Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Воркшоп (віртуальна педагогічна студія) «Клуб СЕЕН: вісім кроків»

Мета програми: сформувати цілісне уявлення щодо структури і змісту навчальної програми соціально-емоційного та етичного навчання (СЕЕН), методичних особливостей проведення уроків СЕЕН, розвинути навички використання (самостійно та разом з учнівством) практик СЕЕН, а також проведення уроків СЕЕН. Програма зорієнтована на вчительство, що пройшло навчання, сертифіковано за програмами СЕЕН і впроваджує СЕЕН в закладі освіти. // Дана програма НЕ НАДАЄ прав викладати СЕЕН для дорослої авдиторії, в тому числя для освітянства.

Воркшоп (віртуальна педагогічна студія) «Клуб СЕЕН: вісім кроків»

Developers / Program Developments:

ГО «ЕдКемп Україна». Програма здійснюється за підтримки Федерального уряду Німеччини у межах програми «Громадянська служба миру» (GIZ – Україна).

Main train directions:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • Other: соціально-емоційна компетентність, пов’язана з ідеями доброти, з усвідомленням рівних прав і можливостей.

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • Other: воркшоп (віртуальна педагогічна студія)

Target audiences:

 • Other: Вчительство, яке пройшло навчання, сертифіковано за програмами СЕЕН і впроваджує СЕЕН у закладі освіти

List of common competencies:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Уміння конструктивно управляти емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв’язувати проблеми
 • Other: методична компетентність; навички фасилітації у класному колективі; навички використовувати правила емоційної гігієни, навички стійкості у воєнний та повоєнний часи.

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

List of professional competencies:

 • Початкова школа
 • Other: загальна середня освіта, менеджмент в освіті

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • Д1.3. Здатність застосовувати різноманітні підходи до розв’язання проблем у педагогічній діяльності
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

УВАГА! Покликання для входу в ЗУМ: Перейти за покликанням

 

Початок сесій о 16.00

 

ПРОГРАМА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Воркшоп (віртуальна педагогічна студія) «Клуб СЕЕН: вісім кроків» 

 

Сесія 1. «Знайомство зі структурою і педагогічною моделлю СЕЕН». Знайомство зі структурою і авторами/ками програми СЕЕН. Три виміри і три рівні СЕЕН. Педагогічна модель СЕЕН. Наповнення і послідовність програми. Умови ефективного впровадження програми СЕЕН: послідовність, активність, спрямованість, чіткість. Варіативність впровадження програми СЕЕН. Система стійких умінь, які розвиває СЕЕН. П’ять частин уроку СЕЕН. Важливість фасилітації при проведенні уроків СЕЕН. Ключові поняття для досягнення високої якості впровадження програми: точність, дозування, якість викладання, адаптація, залученість учнівства. Оцінювання навчальних досягнень учнівства. Практична частина. Обговорення проблемних питань. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 2. «Створення атмосфери співпереживання в класі». Показано як системне мислення, співпереживання та критичне мислення вплетені в кожний розділ програми. Розкриття основоположних понять «доброта» і «співпереживання». Використання поняття «доброта» у роботі з молодшим учнівством, «співпереживання» — у роботі зі старшим учнівством. Створення списку класних домовленостей і постійне звертання до них. Розуміння вчинків і прихованих за ними внутрішніх якостей. Важливість аналізу щоденних вчинків для кращого розуміння поняття «доброта». Практична частина. Розбір необхідності створення класних домовленостей, обговорення наведених у посібнику історій, їхнього значення. Малюнок доброти. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 3. «Виховання життєвої стійкості». Розуміння важливої ролі тіла (зокрема, нервової системи) для щастя та благополуччя. Реакції тіла на справжню чи удавану небезпеку. Знайомство з тілесними самовідчуттями. Навички стійкості, які допомагають заспокоїти розум та тіло і збалансувати нервову систему. Засвоєння стратегій «Миттєвої допомоги!», які допомагають при неочікуваних реакціях з боку учнівства. Практична частина. Тренування у використанні стратегій «Миттєвої допомоги!» та практик. Розбір особливостей проведення уроку цього розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 4. «Підсилення уваги і самоусвідомленості». Поняття «емоційна грамотність», розуміння того, як влаштований розум. Створення ментальних карт. Важливість стеження за своїми думками і відчуттями. Необхідність відточування уваги для навчання, засвоєння інформації і контролю за імпульсами. Знайомство з різними вправами на відточування уваги. Практична частина. Проведення вправ на відточування уваги. Розбір уроку з цього розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 5. «Управління емоціями». Поняття «емоції», характеристика емоцій. Часова шкала розвитку емоції — послідовність процесів зародження емоції, керування поведінкою. Групи емоцій. Стратегії врегулювання «ризикованих емоцій». Важливість розвитку навички «давати собі раду з «ризикованими емоціями». Практична частина. Складання «ментальної карти» або «мапи розуму» і через неї розвиток уміння розрізняти різні ментальні стани. Розбір уроку з цього розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 6. «Навчатися одні від одних, пізнавати одні одних». Важливість перенесення уваги на інших людей, розуміння емоцій інших у контексті, уміння ставати на позицію інших. Емпатія як уміння розуміти ситуацію та емоційний стан іншої людини. Різниця між емпатією і співпереживанням. Практична частина. Проведення практик вдумливих діалогів і вдумливого слухання. Розбір уроку цього розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 7. «Співпереживання собі й іншим». Розвиток навичок вияву доброти до інших, розуміти емоції та поведінку інших у контексті. Залежність співпереживання від усвідомленості ситуації, у якій перебуває інша людина, здатності відчувати до людини співпереживання, зокрема, турботу про її благополуччя та теплі почуття. Співпереживання собі як доброта та розуміння «себе в моменти власної слабкості». Практична частина. Вправи на розвиток співпереживання. Розбір уроку цього розділу. (2 год., сам. робота 1,5 год.).

