Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині організації навчального процесу за методикою поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання

Змішане навчання у закладах освіти: тенденції та виклики сьогодення

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Анна МАРЧЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, навчально-науковий консультант ТОВ «Майндкей»; Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, консультант по роботі з додатками та прикладними економічними продуктами; Олена ПРОЦЕНКО, кандидат фізико-математичних наук, доцент, член Українського науково-освітнього ІТ-товариства, учасник проектів програми Erasmus+, тренер ТОВ NetCracker; Тарас ЛЮТИЙ, кандидат фізико-математичних наук, доцент, член виконавчої ради Української науково-дослідницької асоціації, блогер, громадський активіст

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Завідувач
 • Заступник керівника
 • Методист

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність організовувати викладання дисципліни та навчання у дистанційній формі за допомогою різних онлайн-ресурсів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

 1. Змішане навчання як технологія поєднання он-лайн навчання, традиційного та самостійного навчання.

          1.1 Цифрові освітні технології в навчальному процесі. Соціальні, педагогічні, технологічні та організаційні аспекти впровадження цифрових технологій.

          1.2 Моделі змішаного навчання та особливості їх впровадження у навчальній діяльності.

          1.3 Практичний кейс.

     2. Інформаційно-освітнє середовище для організації змішаного навчання.

          2.1 Використання Google-сервісів у змішаному навчанні. 

          2.2 Застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації змішаного навчання. 

          2.3 Роль соціальних мережевих сервісів у змішаному навчанні.

          2.4 Мультимедійний контент: види та засоби створення


 

 • розуміти особливості впровадження змішаного навчання у закладах освіти; 
 • знати можливості та механізми використання Google-сервісів при організації навчального процесу за змішаними технологіями навчання;
 • вміти застосувати засоби Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів;
 • розуміти особливості створення навчального контенту у соціальних мережах;
 • володіти сучасними технологіями створення мультимедійного контенту