Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Підготовка експертів до оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти під час інституційного аудиту

Підготовка експертів/-ок з питань проведення інституційного аудиту для ефективного вивчення й оцінювання якості педагогічної діяльності педагогічних працівників та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти (за Методикою оцінювання освітніх і управлінських процесів закладу загальної середньої освіти під час проведення інституційного аудиту, затвердженою наказом Державної служби якості освіти України від 29.03.2021 № 01-11/25 (у редакції наказу Державної служби якості освіти України від 31.01.2024 № 01-10/45). Використання отриманих результатів оцінювання для формування аналітичної довідки члена експертної групи та вироблення рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності в закладі загальної середньої освіти.

Підготовка експертів до оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти під час інституційного аудиту

Розробники / розробниці програми:

Управління Державної служби якості освіти у Сумській області, Центр професійного розвитку педагогічних працівників Роменської міської ради

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання, забезпечення додаткової підтримки в освітньому процесі дітей з особливими освітніми потребами
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • дистанційна

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Інше: Експертна спільнота Державної служби якості освіти України

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Інклюзивна компетентність, створення безпечного та інклюзивного освітнього середовища, особливості (специфіка) інклюзивного навчання
 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • Інше: : Інтегральна компетентність; Знання чинного законодавства у сфері забезпечення якості освіти України; Відкритість до нового, гнучкість у сприйнятті змін

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Експертний аналіз освітніх процесів в межах проведення інституційного аудиту закладів загальної середньої освіти

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д3. Рефлексивна компетентність

За необхідністю слухачі можуть звернутись за консультацією до розробників програми. 

Структура освітньої програми «Підготовка експертів до оцінювання педагогічної діяльності педагогічних працівників та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти під час інституційного аудиту»

 

Назва модуля/теми

 

Навчальні заняттяФорма навчанняУсього

Інтер-

активна лекція

Тема-тична дискусія

Прак-

тичне

заняття

Само-стійна робота
Модуль 1. Комплексний підхід до оцінювання експертами педагогічної діяльності та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час проведення інституційного аудиту (2 год.)
Тема 1.1. Процедура вивчення та оцінювання педагогічної діяльності та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час інституційного аудиту

1.1.1.Процедура, методика та інструменти вивчення педагогічної діяльності під час проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти: загальна характеристика та особливості використання експертами

 

 

2   2
Усього за модулем2
      Модуль 2. Технологія та методологія аналізу й оцінювання експертами педагогічної діяльності та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час інституційного аудиту (20 год.) 
Тема 2.1. Технологія та методологія аналізу й оцінювання експертами педагогічної діяльності та системи оцінювання результатів навчання здобувачів освіти під час інституційного аудиту2.1.1. Особливості здійснення спостереження та аналізу оцінювання вчителем/вчителькою навчальних досягнень здобувачів освіти під час проведення навчального заняття21 1

20

 

2.1.2. Особливості здійснення спостереження та аналізу розвитку/формування вчителем ключових компетентностей та наскрізних умінь здобувачів освіти21 1
     
2.1.3. Особливості здійснення спостереження та аналізу застосування вчителем освітніх технологій (окремих елементів), спрямованих на оволодіння здобувачами освіти компетентностями21 1
2.1.4 Особливості здійснення спостереження та аналізу діяльності вчителя щодо формування в здобувачів освіти суспільних цінностей21 1
2.1.5. Особливості здійснення спостереження та аналізу дотримання педагогічними працівниками етичних принципів і визначених законодавством правил академічної доброчесності21 1
    Усього за модулем20
   Модуль 3. Практикум з використанням Форми вивчення педагогічної діяльності під час проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти  (7 год.)
Тема 3.1. Спостереження та аналіз онлайн-навчального заняття за Формою вивчення педагогічної діяльності під час проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти. Використання отриманої в результаті спостереження інформації для створення Довідки експерта.3.1.1. Спостереження та аналіз навчального заняття за Формою вивчення педагогічної діяльності під час проведення інституційного аудиту в закладі загальної середньої освіти.   337
3.1.2. Використання отриманої в результаті спостереження інформації для формування Аналітичної довідки експерта.  1 
    Усього за модулем7
Підсумковий тест11
УСЬОГО ЗА ПРОГРАМОЮ1254930
        

 

Учасниці/-ки отримають спеціальні знання та вміння з окремих питань проведення інституційного аудиту;  

         ознайомляться з вимогами законодавства України у сфері забезпечення якості освіти та якості освітньої діяльності; 

        оволодіють методичним інструментарієм аналізу освітніх процесів закладу освіти у ході проведення інституційного аудиту; 

підвищать рівень навичок застосовування методів аналізу освітнього контенту, особливостей педагогічної діяльності та оцінювання результатів навчання здобувачів освіти, оформлення документації за результатами інституційного аудиту.