Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Teaching Teens course

• Ви – молодий вчитель англійської і хочете почувати себе впевненіше на уроках? • Повертаєтесь до професії після перерви? • Хочете освіжити свої знання з методики, дізнатися про нові підходи та зробити уроки ефективними? Тренінговий центр “Лінгвіст” запрошує на курс тренінгів для вчителів англійської мови Teaching Teens.

Teaching Teens course

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

Linguist Training centre

Розробники / розробниці програми:

Світлана Дроботенко

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель
 • Заступник директора

Перелік загальних компетентностей:

 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Професійні компетентності галузевого спрямування

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Г3.3. Здатність забезпечувати самооцінювання та взаємооцінювання результатів навчання учнів
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Курс – найкращий вибір, якщо:

 • Ваші знання з методики потребують вдосконалення
 • Ви хочете дізнатися, чого очікують від учителя у 21 столітті
 • Ви хочете впевнено почуватися на уроках і поза уроками у професійній сфері.

Цей курс розрахований на вчителів:

 • з будь-яким досвідом роботи,
 • що працюють у школах всіх форм власності

Курс проводиться англійською мовою, адаптованою до рівня слухачів.

За основу курсу взята Рамка безперервного професійного розвитку вчителів іноземних мов (Cambridge English Teaching Framework), розроблена Cambridge University Press. 

Курс передбачає поєднання тренінгів з міні-лекційними заняттями; практичні завдання; інтерактивні форми роботи, як-от: дискусії, робота в парах та малих групах. 

Теми тренінгів за посиланням Перейти за покликанням  

По завершенню курсу учасники можуть:

 1. застосовувати навчальні стратегії, що сприяють самостійності учнів
 2. давати чіткі інструкції;
 3. організовувати належну взаємодію на уроках;
 4. використовувати різні типи надання зворотного зв’язку, зважаючи на їхні переваги та недоліки;
 5. визначати цілі та причини використання першої мови у класі;
 6. знаходити способи доцільної заміни першої мови учнів аглійською;
 7. розрізняти цілі уроку та очікувані результати;
 8. формулювати очікувані результати, використовуючи різні рівні мислення;
 9. планувати уроки розвитку рецептивних та продуктивних умінь;
 10. передбачати можливі проблеми на уроках та пропонувати шляхи їх вирішення;
 11. диференціювати підсумкове та формувальне оцінювання;
 12. застосовувати критерії оцінювання умінь усного та писемного мовлення;
 13. добирати ефективні вправи для опрацювання лексики і граматики;   
 14. оцінювати ефективність прийомів роботи на відпрацювання вимови звуків і наголосу у словах та реченнях;
 15. виявляти різні типи помилок та обирати ефективні стратегії виправлення помилок;
 16. оцінювати уроки за допомогою форми спостереження за уроком