Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Написання та управління проєктами, що фінансуються фондами Європейського союзу

Розглянути основні аспекти та базовий інструментарій розробки, написання, аплікування та реалізації проєктів, що можуть бути дофінансовані фінансовими інструментами ЄС та іншими донорами для закладів освіти

Написання та управління проєктами, що фінансуються фондами Європейського союзу

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ФОП Смолінський Микола Володимирович

Розробники / розробниці програми:

Микола Смолінський

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • онлайн-навчання

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель
 • Директор
 • Заступник директора
 • Керівник

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Інноваційна компетентність
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Проєктувальна компетентність
 • Розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Проєктний підхід

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Типи фінансових інструментів
 • Місія і стратегія. Система надання ресурсу
 • Типи проєктів і ключові відмінності між ними
 • Структура проєктної заявки
 • Проблема. Обґрунтування
 • Дерево проблем. Мета і завдання
 • План реалізації проєкту
 • Продукти. Результати
 • Моніторинг і оцінка в проєктах
 • Бюджет
 • Поширення інформації про проєкт

Перелік компетентностей, що вдосконалюватимуться / набуватимуться:

загальні: володіння системними знаннями про проєктний підхід; здатність до ефективної командної роботи; інформаційно-комунікаційні компетентності; оцінювально-аналітичні.

фахові: проєктивні, рефлексивні, прогностичні, організаційні компетентності; навички планування, цілепокладання; вміння сформулювати мету, проблематику, задачі та шляхи реалізації проєкту.