Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

«Сучасна методика викладання української мови і літератури»

Мета програми полягає у формуванні компетентностей учителів української мови і літератури закладів загальної середньої освіти, необхідних для досягнення мети та виконання завдань, визначених Державним стандартом базової і повної загальної середньої освіти.

«Сучасна методика викладання української мови і літератури»

Розробники / розробниці програми:

Марецька Л.П., к.п.н., доцентка кафедри теорії й методики викладання навчальних дисциплін, завідувач навчально-методичної лабораторії української мови і літератури

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • мовленнєва, комунікаційна компетентність
 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (очна/денна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Громадянські та соціальні компетентності
 • Культурна компетентність
 • Лідерська компетентність
 • Підприємницька компетентність

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Українська література
 • Українська мова

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • A1. Мовно-комунікативна компетентність
 • A1.1. Здатність забезпечувати здобуття учнями освіти державною мовою
 • А1.4. Здатність формувати і розвивати мовно- комунікативні уміння та навички учнів
 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б1. Психологічна компетентність
 • Б1.2. Здатність використовувати стратегії роботи з учнями, які сприяють розвитку їхньої позитивної самооцінки, я-ідентичності
 • Б1.4. Здатність формувати спільноту учнів, у якій кожен відчуває себе її частиною
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Б3.2. Здатність залучати батьків до освітнього процесу на засадах партнерства
 • Б3.3. Здатність працювати в команді із залученими фахівцями, асистентами вчителя для надання додаткової підтримки особам з особливими освітніми потребами
 • В3. Проєктувальна компетентність
 • В3.1. Здатність проєктувати осередки навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Г2.2. Здатність організовувати різні види і форми навчальної та пізнавальної діяльності учнів
 • Г3. Оцінювально-аналітична компетентність
 • Г3.1. Здатність здійснювати оцінювання результатів навчання учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.1. Здатність застосовувати наукові методи пізнання в освітньому процесі
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя
 • Д2.1. Здатність визначати умови та ресурси професійного розвитку впродовж життя
 • Д2.2. Здатність взаємодіяти з іншими вчителями на засадах партнерства та підтримки (у рамках наставництва, супервізії тощо)
 • Д3. Рефлексивна компетентність
 • Д3.1. Здатність здійснювати моніторинг власної педагогічної діяльності і визначати індивідуальні професійні потреби

НАВЧАЛЬНО - ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН 

(очна форма навчання)

 


 

 

З м і с тВЛСП
Модуль 1. Інформаційно-мотиваційний
1.1.Професійна компетентність учителя-словесника як обов’язкова умова успішності його  діяльності1 1 
1.2.Створення нового освітнього середовища в умовах Нової української школи22  
Модуль 2. 
2.1.Нормативно-методичний супровід викладання української мови і літератури1 1 
2.2.Нові підходи до моделювання уроку української мови2 11
2.3Методичний інструментарій сучасного уроку української літератури2 11
2.4Актуальні питання щодо підготовки учнів до ЗНО з української мови і літератури211 
2.5Майстер-клас «Особливості організації повторення та узагальнення на уроках української мови і літератури»2  2
2.6Майстер-клас «Сучасні підходи до вивчення біографії письменника в шкільній літературній освіті»2  2
2.7Сучасні підходи до формування читацької компетентності під час проведення аудіювання та читання мовчки відповідно до стандартів вимірювання грамотності читання PISA2  2
2.8Використання технологій web 2.0 та web 3.0 у процесі викладання шкільних предметів2  2
2.9Скрайбінг як новітня технологія створення навчальних презентацій2  2
2.10Стратегії вивчення сучасної української літератури для дітей та підлітків211 
2.11Аналіз літературних творів: традиційні та нетрадиційні шляхи211 
2.12Вивчаємо нову редакцію Українського правопису: як було і як стало1 1 
2.13Формувальне оцінювання на уроках української мови і літератури: сутність, принципи, види та техніки2 11
2.14Культура мовлення як складник професійної компетентності вчителя1 1 
Модуль 3. Рефлексивно-аналітичний
3.1.

Тестування з теми «Сучасна методика викладання української мови і літератури» Аналіз очікувань. Самооцінювання набутих навичок

 

2  2
 Разом 3051015

 

Підвищення мотивації до здобуття професійних особистісних знань та вмінь виявляти й ефективно, творчо розв’язувати на рівні технологічних або трудових стандартів професійні завдання. Засвоєння концепцій, принципів, основних підходів до викладання української мови і літератури, зокрема в умовах НУШ;

здатність будувати освітній процес, визначати завдання курсу мовно-літературної освіти відповідно до запитів суспільства, нормативно-правового супроводу, чинного законодавства України;

знати міжнародне і вітчизняне законодавство галузі мовно-літературної освіти;

розуміти ключові поняття в галузі мовно-літературної освіти;

оволодіти науково обґрунтованими методами та сучасними технологіями щодо організації власної професійної діяльності з урахуванням особливостей і вимог сучасної школи;

організовувати освітній процес, спираючись на використання теоретичних знань і практичних умінь, набутих під час вивчення програми курсів;

проєктувати власну програму професійного розвитку;

оволодіння навичками використання технологій web 2.0 та web 3.0 у процесі викладання української мови і літератури; оволодіння навичками з формувального оцінювання та його використання в освітньому процесі.

Проведення тестування з метою виявлення рівня засвоєння відомостей і практичних навичок щодо сучасної методики викладання української мови і літератури.