Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Від абітурієнта до студента: маркетинг освітньої програми

Професійний розвиток педагогічних та науково-педагогічних працівників в частині використання маркетингового інструментарію промоції освітньої програми у цифровому середовищі

Від абітурієнта до студента: маркетинг освітньої програми

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Мінченко Марія Геннадіївна, к.е.н., доцент кафедри маркетингу СумДУ, координатор проектів Маркетингового центру СумДУ

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вихователь-методист
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Керівник
 • Керівник виробничої (навчальної) практики
 • Методист
 • Педагог професійного навчання
 • Старший викладач

Перелік загальних компетентностей:

 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність організовувати навчальний процес в частині використання маркетингового інструментарію промоції освітньої програми у цифровому середовищі

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.1. Здатність орієнтуватися в інформаційному просторі, здійснювати пошук і критично оцінювати інформацію, оперувати нею у професійній діяльності
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Г1. Прогностична компетентність
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

1. Пошук цільової аудиторії освітньої програми.

1.1 Обираємо потенційних споживачів для своєї освітньої програми. Виклик 2021 року або чому недоречно використовувати методику «портрет абітурієнта».

1.2 Вибір каналів просування освітянських послуг.

1.3 Перевірка на собі філософії «тригерності спілкування» з цільовою аудиторією.

2. Використання власного сайту у вступній кампанії.

2.1 Обираємо з поміж двох варіантів: клієнтоорієнтований чи продуктоорієнтований сайт. Як всім догодити?

2.2.Визначення місця на сайті для розміщення інформації про Вступ_2021.

2.3 Обов’язковість контенту на сайті, який цікавий цільовій аудиторії.

3. Стратегія роботи з динамічним контентом, як необхідність сьогодення.

3.1 Необхідність контент-плану. Сутнісне та маркетингове наповнення документу. Хто і коли повинен його реалізовувати

3.2 Роль копірайтингу при промоції освітньої програми. Написання тексту – на що звертаємо увагу.

3.3 Конструювання заголовку, або як назва може збільшити кількість переглядів. Візуальне оформлення текстового контенту.

3.4 Новинна стрічка: цільове призначення та доречність розміщення на різних платформах.

3.5  Блог, як інструмент популяризації освітньої програми. Різновиди блогів та доречність їх ведення на різних платформах

3.6 Промоція офлайн заходів вступної кампанії у цифровому середовищі.

4. Case study  промоції освітньої програми.

4.1 Елементи SEO, або як почати потрапляти своїй освітній програмі в рейтинги пошукової системи Google.

4.2 E-mail розсилка, або як отримати вигоду для освітньої програми.

4.3 Використання лінгвістичних конструкцій, які допомагають збільшувати зацікавленість освітньою програмою

 • розуміти базові завдання та принципи формування цільової аудиторії, «тригерного спілкування» для просування освітньої програми;
 • володіти сучасними технологіями щодо підготовки та розміщення інформаційного контенту на web-сторінках кафедр, інститутів чи інших структурних підрозділів ЗВО;
 • уміти створювати інформаційний контент, який допомагає популяризувати освітню програму в соціальних мережах;
 • застосовувати набуті знання по створенню, запуску та корегуванню контент-плану в межах профорієнтаційної роботи;
 • використовувати сучасні доробки (SEO, e-mail розсилка, блог освітньої програми) для формування та промоції освітньої програми через найпопулярніші месенджери серед абітурієнтів та їх батьків