Edway
Відповідно до постанови КМУ № 800 З урахуванням професійного стандарту за професією «Вчитель»

З інноваційної педагогічної діяльності (Ліцензія: наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 №951л)

Удосконалення раніше набутих та набуття нових компетентностей у межах професійної діяльності педагогічних та науково-педагогічних працівників

З інноваційної педагогічної діяльності (Ліцензія: наказ МОНмолодьспорту України від 29.11.2011 №951л)

Розробники / розробниці програми:

Фахівці центру розвитку кадрового потенціалу Сумського державного університету; Ольга ЛЮТА, кандидат економічних наук, доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування; начальник Центру забезпечення якості вищої освіти; Артем АРТЮХОВ, кандидат технічних наук, керівник Групи сприяння академічній доброчесності СумДУ, член Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти член робочої групи «Researsh Integrity» (EURODOC); Марина УТКІНА, кандидат юридичних наук, старший викладач кафедри кримінально-правових дисциплін та судочинства; Анна МАРЧЕНКО, кандидат технічних наук, доцент кафедри комп’ютерних наук, навчально-науковий консультант ТОВ «Майндкей»; Юрій ДЕРЕВ’ЯНКО, кандидат економічних наук, доцент кафедри економіки, підприємництва та бізнес-адміністрування, консультант по роботі з додатками та прикладними економічними продуктами; Андрій ПІВЕНЬ, начальник Центру комп’ютерних технологій Сумського державного університету; завідувач лабораторії мультимедійних технологій навчання; координатор стартап-центру СумДУ «New Generation»; координатор ресурсного центру Microsoft; адміністратор Office 365, Azure, Imagine Academy of SSU; Тарас ЛЮТИЙ, кандидат фізико-математичних наук, доцент, член виконавчої ради Української науково-дослідницької асоціації, блогер, громадський активіст: Андріана КОСТЕНКО, доктор політичних наук, керівник Центру соціальних досліджень СумДУ, член Сумської обласної громадської організації «Центр громадських ініціатив «Інтелект Сумщини», член Всеукраїнської Асоціації «Європейських студій», член Всеукраїнської мережі «Індустріальний гендерний комітет з реклами», член Експертної ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки України; Анна СЛАВКО, кандидат юридичних наук, член Української асоціації викладачів і дослідників європейської інтеграції, виконавець освітнього проекту; Ірина ДІДЕНКО, кандидат економічних наук, фахівець із застосування сучасних програмно-технічних засобів аналізу даних для візуальних комунікацій

Напрями підвищення кваліфікації:

 • використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку
 • емоційно-етична компетентність
 • розвиток управлінської компетентності (для керівників закладів освіти, науково-методичних установ та їхніх заступників)
 • цифрова компетентність

Форма підвищення кваліфікації:

 • інституційна (дистанційна)

Види підвищення кваліфікації:

 • курси (навчання за програмами підвищення кваліфікації)

Цільові авдиторії:

 • Асистент вчителя
 • Викладач
 • Вчитель
 • Директор
 • Завідувач
 • Заступник директора
 • Заступник завідувача
 • Заступник керівника
 • Керівник
 • Керівник відділу (лабораторії, кабінету, частини) з основного напряму діяльності
 • Методист
 • Начальник
 • Педагог-організатор
 • Старший викладач
 • Старший керівник

Перелік загальних компетентностей:

 • Інноваційна компетентність
 • Інформаційно-комунікаційна компетентність
 • Навчання впродовж життя
 • Організаційна компетентність
 • Педагогічне партнерство, здатність співпрацювати з іншими людьми
 • Цифрова компетентність, інформаційно-комунікативні та цифрові технології в освітньому процесі, включаючи електронне навчання, інформаційну та кібернетичну безпеку

Загальні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • ЗК.02. Здатність до міжособистісної взаємодії, роботи в команді, спілкування з представниками інших професійних груп різного рівня (соціальна компетентність)
 • ЗК.04. Здатність до прийняття ефективних рішень у професійній діяльності та відповідального ставлення до обов’язків, мотивування людей до досягнення спільної мети (лідерська компетентність)
 • ЗК.05. Здатність до генерування нових ідей, виявлення та розв’язання проблем, ініціативності та підприємливості (підприємницька компетентність)

