Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

ОСВІТНЯ ПРОГРАМА курсу підвищення кваліфікації для вчителів історії та правознавства

Вдосконалення фахової майстерності педагогів-вчителів історії на основі нових концептуальних підходів до змісту, форм і методів навчання й впровадження інноваційних технологій у навчальний процес.

Розробники / розробниці програми:

Набока Олександр Вікторович

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування у здобувачів освіти спільних для ключових компетентностей умінь, визначених частиною першою статті 12 Закону України «Про освіту»

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (заочна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Вільне володіння державною мовою
 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями демократії, справедливості, рівних прав і можливостей
 • Громадянські та соціальні компетентності, пов’язані з ідеями прав людини
 • Емоційно-етична компетентність
 • Культурна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Оцінювально-аналітична компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Прогностична компетентність
 • Професійні компетентності галузевого спрямування
 • Соціально-емоційна компетентність

Перелік професійних компетентностей:

 • Громадянська освіта
 • Історія
 • Історія України
 • Історія (Всесвітня історія)
 • Правознавство
№ з/пНазва модуля, теми 
Модуль 1. Соціально-гуманітарний модуль ( 1 кредит  ECTS 30 годин)
1

Сучасна освітня парадигма: сутність,

особливості реалізації.

 
2Стратегія національно-патріотичного виховання: напрями та шляхи реалізації. 
3Стратегія розвитку правової освіти України. 

Знання:

 • сучасних тенденцій розвитку історичної освіти у світі та Україні;
 • тенденцій розвитку глобальних процесів на сучасному етапі;
 • методологічних засад вивчення історії, відповідно до сучасних тенденцій розвитку наукового знання.

 

Уміння:

 • творчо реалізовувати стратегічні цілі розвитку шкільної історичної освіти, національної системи освіти ХХІ століття, інтеграції у світовий освітній простір;
 • підвищення методологічної та теоретичної компетентності до роботи в умовах Нової української школи та переходу на 12-річну структуру навчання;
 • у освоєнні нових інтелектуальних інструментів, педагогічних і інформаційних технологій, впровадженні необхідних змін у навчально-виховний процес в ІКТ - наповненому середовищі.

Комунікація:

 • набуття навичок професійного спілкування із провідними центрами освітнього процесу України та світу;
 • набуття навичок медіаграмотності, виокремлення правдивої інформації у потоці псевдонаукових концепцій та ідей історичної освіти.