Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Українське ділове мовлення

Удосконалення раніше набутих та набуття нових лінгвістичних, комунікативних компетентностей у межах професійної діяльності представників органів державної влади та місцевого самоврядування, виборних представників громад, надавачів адміністративних й інших послуг.

Українське ділове мовлення

Developers / Program Developments:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Алла ЯРОВА, кандидат філологічних наук, доцент, медіаекспертка Інституту демократії Пилипа Орлика, лауреатка канадської премії Приятелів України

Main train directions:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність

Qualification form:

 • інституційна (дистанційна)

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Усі

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Українська мова

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність

1. Норми писемної ділової мови

  1.1.Працюймо з документами грамотно: поняття документа, вимоги, державний стандарт.

 1.2.Правила оформлення ділових паперів. Рубрикація. Редагування.

 1.3. Класифікація й види документів. 

 1.4 Про депутатські звернення і запити. 

 1.5. Робота в депутатських комісіях: протокол засідання, план роботи, звіт.

 1.6. Ділове листування.

 1.7. Найтиповіші мовні помилки в документах.

2. Граматичний практикум

     2.1 Сучасні тенденції в родовій категоризації іменників. Відмінки іменників. Сполучуваність.

   2.2. Ступенювання прикметників у діловій мові.

   2.3. Найнеобхідніше про український займенник.

   2.4.Правила передачі цифрової інформації. Сполучення числівників з іменниками.

   2.5. Ще раз про активні дієприкметники: уживати чи ні.

    2.6. Службові слова: практичні поради щодо вживання прийменників і сполучників. 

3. Синтаксичні норми ділового спілкування

    3.1. Порядок слів у реченні.

    3.2. Дієслівність як ознака української мови.

    3.3. Активні й пасивні конструкції в діловій мові.

    3.4. Норми вживання безособових конструкцій на -но, -то.

    3.5. Найпоширеніші кліше ділової мови.

4. Сучасна пунктуаційно культура

  4.1. Кодифіковані розділові знаки.

  4.2. Некодифіковані розділові знаки.

  4.3. Про деякі труднощі при виборі розділових знаків.

  4.4. Метатекстові організатори в ділових текстах.

5. Стратегія і тактика усної ділової комунікації

  5.1. Готуємося до публічних виступів на сесіях місцевих рад та зустрічах із виборцями. 

 5.2. Презентація як різновид публічного виступу.

 5.3. Культура сприйняття публічного виступу. Види запитань.

 5.4. Дебатний дискурс: почуваймося впевнено під час подіумних, панельних та ін. дискусій.

 5.5. Подія має значення тільки тоді, коли про неї повідомили медіа: пресанонс, пресреліз; готуємося до брифінгу.

 5.6. Сам собі редактор: як писати в соцмережах.

  5.7. Культура користування телефоном.

 • володіти державною мовою відповідно до норм Українського правопису та інших стандартів;
 • розуміти специфіку лексичних, фразеологічних, граматичних, синтаксичних мовних одиниць, що функціонують у професійній сфері; 
 • знати державні стандарти, що регулюють укладання різних типів документів;
 • володіти сучасною культурою ділового спілкування;
 • уникати типових помилок у вживанні слів і побудові речень;
 • уміти добирати мовні засоби відповідно до комунікативної ситуації.
 • писати читабельні та стилістично вправні тексти;
 • розуміти сучасні тенденції розвитку державної мови;
 • знати базові поняття політичної лінгвістики та лінгвістичної іміджелогії.