинного слухання та познайомляться з 4 рівнями історії.  

 Тренінг 6

 Тема: Поглиблений розвиток навичок ведення груп та колективів. Групова фасилітація та техніки трансформації конфліктів в колективі. Баланс самовизначення та колективної відповідальності. 

 Опис: Стратегії поводження ведучого в  групі під час другої стадії групової динаміки. Як допомогти групі подолати внутрішні та зовнішні виклики. Аспект “Ведення” теорії Чотирьох Крил - зміна та адаптація правил та норм під час групової напруги. Служіння Митця Згоди  як інструмент трансформації агресії в спільнодію. Диференціація почуттів, матриця базових емоційних станів за теорією Річарда Шехнера “раса-естетика”.

 Тренінг 7 

Тема: Проектна діяльність для Митця Згоди. Як створювати та реалізовувати проекти у малих групах. 

 Опис: Проектний менеджмент для підтримуючих професій. Як творчість Митця Згоди може бути реалізована в громадянському суспільстві. Створення проекту для колективу освітян на прикладі флешмобу “День Миру”. Пошук ресурсів для проектів - краудфандінг, фандрайзинг, партнерські організації. Моніторинг та оцінка проектної діяльності. Сторітелінг як головний інструмент менеджменту, з точки зору аспекту “Історія” теорії Чотирьох Крил. 

 Тренінг 8

 Тема: Розширення інструментарія Митця Згоди. Робота з метафорою. 

 Опис: Поняття метафори та практичне застосування метафоричного бачення. Розбудова технік за принципом “чолнока”. Казкотерапія, сценічні практики, метафоричні карти. Метафора як інструмент аналізу та трансформації. Учасники навчаються використовувати різні модальності метафори: тілесна, вербальна, візуальна, комплекса. Метафора як інструмент отримання зворотного зв'язку.

 Тренінг 9

 Тема: Митець згодин - амбасадор позитивної суспільної трансформації.  Як діяльність проекту впливає на зовнішні спільноти. 

 Опис: 

Теорія спіральної динаміки. Аналіз того, як життя групи проекту впливає на суспільні зміни. Чотирі рівні історії та “зелені” команди. Громадянське суспільство та освітяни. Ігри в суспільній вертикалі та горизонталі. Пошук та розгалуження ціннісних меседжів. Теорія змін та проектна діяльність. Пошук ресурсів та нових можливостей. Планування життя після проекту. 

 Тренінг 10  

 Тема: Інтеграція досвіду проекту. Міст у майбутнє.

Опис: 

Практики інтеграції та асиміляції досвіду. Дослідження надбання проекту, через особисту рефлексію. Створення музею надбання проектів учасників - інсталяція та перформанс. Лінія часу проекту, пошук точок змін та енергетичних сплесків. Розбудова майбутніх планів та колаборацій. Я і спільнота Митців Згоди. Життя проекту учасників після закінчення навчання. 

Розвинуті соціально-емоційно-партнерських компетентності учасників навчання задля трансформації освітнього середовища на більш мирне та підтримуюче. Розвинута резильєнтність за рахунок володіння техніками посилення стійкості та відновлення психо-емоційних ресурсів учасників.