Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Управління закладом освіти: топ 5 принципів досягнення успіху

Здобуття особою компетентностей достатніх для розв’язання комплексних завдань у сфері менеджменту закладу освіти

Управління закладом освіти: топ 5 принципів досягнення успіху

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Дмитро ЦИГАНЮК, к.е.н., директор Департаменту по роботі з персоналом та підготовці науково-педагогічних кадрів Сумського державного університету; Сергій ЛЄОНОВ, перший проректор, д.е.н., професор кафедри економічної кібернетики Сумського державного університету. Експерт секції «Економіка» Наукової ради МОН України, член редколегії наукового журналу Journal of Tourism and Services (Web of Science), головний редактор наукового журналу “Financial markets, institutions and risks”, голова спеціалізованої вченої ради Д 55.051.06 із захисту доктора (кандидата) економічних наук в Сумському державному університеті, член громадської організації «Рада молодих вчених», член Центру підтримки бізнесу в Сумській області від Європейського банку реконструкції та розвитку, член експертної групи з розробки Стратегії розвитку міста Суми та Сумської області на період до 2027 року; Ольга ЛЮТА, к.е.н., доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування, начальник Центру забезпечення якості вищої освіти Сумського державного університету; Артем АРТЮХОВ, к.т.н., керівник Групи сприяння академічній доброчесності Сумського державного університету, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти член робочої групи “Researsh Integrity” (EURODOC); Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО, к.е.н., доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування Сумського державного університету, консультант по роботі з додатками та прикладними економічними продуктами; Оксана ЗАМОРА, к.е.н., доцент кафедри міжнародних економічних відносин Сумського державного університету, співзасновник «Асоціації проектних менеджерів України», проектний менеджер НГО «Рада молодих вчених»,тренер з неформальної освіти та консультант з міжнародного розвитку університетів, член редакційної колегії: “Perspectives of Innovations, Economics and Business” (PIEB) (база даних Copernicus та ін.); Денис СМОЛЕННІКОВ, к.е.н., доцент кафедри управління імені Олега Балацького, начальник відділу бенчмаркінгу та статистики, секретар Вченої ради ННІ ФЕМ імені Олега Балацького, експерт Національного агенства із забезпечення якості вищої освіти; тренер-фасилітатор, менеджер проєктів, член правління ГО "Центр освіти впродовж життя"

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Керівник відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності
 • Керівник гуртка
 • Керівник екскурсії
 • Керівник експедиції
 • Керівник навчально-виробничої (навчальної) майстерні
 • Керівник походу
 • Керівник секції
 • Керівник студії
 • Керівник фізичного виховання
 • Керівник інших форм гурткової роботи
 • Керівник туристських груп
 • Начальник
 • Помічник директора з режиму

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здобуття особою компетентностей достатніх для розв’язання комплексних завдань у сфері менеджменту закладу освіти

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Принцип безперервного розвитку кадрового потенціалу.

  1.1 Управління розвитком кадрового потенціалу навчального закладу.

  1.2 Роль мотиваційної складової у розвитку навчального закладу.

2. Принцип ефективного фінансового менеджменту.

  2.1 Комерціалізація освітніх послуг та наукових досліджень в навчальному закладі. Надання додаткових платних послуг.

  2.2 Грантова діяльність та управління проєктами.

3. Принцип верховенства якості освітньої діяльності.

  3.1 Управління якістю освітньої діяльності та якості освіти.

  3.2 Запобігання порушень доброчесності та підвищення академічної культури у закладі освіти.

  3.3 Особливості ефективної організації освітньої діяльності закладу освіти у дистанційній формі навчання.

4. Принцип сталого розвитку.

  4.1 Інтернаціоналізація та міжнародні тренди в освіті.

  4.2 Стратегічне управління у сфері освіти.

  4.3 Психологія управління. Конфліктологія. Стилі мислення керівників.

  4.4 Делегування повноважень: передумова ефективності управлінських рішень.

  4.5 Управлінський зворотній зв'язок: моніторинг, аналіз, розвиток.

5. Принцип ефективних комунікацій.

  5.1 Політика комунікацій у навчальному закладі
 

 • здійснювати аналіз професійної кваліфікації кадрового потенціалу навчального закладу/структурного підрозділу та розробляти рекомендації щодо її підвищення;
 • розуміти особливості комерціалізації освітніх послуг та наукових досліджень у навчальному закладі;
 • знати особливості побудови внутрішньої системи управління якістю освітньої діяльності та якості освіти;
 • розуміти особливості впровадження принципів запобігання порушень академічної доброчесності та підвищення академічної культури у закладі освіти;
 • володіти новітніми технологіями ефективної організації освітньої діяльності закладу освіти у дистанційній формі;
 • визначати перспективи розвитку навчального закладу, планувати його діяльність та управляти часом;
 • розуміти ключові принципи психології та використовувати їх у своїй професійній діяльності;
 • уміти організовувати ефективні комунікації в процесі управління