Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА курсів підвищення кваліфікації викладачів 022 «Дизайн» «Новітні технології в перукарському мистецтві»

сформувати у слухачів курсів підвищення кваліфікації знання щодо місця і ролі новітніх технологій у сфері індустрії краси, приділити увагу проблемам та перспективам розвитку використання новітніх технологій в перукарському мистецтві, з метою розвитку професійної діяльності майбутніх спеціалістів б’юті індустрії, застосовувати практичні навички на практиці, забезпечувати високі результати досягнень слухачів.

Розробники / розробниці програми:

1. Продан Ірина Володимирівна 2. Костюк Ольга Петрівна

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (заочна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Емоційно-етична компетентність
 • Інноваційна компетентність
 • Компетентності у галузі техніки і технологій
 • Критичне та системне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність
 • Ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • Опанування новітніми виробничими технологіями
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Психологічна компетентність, психолого-фізіологічні особливості здобувачів освіти певного віку

Перелік професійних компетентностей:

 • Мистецтво
 • Інше: Дизайн
№ з/пНазва модуля, теми
1Інноваційні технології у виробництві декоративно-косметичних засобів для фарбування волосся.

Програмні результати навчання

Знання:

 • з теорії та методології проведення наукових та проєктних досліджень;
 • знати та орієнтуватись у генезисі сучасного художнього процесу в дизайні, знати естетичні проблеми дизайнерських шкіл та напрямків;
 • знати види об'єктів інтелектуальної власності; володіти базовими методиками захисту інтелектуальної власності; застосовувати на практиці правила оформлення прав інтелектуальної власності;
 • знати та орієнтуватись у новітніх матеріалах, що використовуються при розробці об’єктів дизайну; застосовувати інноваційні методи і технології роботи з матеріалом.
 • методів опрацювання наукової літератури, аналізу та узагальнення практичного (дизайнерського та педагогічного)  матеріалу, принципів формування наукової теми та розуміння подальших перспектив розвитку наданої наукової проблематики в різних дослідницьких жанрах;
 • сутності та специфіки навчально-виховного процесу в вищій школі, форм організації навчальної діяльності студентів, сучасних інтерактивних методів навчання;
 • психологічної особливостей навчально-виховного процесу в вищій школі, психологічних основ засобів виховання та розвитку студентської особистості; 
 • принципів і методів викладання фахових дисциплін;
 • з основних інноваційних стратегій проєктування об’єктів дизайну;

Уміння:

 • застосовувати в дослідницькій діяльності принципи і методи наукового пізнання, науково-категоріальний апарат;
 • використовувати методи опрацьовування наукової літератури та практичного матеріалу наукового дослідження;
 • в письмовій формі логічно викладати матеріал наукового дослідження, дотримуватись принципів структури жанру наукової роботи, чітко формулювати результати дослідження і визначати подальші перспективи розвитку наукової проблематики, що досліджується;
 • в усній формі логічно, ґрунтовно і переконливо презентувати результати наукового дослідження;
 • використовувати в професійний (педагогічній та виконавській) діяльності результати науково-дослідної роботи;
 • застосовувати в педагогічній діяльності методи, форми організації навчання в вищій школі, принципи структуризації змісту, визначення вимог та критеріїв оцінювання навчальних дисциплін;
 • використовувати в педагогічній діяльності психолого-педагогічні технологіі організації навчально-виховного процесу;
 • застосовувати в педагогічній діяльності  методи й засоби викладання фахових дисциплін, форми роботи зі студентами;
 • розуміти специфіку концептуального проєктування; здійснювати передпроєктний аналіз з урахуванням всіх вагомих чинників, що впливають на об’єкт проєктування; формулювати авторську концепцію проєкту; застосовувати методику концептуального проєктування і здійснювати процес проєктування з урахуванням сучасних технологій і конструктивних рішень, а також функціональних і естетичних вимог до об’єкта дизайну;
 • відображати концептуальне рішення об’єктів дизайну, застосовувати прийоми графічної подачі при розв’язанні проєктних завдань; формувати і розвивати власний авторський стиль, манеру виконання;
 • володіти формами соціальної відповідальності управлінця в галузі дизайну, обирати певну модель поведінки при спілкуванні з представниками інших професійних груп різного рівня.

Комунікація:

 • здатність до міжособистісної взаємодії за принципами толерантності, діалогу, етичних норм в мистецькому, педагогічному та студентському      колективах; 
 • здатність до міжкультурної комунікації засобами мистецтва;
 • здатність до демонстрування толерантного ставлення до загальнолюдських, національних, особистісних, мистецьких цінностей.