Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

Програма курсу «Нестандартно про стандарт»

Ознайомлення викладачів природничих предметів з новим Державним стандартом базової середньої освіти (природнича освітня галузь), його засадничими основами і провідними ідеями.

Суб’єкт підвищення кваліфікації:

ШАЛАМОВ РУСЛАН ВАСИЛЬОВИЧ

Розробники / розробниці програми:

Руслан Шаламов: маю різноманітний успішний досвід роботи в освітній сфері: вчитель у Харківському фізико-математичному ліцей № 27 і Харківському обласному науковому ліцеї «Обдарованість» (де підготував понад два десятки переможців державних і міжнародних олімпіад, турнірів, конкурсів); доцент у Харківському національному педагогічному університеті ім. Г. С. Сковороди і Харківському національному медичному університеті; начальник наукового відділу в Харківському регіональному центрі оцінювання якості освіти і методист в Українському центрі оцінювання якості освіти (укладав тест із біології для ЗНО); брав участь у розробці Державного стандарту початкової та базової середньої освіти; є автором багатьох програм, підручників, посібників для учнів і вчителів. Від цього року є старшим екзаменатором природничої галузі в міжнародному дослідженні PISA, яке пілотується в Україні, а 2022 року планується повномасштабна участь України в ньому. Кандидат біологічних наук, заслужений вчитель України

Особа (особи), які виконують програму:

Напрями підвищення кваліфікації:

 • розвиток професійних компетентностей (знання навчального предмета, фахових методик, технологій)
 • формування професійних компетентностей галузевого спрямування, опанування новітніми виробничими технологіями, ознайомлення із сучасним устаткуванням, обладнанням, технікою, станом і тенденціями розвитку галузі економіки, підприємства, організації та установи, вимогами до рівня кваліфікації працівників за відповідними професіями (для працівників закладів професійної (професійно-технічної) освіти)

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Викладач
 • Вчитель

Перелік загальних компетентностей:

 • Екологічна компетентність
 • Компетентності у галузі природничих наук

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.01. Здатність діяти відповідально і свідомо на засадах поваги до прав і свобод людини та громадянина; реалізувати свої права і обов’язки; усвідомлювати цінності громадянського суспільства та необхідність його сталого розвитку (громадянська компетентність)
 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.03. Здатність виявляти повагу та цінувати українську національну культуру, багатоманітність і мультикультурність у суспільстві; здатність до вираження національної культурної ідентичності, творчого самовираження (культурна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Біологія
 • Біологія і екологія
 • Географія
 • Екологія
 • Фізика
 • Хімія

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2. Предметно-методична компетентність
 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.3. Здатність здійснювати інтегроване навчання учнів
 • А2.5. Здатність розвивати в учнів критичне мислення
 • А2.6. Здатність здійснювати оцінювання та моніторинг результатів навчання учнів на засадах компетентнісного підходу
 • А2.7. Здатність формувати ціннісні ставлення в учнів
 • Б1.3. Здатність формувати мотивацію учнів та організовувати їхню пізнавальну діяльність
ТемаЛекціїПрактичніСам. роботаУсього
І. Принципи побудови Державного стандарту базової середньої освіти (природнича освітня галузь)
1.Особливості Державного стандарту базової середньої освіти 2020 року (природнича освітня галузь)1 1 24
2.Компетентнісний потенціал (природнича освітня галузь)1 214
 Разом2 338
ІІ. Групи умінь природничої освітньої галузі
3.Відкриття світу природи засобами наукового дослідження1,5 2 25.5
4.Опрацювання, систематизація та представлення інформації природничого змісту1,5 2 25.5
5.Усвідомлення розмаїття і закономірностей природи, ролі природничих наук і техніки в житті людини; відповідальна поведінка для сталого розвитку1,5 2 25.5
6.Розвиток наукового мислення, набуття досвіду розв’язання проблем природничого змісту (індивідуально та у співпраці)1,5 2 25.5
 Разом6 8 822
 Усього8111130

знання принципив побудови Державного стандарту базової середньої освіти;

усвідомлення принципів компетентнісного і дитиноцентричного підходів в освіті;

розуміння груп умінь природничої освітньої галузі базової середньої освіти;

використання принципів інтегрованого навчання в учительській діяльності;

формування критичного мислення педагогів;

За домовленістю