Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«ZNO Writing: Як оцінити?» (Організація та впровадження педагогами системи перевірки та підготовки учнів)

Формування та розвиток у педагогів фахової компетентності щодо перевірки письмової частини й організації та впровадження системного підходу у здійсненні підготовки учнів до успішного виконання завдання з відкритою відповіддю.

«ZNO Writing: Як оцінити?» (Організація та впровадження педагогами системи перевірки та підготовки учнів)

Розробники / розробниці програми:

Мотижен Світлана Василівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Емоційно-етична компетентність
 • Здатність спілкуватися іноземними мовами
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Мовленнєва та комунікаційна компетентність
 • Рефлексивна компетентність
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Іноземна мова (англійська)

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А1.3. Здатність забезпечувати навчання учнів іноземній мові та спілкуватися іноземною мовою у професійному колі (для вчителів іноземної мови)
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1.1. Здатність визначати і враховувати в освітньому процесі вікові та інші індивідуальні особливості учнів
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б2.1. Здатність усвідомлювати особисті відчуття, почуття та емоції, потреби, керувати власними емоційними станами
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б.3.1. Здатність до суб’єкт-суб’єктної (рівноправної та особистісно зорієнтованої) взаємодії з учнями в освітньому процесі
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Г3.2. Здатність аналізувати результати навчання учнів
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

Освітня програма передбачає можливість подальшого розширення та поглиблення професійних знань, умінь, навичок керівних та педагогічних кадрів у системі неформальної та інформальної освіти.

Зміст навчанняК-ть годинОсвітній продукт
Вступ1Слухач ознайомлений із порядком навчання на ДК «СУП до ЗНО з англійської мови» та виконання завдань для самостійної роботи, отримує доступ до Google Classroom 

Тема 1. Нормативне забезпечення процесу підготовки до ЗНО з англійської мови та перевірки письмової частини.  

2

Слухач знає основні нормативні документи щодо підготовки до ЗНО з англійської мови та перевірки письмової частини. 

Слухач уміє організовувати системну роботу учня з підготовки до виконання завдання з відкритою відповіддю та планування часу роботи над ним.

Тема 2. Критерій a «Змістове наповнення»


 

3

Слухач знає змістовий вияв та композиційне оформлення критерію “Змістове наповнення” та умови оцінювання виконаної роботи в 0-2 бали.

Слухач уміє пояснити учням та застосовує згаданий критерій при  перевірці тренувального зразка.  

Тема 3. Критерій b «Структура тексту та зв’язність»3

Слухач знає перелік базових сполучників сурядності та підрядності та особливості написання листів різних типів;

Слухач уміє організувати ефективну роботу з розвитку навичок виконання завдань та перевірити тренувальний зразок за вказаним критерієм. 

Тема 4. Критерій c «Використання лексики»


 

3

Слухач знає джерела формування орієнтовного активного та пасивного лексичного інвентаря . 

Слухач розрізняє типи лексичних помилок та уміє здійснювати перевірку тренувального зразка за критерієм. 

Тема 5. Критерій d «Використання граматики» 

2

Слухач знає базовий на рівні стандарту (В1) та профільному (В2) інвентар з граматики та мобільні додатки для формування мовної компетентності здобувача освіти.

Слухач розрізняє грубі та негрубі граматичні помилки уміє застосовувати критерії перевірки завдання за даним критерієм.

Підведення підсумків1

Перевірка результатів виконання підсумкового тесту слухачами. 

Видача сертифікатів.

Знання принципів
інтеграції нормативних документів, які регламентують процедуру складання ЗНО з англійської мови, у процес підготовки до нього;
реалізації структури тесту, планування часу, відведеного на його виконання, розуміння об’єму письмового висловлення, передбаченого завданням сертифікаційної роботи;
застосування схеми нарахування тестових балів;
організації партнерської взаємодії між учнями та вчителем;
Уміння (навички)
застосування критеріїв схеми перевірки бланка Б та нарахування тестових балів;
розробки власної стратегії щодо системи ефективної роботи учнів; 
виконання завдань на рівнях складності B1 та B2;
психологічної підтримки учнів у процесі підготовки до складання ЗНО;
Установки до:
організації партнерської взаємодії між учнями та вчителем;
роботи над тривалим проектним завданням, яка спонукатиме до самоосвіти та коригування власної освітньої траєкторії.

Основний акцент програми спрямовано на формування та розвиток у вчителів англійської мови, які потребують методичної та методологічної підтримки у процесі підготовки учнів середньої та старшої ланки загальноосвітніх та спеціалізованих навчальних закладів до успішного складання ними зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови на рівні стандарту (В1) та профільному рівні (В2).