Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Методична панорама "5 клас НУШ: від ідеї до реалізації"

Узагальнення педагогічного досвіду роботи вчителів НУШ у 5 класі; підвищення кваліфікації вчителів щодо сучасних освітніх технологій та методик відповідно до концепції НУШ.

Методична панорама "5 клас НУШ: від ідеї до реалізації"

Developers / Program Developments:

Вчителі ліцею, які у 2022-2023 н. в. викладали у 5 класі НУШ.

Main train directions:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Qualification form:

 • очна

Qualification types:

 • вебінари (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Асистент вчителя
 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Математична компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Іноземна мова (німецька мова)
 • Інформатика
 • Історія
 • Математика
 • Основи здоров’я
 • Трудове навчання
 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б2. Емоційно-етична компетентність
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • В2. Здоров’язбережувальна компетентність
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби
 1. Ознайомлення з досвідом роботи вчителів 5 класу НУШ:
 • Компетентнісний підхід - що знаємо, що вміємо.
 • Методи викладання англійської мови у 5 класі НУШ в сучасних умовах.
 • Використання інтерактивних вправ на уроках технологій.
 • Використання сучасних форм навчання на уроках історії в умовах реалізації концепції НУШ.
 • Використання сучасних форм і методів на уроках зарубіжної літератури.
 1. Використання електронних інтерактивних додатків до підручників.

Ознайомлення з досвідом роботи вчителів 5 класу НУШ; підвищення кваліфікації вчителів щодо сучасних освітніх технології та методик.

Програма реалізується для педагогічного колективу Помічнянського ліцею “Універсум”

Програма реалізується одноразово 21.06.2023.