Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

Написання та управління проєктами, що фінансуються фондами Європейського союзу

Розглянути основні аспекти та базовий інструментарій розробки, написання, аплікування та реалізації проєктів, що можуть бути дофінансовані фінансовими інструментами ЄС та іншими донорами для закладів освіти

Написання та управління проєктами, що фінансуються фондами Європейського союзу

Developers / Program Developments:

Микола Смолінський

Person (s) executing the program:

Main train directions:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Qualification form:

 • онлайн-навчання

Qualification types:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник

List of common competencies:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Other: Проєктний підхід

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Типи фінансових інструментів
 • Місія і стратегія. Система надання ресурсу
 • Типи проєктів і ключові відмінності між ними
 • Структура проєктної заявки
 • Проблема. Обґрунтування
 • Дерево проблем. Мета і завдання
 • План реалізації проєкту
 • Продукти. Результати
 • Моніторинг і оцінка в проєктах
 • Бюджет
 • Поширення інформації про проєкт

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: володіння системними знаннями про проєктний підхід; здатність до ефективної командної роботи; інформаційно-комунікаційні компетентності; оцінювально-аналітичні.

фахові: проєктивні, рефлексивні, прогностичні, організаційні компетентності; навички планування, цілепокладання; вміння сформулювати мету, проблематику, задачі та шляхи реалізації проєкту.