Edway
According to the resolution of the Cabinet of Ministers № 800 Taking into account the professional standards of teaching

МИСТЕЦТВО: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ

Мета Програми ПК полягає у розвитку професійних та оновленні і вдосконаленні соціокультурних та особистісних компетентностей вчителів загальноосвітніх шкіл та позашкільних навчальних закладів.

МИСТЕЦТВО: СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ВИКЛАДАННЯ

Developers / Program Developments:

Віра Юріївна Фижделюк, заступник директора коледжу, «викладач-методист»; Ірина Вікторівна Ребенчук, викладач, «викладач-методист»; Тетяна Омелянівна Ямницька, викладач, «викладач-методист»; Олена Іллівна Круглюк, завідувач НМК, «викладач-методист»

Main train directions:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Qualification form:

 • дистанційна

Qualification types:

 • практико-орієнтований курс (навчання за програмами підвищення кваліфікації)
 • майстер-класи (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Target audiences:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Керівник гуртка

List of common competencies:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Математична компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Підприємницька компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Common competencies of teachers according to the professional standard:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

List of professional competencies:

 • Мистецтво
 • Мистецтво (образотворче)
 • Трудове навчання

Professional competencies of teachers according to the professional standard:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Модуль 1. Методика викладання мистецьких дисциплін

10 годин

1.Методика викладання
2.Історія мистецтва
3.Психологія творчості

Модуль 2.

Образотворче мистецтво

10 годин

1.Рисунок
2.Живопис
3.Скульптура

Модуль 3. Декоративно-прикладне мистецтво

8 годин

1.Композиція

 

Курс за вибором:

1)художня різьба по дереву

2)машинна вишивка

3)ручна вишивка

4)художнє ткацтво(гобеленна техніка)

5)розпис по тканині

6)паперопластика (майстер-клас);

7)прикраси та оздоблення аксесуарів «шіборі» (майстер-клас)

8)цифрова ілюстрація (майстер-клас)

У результаті підвищення кваліфікації слухач має:

 Програмні результати навчання
5.1Знання і розуміння
 • викликів, цілей, тенденцій навчання;
 • ключових компетентностей для навчання впродовж життя;
 • знання навчального предмета, фахових методик, технологій;
 • знання про специфічні закономірності засвоєння знань і вмінь різновіковими суб’єктами у процесі освітньої діяльності;
5.2Розвинені вміння

здійснювати порівняльний аналіз ключових компетентностей для навчання впродовж життя в нормативних документах;

 • розвивати ключові компетентності в умовах упровадження нових Державних стандартів;
 • використовувати методи навчання впродовж життя, засновані на емпіричному досвіді;
 • формувати ключові компететності, необхідні навички для підвищення особистого потенціалу, розширення професійних можливостей, соціальної інтеграції та активного громадянства;
 • організовувати навчання що передбачає: заохочення здобувачів загальної освіти до ролі автономних і відповідальних суб’єктів освітнього процесу; створення освітнього середовища, орієнтованого на задоволення потреб та інтересів здобувачів середньої освіти, включаючи надання можливостей для формування індивідуальної освітньої траєкторії; побудову освітнього процесу на засадах взаємної поваги і партнерства;
 • добирати методи, форми і засоби навчання, найбільш ефективні для здійснення якісної підготовки учнів загальноосвітніх шкіл; 
 • упевнено, критично й відповідально використовувати та взаємодіяти із цифровими технологіями для навчання, професійної діяльності та участі в житті суспільства;
 • створювати цифровий контент (зокрема програмування), використовувати цифрові технології для підтримки творчості, активного громадянства та соціальної інтеграції, співпраці з іншими людьми для досягнення особистих, соціальних цілей тощо;
 • створювати безпечне та інклюзивне освітнє середовище;
 • забезпечувати додаткову підтримку в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами.
5.3

Диспозиції

(цінності, ставлення)

 • морально-етичні (гідність, чесність, справедливість, турбота, повага до життя, повага до себе та інших людей);
 • соціально-політичні (культурне різноманіття, повага до рідної мови і культури, патріотизм, солідарність, відповідальність);
 • готовність до змін, гнучкість, постійний професійний розвиток;
 • рефлексія професійного розвитку.