Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик

Удосконалення раніше набутих та набуття нових цифрових компетентностей у межах професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників

Медійність та інтерактивність як основи успішних навчальних методик

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Тарас ЛЮТИЙ, кандидат фізико-математичних наук, доцент, член виконавчої ради Української науково-дослідницької асоціації, блогер, громадський активіст

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Асистент вчителя-реабілітолога
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник керівника
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Майстер виробничого навчання
 • Методист
 • Педагог-організатор
 • Старший викладач

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність використовувати різні інструменти за засоби для створення якісного навчального контенту

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Презентації: кращі практики MS PowerPoint та його потенціал.

    1.1 Загальні підходи та рекомендації до стилю та структури. 

    1.2 Культура та гарний тон застосування мультимедійних інструментів.

    1.3 Приховані можливості MS PowerPoint. 

2. Інфографіка та візуалізація даних: доступна достовірність.

    2.1 Дані, їх джерела та візуалізація.

    2.2 Створення інфографіки.

    2.3 Безкоштовні онлайн редактори графічного контенту на прикладі Canva.

3. Відеоконтент: новий вимір навчально-дидактичного матеріалу. Від теорії до монтажу.

    3.1 Мінімальний набір відомостей про відео.

    3.2 Основи відеомонтажу на прикладі безкоштовного редактору VSDC Free Video Editor.

    3.3 Елементарні рішення для створення власного навчального відео.

4. Google Forms як засіб тестування, збору даних та автоматичної генерації

    4.1 Принципи та архітектура опитувань. 

    4.2 Тестування здобувачів освіти.

    4.3 Форми документів та авто-заповнення з анкети Google Forms.

5. Спосіб цифрового життя молоді та його використання у навчальних цілях.

    5.1 Меми як інструмент розрядки та психологічний якір.

    5.2 Соціальні медіа як спосіб донесення навчального контенту.

    5.3 Тактика і практика використання популярних соціальних мереж


 

 • володіти основними інструментами та засобами MS PowerPoint для створення якісних мультимедійних навчальних презентацій;
 • вміти використовувати MS PowerPoint для створення елементарного відеоконтенту та анімацій для широкого кола навчальних задач;
 • вміти шукати дані, обробляти їх та створювати на їх основі навчальні ілюстрації, що пояснюють закономірності чи підтверджують думки;
 • вміти проектувати якісну інфографіку та реалізовувати її у сучасному дизайні за допомогою сервісу Canva;
 • володіти інструментами елементарного відео-монтажу та застосовувати їх до редагування наявних відеоматеріалів;
 • вміти продукувати власний відеоматеріал та ефективно використовувати матеріали з відкритого доступу для створення власних навчальних відео;
 • вміти застосовувати можливості сервісу Google Form для створення навчальних тестів і засобів зворотного зв’язку;
 • вміти систематизувати дані, зібрані сервісом Google Form, у тому числі створювати шаблони для генерування документів за зібраною інформацією;
 • розумітися на засобах медійного спілкування сучасної молоді та вміти коригувати її цифрову поведінку;
 • вміти використовувати популярні соціальні медіа для оприлюднення навчального матеріалу та привертання уваги широкої аудиторії