Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації вчителів біології та основ здоров’я

вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки вчителів біології та основ здоров’я внаслідок поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань та вмінь, приведення їх у відповідність з потребами та вимогами суспільства на сучасному етапі соціально-економічного розвитку українського суспільства та інтегративних процесів у всесвітньому освітянському просторі.

Розробники / розробниці програми:

1. Боярчук Олена Дмитрівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку, основи андрагогіки
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (заочна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями добробуту та здорового способу життя
 • Здоров’язбережувальна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку
 • Рефлексивна компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
Зміст навчального модуля
Феномен стресу
Стрес-лімітуючі системи
Адаптаційні та пошкоджувані фактори стрес-реакції
Емоційний стрес
Принципи профілактики і корекції стресорної патології

Програмні результати навчання

Знання

- сучасних тенденцій розвитку освіти взагалі, біологічної зокрема;

- особливостей процесів викладання і навчання учнів закладів загальної середньої освіти;

- способів реалізації інтеграційного підходу в навчанні школярів.

Уміння

 • організовувати педагогічну діяльність на компетентнісних засадах (прогнозування, проектування, оцінювання тощо);
 • реалізувати сучасні програми навчання для різних рівнів із використанням різноманітних методів, форм і технологій;
 • діагностувати освітній процес і складати індивідуальні освітні маршрути для становлення учня як особистості, громадянина, інноватора;
 • керувати проектною діяльністю школярів;
 • проектувати власну програму професійно-особистісного зростання.

Комунікація

 • здатність до організації колективної діяльності, реалізації комплексних наукових і виробничих проектів з урахуванням наявних ресурсів та часових обмежень; 
 • уміння передавати професійні знання, власні обґрунтування та висновки до фахівців і широкого загалу; 

уміння надавати консультації з питань інноваційних технологій в освіті.