Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Діяльнісний підхід як основа організації освітнього процесу в початковій школі»

Метою програми підвищення кваліфікації вчителів початкових класів «Діяльнісний підхід як основа організації освітнього процесу в початковій школі» є вдосконалення освітнього рівня та професійної підготовки педагогів шляхом поглиблення, розширення та оновлення загальнонаукових та спеціальних знань, умінь та формування компетентностей професійної компетентності щодо інтеграції змісту, використання ігрових та діяльнісних методів навчання в умовах освітніх змін.

«Діяльнісний підхід як основа організації освітнього процесу в початковій школі»

Розробники / розробниці програми:

Стребна О.В, к.п.н., методистка навчально-методичної лабораторії початкової освіти.

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Початкова школа

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(очна/дистанційна форма навчання)

 


 

 

З м і с тВЛПС 
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний
1.1.

Сутність, психолого-педагогічна значущість  та перспективність застосування інтегрованого навчання в умовах  Нової української школи.

 

22  
1.2.Формування у дітей цілісної картини світу засобами інтеграції. Кейс-уроки 2  2
Модуль 2. Професійно-діяльнісний
2.1.Інтеграція: тематичний і діяльнісний підходи2  2
2.2.Педагогічна цінність інтегрованих уроків і можливі ризики2 2 
2.3.

Особливості викладання  інтегрованого курсу «Я досліджую світ»

 

6222
2.4.

Діяльнісний підхід у контексті сьогодення. Сучасність: запит на ігрові та діяльнісні методи навчання 

 

2 2 
2.5.Гра та діяльнісний підхід: переосмислення концепту2 2 
2.6.

Реалізація діяльнісного підходу в освітньому процесі

початкової школи

2 2 
2.7.Характеристики діяльнісного підходу4 22
2.8.Ефективні практики діяльнісного навчання в початковій школі2 2 
2.9.Роль педагога в освітньому просторі початкової школи2 2 
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний
3.1.Тестування2  2
 Разом 3041610

Усвідомлення сутності інтегрованого навчання. 

Поглиблення розуміння різних видів інтеграції, розвиток навичок тематичного планування, планування тематичних блоків

Розуміння особливостей викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ»»

Поглиблення розуміння значення гри для дитини. 

Розвиток вміння використовувати активні методи навчання, в основі яких ігровий підхід (зокрема, з конструктором LEGO). Використання ігрового підходу для розвитку вмінь XXI століття.

Розуміння нової ролі вчителя початкових класів.

Рефлексія. Зворотний зв’язок. Виявлення рівня сформованості компетентностей. Планування подальшої педагогічної діяльності.