Перелік професійних компетентностей:

 • Інше: Здатність організовувати викладання дисципліни та навчання у дистанційній формі за допомогою різних онлайн-ресурсів

Професійні компетентності вчительства за професійним стандартом:

 • А2.1. Здатність моделювати зміст навчання відповідно до обов’язкових результатів навчання учнів
 • А2.2. Здатність формувати та розвивати в учнів ключові компетентності та вміння, спільні для всіх компетентностей
 • А2.4. Здатність добирати і використовувати сучасні та ефективні методики і технології навчання, виховання і розвитку учнів
 • АЗ. Інформаційно-цифрова компетентність
 • АЗ.2. Здатність ефективно використовувати наявні та створювати (за потреби) нові електронні (цифрові) освітні ресурси
 • А3.3. Здатність використовувати цифрові технології в освітньому процесі
 • Б2.2. Здатність конструктивно та безпечно взаємодіяти з учасниками освітнього процесу
 • Б3. Компетентність педагогічного партнерства
 • Г1.1. Здатність прогнозувати результати освітнього процесу
 • Г1.2. Здатність планувати освітній процес
 • Г2. Організаційна компетентність
 • Г2.1. Здатність організовувати процес навчання, виховання і розвитку учнів
 • Д1. Інноваційна компетентність
 • Д1.2. Здатність використовувати інновації у професійній діяльності
 • Д2. Здатність до навчання впродовж життя

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

1. Система якості освіти.

    1.1 Управління якістю освітньої діяльності та якості освіти.

    1.2 Запобігання порушень доброчесності та підвищення академічної культури у закладі освіти.

    1.3 Інтелектуальна власність у сфері освіти. 

2. Дистанційні технології навчання в освітньому процесі.

    2.1 Використання змішаного навчання у закладах освіти.

    2.2 Застосування інструментів Microsoft Office 365 для організації змішаного навчання. 

    2.3 Використання Google-сервісів для організації навчального процесу. 

    2.4 Засоби організації навчальних занять у відеорежимі.

    2.5 Використання інструменту Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища.

3. Мультимедійний контент: види та засоби створення.

    3.1 Презентації: кращі практики MS Power Point та його потенціал.

    3.2 Графічний контент у навчальній діяльності.

    3.3 Відеоконтент: новий вимір навчально-дидактичного матеріалу.

    3.4 Google Forms як засіб тестування, збору даних та автоматичної генерації.

4. Активні методи навчання.

    4.1 Скрайбінг: творча візуалізація навчального процесу.

    4.2 Фасилітація: колективне розв’язання проблеми у командній роботі. Тренінги як активна форма навчання.

    4.3 Командний квест: покрокове вирішення інтелектуальних, пошукових та творчих завдань

 • знати особливості побудови внутрішньої системи управління якістю освітньої діяльності та якості освіти;
 • розуміти особливості впровадження змішаного навчання у закладах освіти; 
 • знати можливості та механізми використання Google-сервісів при організації навчального процесу за змішаними технологіями навчання;
 • вміти застосувати засоби Microsoft (Word, Excel) для організації та контролю знань студентів;
 • вміти використовувати інструмент Microsoft Teams для створення інтерактивного навчального онлайн-середовища;
 • володіти основними інструментами та засобами MS PowerPoint для створення якісних мультимедійних навчальних презентацій;
 • вміти використовувати MS PowerPoint для створення елементарного відеоконтенту та анімацій для широкого кола навчальних задач;
 • володіти інструментами елементарного відео-монтажу та застосовувати їх до редагування наявних відеоматеріалів;
 • вміти продукувати власний відеоматеріал та ефективно використовувати матеріали з відкритого доступу для створення власних навчальних відео;
 • вміти застосовувати можливості сервісу Google Form для створення навчальних тестів і засобів зворотного зв’язку;
 • володіти сучасними технологіями створення мультимедійного контенту;
 • розуміти особливості організації командного квесту при викладанні навчальної дисципліни;
 • володіти сучасними техніками візуалізації навчального матеріалу;
 • застосовувати технології фасилітації для групової та командної взаємодії