Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Програма підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту (з обраного виду спорту)

Оновлення та вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки тренерів, тренерів-викладачів та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту шляхом поглиблення і розширення спеціальних знань, вмінь, необхідних для виконання посадових (функціональних) обов’язків

Програма підвищення кваліфікації тренерів (тренерів-викладачів) та інших фахівців у сфері фізичної культури і спорту (з обраного виду спорту)

Developers / Program Developments:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Олександр БРІЖАТИЙ, кандидат педагогічних наук, доцент, проректор СумДУ, відмінник освіти України, віце-президент Федерації легкої атлетики Сумської області; Володимир СЕРГІЄНКО, доктор з фіичного виховання і спорту, доцент кафедри фізичного виховання і спорту, член науково-методичної комісії із загальної професійної освіти та спорту МОН України (017 «Фізична культура і спорт»); Юрій АТАМАН, доктор медичних наук, професор кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології, директор науково-методичного центру спортивної медицини, член науково-методичної комісії МОН України (підкомісія зі спеціальності 227 «Фізична терапія та ерготерапія»); Юрій ШКАТУЛА, доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, директор Регіонального навчально-тренувального центру з підготовки немедичних працівників; Альбіна ЖАРКОВА, кандидат медичних наук, доцент кафедри сімейної медицини з курсом дерматовенерології, лікар спортивної медицини, провідний фахівець методичного центру спортивної медицини при Університетській клініці СумДУ

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель-реабілітолог
 • Інструктор
 • Інструктор з фізкультури
 • Керівник фізичного виховання

List of common competencies:

 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Здатність здійснювати фізичну підготовку спортсменів з обраного виду спорту для досягнення ними високих спортивних результатів

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • В2.1. Здатність організовувати безпечне освітнє середовище, використовувати здоров’язбережувальні технології під час освітнього процесу
 • В2.2. Здатність здійснювати профілактично просвітницьку роботу з учнями та іншими учасниками освітнього процесу щодо безпеки життєдіяльності, санітарії та гігієни
 • В2.3. Здатність формувати в учнів культуру здорового та безпечного життя
 • В2.4. Здатність зберігати особисте психічне та фізичне здоров’я під час професійної діяльності
 • В2.5. Здатність надавати домедичну допомогу учасникам освітнього процесу
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Сучасні технології вдосконалення технічної майстерності. Методи контролю технічної підготовки та попередження спортивного травматизму.
 2. Дидактика сучасної системи підготовки спортсменів. Фізична підготовка в реалізації спортивного результату та спортивного довголіття.
 3. Фармакологічне забезпечення наслідків перенесених спортивних травм.
 4. Тактична підготовка: сучасні методики та інструментарій. Специфіка підготовки спортсмена в макроциклі в різних видах спорту.
 5. Спортивна дієтологія на різних етапах підготовки спортсмена. Антидопінгове регулювання та контроль. Медичний супровід спортивної підготовки та відновлення. Медикаментозне забезпечення спортивної підготовки.
 6. Надання домедичної допомоги у процесі занять фізичним вихованням і спортом.
   

 - знати сучасні концепції та дидактичні принципи функціонування тренерської діяльності в системі підготовки спортсменів з обраного виду спорту;

 - уміти застосовувати медичний супровід і медикаментозне забезпечення спортивної підготовки спортсменів;

 - розуміти особливості спортивної дієтології задля підвищення спортивного результату в обраному виді спорту;

 - володіти навичками першої домедичної допомоги у процесі занять фізичним вихованням і спортом