 

Сесія 8. «Це наша спільна справа». Поняття про системи та системне мислення, розуміння того, що люди, речі та події взаємозалежні з іншими людьми, речами та подіями і взаємопов’язані з ними складною мережею причинно-наслідкових зв’язків. Практична частина. Практики системного мислення, петлі зворотного зв’язку, метафора айсберга, яка допомагає розглядати події не як розрізнені ситуації, а як прояви більш глибинних структур. Розбір уроку цього розділу. Створення підсумкового проєкту «Будуємо кращій світ». (2 год., сам. робота 1,5 год.).

Учасниці/-ки 

– ознайомляться з педагогічною моделлю СЕЕН та її складовими, трьома вимірами і трьома рівнями СЕЕН, чітко зрозуміють особливості проведення уроків по всім основним темам програми СЕЕН, навчаться застосовувати самостійно та з учнівством пропоновані практики СЕЕН; 

– оволодіють методичними навичками проведення занять з СЕЕН, розвинуть навички критичного та системного мислення, оцінки ризиків, організації ефективної комунікації та співпраці у роботі; 

– дізнаються про нові можливості створення атмосфери співпереживання у класі й закладі освіти, управління емоційно-травмуючими ситуаціями у воєнний та повоєнний часи; 

– оволодіють навичкою вдумливого слухання.

 

*Сертифікат надає право викладати СЕЕН лише здобувачам/здобувачкам освіти ЗДО, ЗЗСО, П(П)ТО.

Увага! Програма спрямована на вчительство, яке пройшло навчання і сертифіковано за програмами СЕЕН (“Знайомство з СЕЕН” та / або “Занурення в СЕЕН“), а також впроваджує СЕЕН у закладі освіти. 

 

Пдтвердження поданих на навчання заявок здійснюватиметься відповідно цієї умови.


ТРЕНЕРСЬКА КОМАНДА

 

Маргарита ВОРОВКА – сертифікована тренерка СЕЕН, професорка Мелітопольського державного педагогічного університету

Ірина В’ЯЗОВСЬКА – сертифікована тренерка СЕЕН, учителька Полтавського спортивного ліцею

Тетяна ВОДОЛАЗЬКА – сертифікована тренерка СЕЕН, доцентка Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти

Марина ГАЛАТ – сертифікована тренерка СЕЕН, віце-директорка Золотоніської спеціалізованої школи №2 

Лариса ГРИЦЮК – сертифікована тренерка СЕЕН, директорка Миколаївської гімназії №29

Ольга ГУРСЬКА – сертифікована тренерка СЕЕН, в.о. директора Полтавської приватної школи «ДКУ»

Артем ДУДКА – сертифікований тренер СЕЕН, учитель Запорізької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеню № 75

Лариса ЖЕДЕНКО – сертифікована тренерка СЕЕН, директорка Опорного закладу «Ялосовецький ЗЗСО І-ІІІ ступенів»  

Олена КОБИЛІНСЬКА – сертифікована тренерка СЕЕН, спеціалістка гуманітарного відділу виконавчого комітету Оваднівської сільської ради

Наталія КОЛЕСНІЧЕНКО – сертифікована тренерка СЕЕН, заступниця директора Миколаївської гімназії №3

Ірина ЛИТВИН – сертифікована тренерка СЕЕН, тренерка, фасилітаторка

Юлія НЕДЗЕЛЬСЬКА – сертифікована тренерка СЕЕН, учителька Тернопільської школи №28

Вікторія ПУСТОВІТ – сертифікована тренерка СЕЕН, Одеський ліцей №22

Ірина ТОМИЧ – сертифікована тренерка СЕЕН, директорка навчально-виховного комплексу № 9 м. Хмельницький

 

ПІДСУМКОВА СЕРТИФІКАЦІЙНА ФОРМА ВІДКРИТА за покликанням Перейти за покликанням

 

 

Форма відвідування зустрічей Клубу за покликанням Перейти за покликанням

 

Відеозаписи засідань Клубу СЕЕН “Вісім кроків” можна переглянути за покликанням Перейти за покликанням Відеозаписи викладаються протягом 1-2 днів після проведення онлайн-зустрічі

Презентації до зустрічей Клубу можна переглянути за покликанням Перейти за покликанням

ТемаТерміни реалізації.Форми
1Тема 1. «Знайомство зі структурою і педагогічною моделлю СЕЕН».

26.02.2024

16.00 - 18.00

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

2Тема 2. «Створення атмосфери співпереживання в класі».

28.02.2024

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

3Тема 3. «Виховання життєвої стійкості».

04.03.2024

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

4Тема 4. «Підсилення уваги і самоусвідомленості».

06.03.2024

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

5Тема 5. «Управління емоціями».

11.03.2024

16.00 - 18.00

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

6Тема 6. «Навчатися одні від одних, пізнавати одні одних».

13.03.2024

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

7Тема 7. Співпереживання собі й іншим».

18.03.2024

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

8Тема 8. «Це наша спільна справа».

20.03.2024

16.00 - 18.00

 

 

 

Онлайн-зустріч 
– 2 год.; 

 

самостійна робота – 1,5 год.

 

9Підсумкове тестування і сертифікаціядо 04.04.2024

Тестування 
– 2 год.