Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині управління власним часом та аудиторною роботою студентів з використанням засобів керування особистим розкладом G-Suite Apps та менеджера проектів та завдань для малих та середніх команд Trello

Task & Time management: втілення класичних методик у web-додатках

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Тарас ЛЮТИЙ, кандидат фізико-математичних наук, доцент, член виконавчої ради Української науково-дослідницької асоціації, блогер, громадський активіст

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вихователя
 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вихователь
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Керівник
 • Начальник
 • Соціальний педагог
 • Усі

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність ефективно управляти власним часом та аудиторною роботою зі студентами з використанням засобів керування особистим розкладом G-Suite Apps та інструментів Trello

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

Тематичний план:

 1. Методичні та організаційні основи продуктивності роботи (лекційне заняття).

    1.1. Управління часом: основні поняття тайм-менеджменту; принципи планування; методики планування.  

    1.2. Системи тайм-менеджменту: матриця Кові; методологія Джулії Моргенстерн; Getting Things Done (GTD).

    1.3. Організація командної роботи: етапи формування команд та їх завдання; основи ефективних комунікацій; якість взаємодії.

2. Scrum: гнучка методологія та практична філософія оптимізації роботи команд (лекційне заняття).

    2.1. Витоки Scrum та філософія Agile: недоліки традиційних моделей; втрати та ставлення до них; час та продуктивність.

    2.2. Основи технології Scrum: команда (структура та ролі); спринт та його зміст; Agile-планування.

    2.3. Артефакти Scrum: історії (одиниці запланованого результату); дошка; беклог

3. Засоби керування особистим розкладом: можливості G-Suite Apps (практичне заняття).

    3.1. Google Calendar як інструмент побудови пріоритетів: створення власної системи календарів; створення регулярних та нерегулярних подій, додавання атрибутів, запрошення учасників; експорт-імпорт календарів та спільний доступ до них.

    3.2. Google Keep - первинний систематизатор ідей та рутинних справ: мітки, кольори та рівні списків для створення власної системи нотаток; нотифікатори та їх властивості; спільний доступ та інтеграція з іншими сервісами.

    3.3. Google Tasks - тримання завдань під контролем: списки, задачі та підзадачі для створення власної системи завдань; атрибути завдань; спільний доступ та інтеграція з іншими сервісами.

4. Trello: менеджер проєктів та завдань для малих та середніх команд (практичне заняття).

    4.1. Структура засобів Trello: команди та їх атрибути; дошки як основа організації; панелі як списки задач-карток.

    4.2. Картки: атрибути картки; власна система карток; Power Ups та інтеграція з іншими сервісами.

    4.3. Організація роботи команди: права доступу та створення команди; принципи формування дошок та панелей; взаємодія, дотримання правил та попередження непорозумінь.

 • розуміти методичні та організаційні засади ефективного управління власним часом та аудиторною роботою студентів;
 • знати можливості та механізми використання засобів керування особистим розкладом за допомогою інструментів Google Calendar,  Google Keep та Google Tasks;
 • вміти організовувати роботу малих і середніх команд з використанням менеджера проектів та завдань Trello