Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Copy: Організація міжкультурної проєктної діяльності в НУШ: мотиваційно-практичні орієнтири

Навчитися створювати якісний міжкультурний практикоорієнтований контент за допомогою партнерської технології як засіб миротворчого комунікування й взаємодії, толерування міжетнічного розмаїття. Курс апробовують учасники/учасниці міжрегіонального проєкту з міжнародною участю "Щастя - БУТИ!"

Copy: Організація міжкультурної проєктної діяльності в НУШ: мотиваційно-практичні орієнтири

Developers / Program Developments:

Півторак Віталій Романович, Півторак Оксана Миронівна, Кайзер Даніела

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Other: міжкультурне практикоорієнтоване проєктування

Qualification form:

 • дуальна

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • стажування
 • Other: взаємонавчання

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник гуртка
 • Керівник екскурсії
 • Керівник студії
 • Консультант

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Проєктувальна компетентність
 • Соціально-емоційна компетентність
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Зарубіжна література
 • Іноземна мова (англійська)
 • Історія
 • Мистецтво
 • Угорська мова
 • Українська література
 • Other: Словенська мова і культура

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності

Аплікування набутого досвіду.

Модуль 1. "Педагогіка партнерства” як технологія (за І. Підласим й іншими педагогічними джерелами) та стиль життя: відсебеційний контекст

 • Точка перетину можливостей і взаємовигод у “чотирикутнику” співмрій, співдій, співіснування
 • Лідерські, соціальні та громадянські компетентності: що це таке і чи потрібне в проєктуванні, для чого?

Модуль 2. Мріємо – діємо: як організувати спільну освітню справу

 • Що/хто важливіший для народження ідеї: курка чи яйце/батьки, вчительство, громадськість чи учнівство? (мотиваційна гра “Узи співпраці”)
 • SMART-“народження”: від ідеї до мети (оцінюємо доречність її вибору)
 • “Виводимо в люди” ідею:  покрокові дії для опису проєктної освітньої ідеї (Алгоритм (кроки) реалізації проєкту)
 • Домашнє завдання? Так! Командне (на вибір учасників/учасниць “дуетний” - учительство/учнівство; “тріо” - учнівство/учительство/батьки; “квартет”-”чотирикутник” -  учнівство/учительство, представники батьків, представники громади) алгоритму (кроків) реалізації проєкту (опис ідеї)
 • Етикетно-етичні, естетичні орієнтири програм міжнародних учнівських обмінів
 • Проміжна тематична практична робота.

Модуль 3. Ключові компетентності та підвалини міжкультурної освіти (за “Освітньою збіркою “Усі різні - усі рівні”)

 • Виклики, проблеми та їх причини
 • Зрозуміти відмінність та дискримінацію
 • Міжкультурна освіта: позитивний підхід до відмінностей
 • Вправи, методи та ресурси
 • Відсебеційні історії міжнародности (ГО “Європейський діалог-Литва”, Кшижова - Блоссіні - Мюнхен - Грудзьондз, Культурний центр Британської ради в Україні “Навчаємося разом / Connenting Classrooms”, Стамбул, Сербія, Словенія та ін.)
 • Обмін досвідом
 • Проміжна тематична практична робота.

Модуль 4.  A priori?.. A posteriori! / Лише теоретично?.. Практично здобуваймо знання! Мастермайнд із проєктного моделювання  (за напрямком: міжрегіональні й міжнародні)

 • Зразки проєктних алгоритмів
 • Створення міжрегіональних, міжнародних проєктів
 • Платформа Комісії Ради Європи “ETwinning Plus” - стартовий майданчик міжнародного проєктування (Майстерня)
 • Проміжна тематична практична робота: підготовка пізнавально-волонтерського проєкту "ЩАСТЯ - БУТИ!" в рамках 26-го фестивалю театральних гуртів ЮНЕСКО "Z odra na оder" Основної школи Леона Штукля (м. Марібор, Республіка Словенія).

Модуль 5. Carpe diem / Лови мить. Насолоджуйся моментом!

Проєктне бієнале (представлення курсового практикування)

 • Сценічна міжкультурна майстерка (міжнародні локації)
 • Представлення програмних практичних результатів різновікової регіонально-міжетнічної співпраці 
 • Підсумкові проєктні матеріали: програма проєктних активностей, фото- й відеозвіти у соцмережах і на платформах, постпроєктна популяризаційна інформація, драматургічні матеріали

Програма проєктних активностей, фото- й відеозвіти у соцмережах і на платформах, постпроєктна популяризаційна інформація, драматургічні матеріал.

Знання іноземних мов.

Остання декада лютого 2023 - середина квітня